🆕 พช.นาหว้า : ขับเคลื่อนการดำเนินงานตามโครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎีใหม่ ประยุกต์สู่ โคก หนองนา พช.

⏩ วันที่ 11 พฤษภาคม 2564 เวลา 16.09 น. ณ หมู่ที่ 4 บ้านดอนแดง ตำบลบ้านเสียว อำเภอนาหว้า จังหวัดนครพนม

✍️ นางรัชต์วรรณ ไวยากรณ์ พัฒนาการอำเภอนาหว้า พร้อมด้วย เจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนอำเภอนาหว้า และนักพัฒนาพื้นที่ต้นแบบ (นพต.) ลงพื้นที่ติดตาม สนับสนุน ควบคุมงาน เตรียมพื้นที่ เพื่อดำเนินงานโครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎีใหม่ ประยุกต์สู่ โคก หนองนา พช. โดยลงพื้นที่ครัวเรือนต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิต (Household Lab Model for quality of life : HLM) งบเงินกู้ฯนายฉลวย คะสุดใจ ซึ่งดำเนินการขุดตามแบบรายละเอียดงานปรับรูปแบบแปลงที่ดิน ตามแบบมาตรฐานที่กรมการพัฒนาชุมชนกำหนด

โดยดำเนินการในพื้นที่ 3 ไร่แบบแปลนมาตรฐานสัดส่วนพื้นที่ 2 : 3 มีสภาพดินเป็นดินร่วนปนทราย โดยอำเภอนาหว้ามีพื้นที่ดำเนินการตามโครงการนี้ จำนวน 6แปลง ดำเนินการขุดปรับพื้นที่เสร็จสิ้นแล้ว 3 แปลง ในวันนี้ดำเนินการขุดปรับพื้นที่ แปลงที่ 4

🎯 โดยในวันนี้ นายรังสิต กุลวงศ์ ผู้ช่วยนายช่างโยธาองค์การบริหารส่วนตำบลนาหว้า ร่วมควบคุมงานขุดปรับลงพื้นที่ของผู้รับจ้าง ใช้กล้องสำรวจหาค่าระดับ ซึ่งในแปลงที่ดินได้มีการเตรียมพื้นที่โดยมีผู้ช่วยนายช่างโยธา นักพัฒนาพื้นที่ต้นแบบ และครัวเรือนต้นแบบ อาทิเช่น รังวัดที่ดิน ปักหมุดแนวเขต โรยปูนขาวไว้ก่อนที่ผู้รับจ้างจะเข้าพื้นที่เรียบร้อยแล้ว ทำให้การดำเนินงานขุดปรับเกิดความรวดเร็ว และได้ตรงตามแบบมาตรฐานที่กรมการพัฒนาชุมชนกำหนด

🌱ทั้งนี้ พัฒนาการอำเภอได้มอบร่วมพูดคุย วางแผนงาน เดินสำรวจชี้จุดการวางแนวเขตให้ผู้รับจ้างได้การดำเนินงานขุดปรับพื้นที่ ให้ตรงตามแบบแปลนมาตรฐานสัดส่วนพื้นที่จริง☘️

🌱นาหว้าเมือง 5 ชนเผ่า 🌱
💠เศรษฐกิจฐานรากมั่นคงและชุมชนพึ่งตนเองได้ภายในปี2565💠
🔰Change For Good🔰

(Visited 3 times, 1 visits today)