🆕 “พช.นาหว้า : ขับเคลื่อนงานOTOP เตรียมการรวบรวมข้อมูลศิลปิน OTOP ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564

🎯 เมื่อวันที่ 11 พฤษภาคม 2564 เวลา 13.00 น. ณ กลุ่มวิสาหกิจชุมชนสหกรณ์จักสานตำบลเหล่าพัฒนา หมู่ที่ 5 บ้านเหล่าพัฒนา ตำบลเหล่าพัฒนา อำเภอนาหว้า จังหวัดนครพนม

✍️ นางรัชต์วรรณ์ ไวยากรณ์ พัฒนาการอำเภอนาหว้า มอบหมายให้นางสาวพนมพร โคตรลือไชย พัฒนากรผู้รับผิดชอบงานOTOP และนางสาวพรรณวลี อภิวิมลลักษณ์ อาสาพัฒนา (อสพ.)ลงพื้นที่ เพื่อรวบรวมข้อมูล และเตรียมการจัดทำข้อมูลประวัติและผลงานศิลปิน OTOP ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 เพื่อเป็นการอนุรักษ์สืบทอดภูมิปัญญาท้องถิ่นมิให้สูญหาย และยกย่องเชิดชูเกียรติแก่บุคคลผู้อนุรักษ์และสืบสานภูมิปัญญาท้องถิ่น

🔹โดยอำเภอนาหว้าได้คัดเลือก ผู้ผลิต ผู้ประกอบการ OTOP ที่มีศักยภาพในการสร้างมูลค่าเพิ่มและภาพลักษณ์ที่ดีให้กับผลิตภัณฑ์ OTOP ซึ่งนางเรืองยศ หนานพิวงศ์
ครูช่างศิลปหัตถกรรม พุทธศักราช 2554 ประธานผู้ผลิต ผู้ประกอบการOTOP จังหวัดนครพนม เป็นผู้ที่มีคุณสมบัติตรงตามที่กรมการพัฒนาชุมชนกำหนด
ทั้งนี้ พัฒนากร และอสพ.จะรวบรวมข้อมูลและนำเสนอผลงานเชิงประจักษ์ เพื่อจัดส่งให้จังหวัดพิจารณาคัดเลือกผลงานของศิลปินOTOP ภายในวันที่ 20 พฤษภาคม 2564 ต่อไป

🌱นาหว้าเมือง 5 ชนเผ่า 🌱
💠เศรษฐกิจฐานรากมั่นคงและชุมชนพึ่งตนเองได้ภายในปี2565💠
🔰Change For Good🔰

(Visited 9 times, 1 visits today)