🆕 พช.นาหว้า : ลงพื้นที่ติดตาม สนับสนุน ตรวจรับงานการขุดปรับพื้นที่ ตามโครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎีใหม่ ประยุกต์สู่ โคก หนองนา พช.

⏩ วันที่ 11 พฤษภาคม 2564 เวลา 09.00น. – 15.45 น. ณ หมู่ที่ 2 บ้านดอนพะธาย ตำบลบ้านเสียว อำเภอนาหว้า จังหวัดนครพนม

✍️ นางรัชต์วรรณ ไวยากรณ์ พัฒนาการอำเภอนาหว้า พร้อมด้วย เจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนอำเภอนาหว้า และนักพัฒนาพื้นที่ต้นแบบ (นพต.) ลงพื้นที่ติดตาม สนับสนุน ควบคุมงานการขุดปรับพื้นที่ ตามโครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎีใหม่ ประยุกต์สู่ โคก หนองนา พช. พื้นที่ครัวเรือนต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิต (Household Lab Model for quality of life : HLM) งบเงินกู้ฯนายประภาส คะสุดใจ ซึ่งดำเนินการขุดตามแบบรายละเอียดงานปรับรูปแบบแปลงที่ดิน ตามแบบมาตรฐานที่กรมการพัฒนาชุมชนกำหนด โดยดำเนินการในพื้นที่ 1 ไร่แบบแปลนมาตรฐานสัดส่วนพื้นที่ 1 : 3 มีสภาพดินเป็นดินร่วนปนทราย
โดยอำเภอนาหว้า มีพื้นที่ดำเนินการตามโครงการนี้ทั้งสิ้นจำนวน 6 แปลง ดำเนินการขุดปรับพื้นที่เสร็จสิ้นแล้ว2 แปลง ในวันนี้ดำเนินการขุดปรับพื้นที่ แปลงที่ 3
🎯ในวันนี้ผู้รับจ้างได้ดำเนินการขุดปรับพื้นที่วันที่ 2 เสร็จสิ้นแล้วในเวลา 14.00 น. คณะกรรมการตรวจรับงาน ได้ดำเนินการลงพื้นที่เพื่อตรวจรับงานการขุดปรับพื้นที่ โดยมี นายช่างองค์การบริหารส่วนตำบลนาคูณใหญ่
ผู้ช่วยนายช่างโยธาองค์การบริหารส่วนตำบลนาหว้า เจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนอำเภอนาหว้า
ซึ่งมึ นักพัฒนาพื้นที่ต้นแบบ(นพต.) และครัวเรือนต้นแบบ ร่วมดำเนินการสำรวจใช้กล้องวัดระดับขนาดของบ่อและวัดขนาดคลองไส้ไก่ และพื้นที่ทั้งหมดโดยยึดการตรวจรับตามแบบแปลนมาตรฐานสัดส่วนพื้นที่ที่กำหนดไว้

🌱นาหว้าเมือง 5 ชนเผ่า 🌱
💠เศรษฐกิจฐานรากมั่นคงและชุมชนพึ่งตนเองได้ภายในปี2565💠
🔰Change For Good🔰

(Visited 8 times, 1 visits today)