🆕 พช.นาหว้า : ขับเคลื่อนการดำเนินงานตามโครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎีใหม่ ประยุกต์สู่ โคก หนองนา พช.

⏩ วันที่ 10 พฤษภาคม 2564 เวลา 13.49 น. ณ หมู่ที่ 2 บ้านดอนพะธาย ตำบลบ้านเสียว อำเภอนาหว้า จังหวัดนครพนม

✍️ นางรัชต์วรรณ ไวยากรณ์ พัฒนาการอำเภอนาหว้า พร้อมด้วย เจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนอำเภอนาหว้า และนักพัฒนาพื้นที่ต้นแบบ (นพต.) ลงพื้นที่ติดตาม สนับสนุน ควบคุมงาน เตรียมพื้นที่ เพื่อดำเนินงานโครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎีใหม่ ประยุกต์สู่ โคก หนองนา พช. โดยลงพื้นที่ครัวเรือนต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิต (Household Lab Model for quality of life : HLM) งบเงินกู้ฯ นายประภาส คะสุดใจ ซึ่งดำเนินการขุดตามแบบรายละเอียดงานปรับรูปแบบแปลงที่ดิน ตามแบบมาตรฐานที่กรมการพัฒนาชุมชนกำหนด โดยดำเนินการในพื้นที่ 1 ไร่แบบแปลนมาตรฐานสัดส่วนพื้นที่ 1 : 3 มีสภาพดินเป็นดินร่วนปนทราย

โดย อำเภอนาหว้าดำเนินการขุดปรับพื้นที่เสร็จสิ้นแล้ว 2 แปลง ในวันนี้ดำเนินการขุดปรับพื้นที่ แปลงที่ 3 และรับผิดชอบตามโครงการนี้ทั้งสิ้นจำนวน 6 แปลง

🎯ิ โดยในวันนี้ นายรังสิต กุลวงศ์ ผู้ช่วยนายช่างโยธาองค์การบริหารส่วนตำบลนาหว้า ร่วมควบคุมการขุดปรับลงพื้นที่ของผู้รับจ้าง ใช้กล้องสำรวจหาค่าระดับ ซึ่งในแปลงที่ดินได้มีการเตรียมพื้นที่โดยมีผู้ช่วยนายช่างโยธา นักพัฒนาพื้นที่ต้นแบบ และครัวเรือนต้นแบบ อาทิเช่น รังวัดที่ดิน ปักหมุดแนวเขต โรยปูนขาว ไว้ก่อนที่ผู้รับจ้างจะเข้าพื้นที่เรียบร้อยแล้ว ทำให้การดำเนินงานขุดปรับเกิดความรวดเร็ว และได้ตรงตามแบบมาตรฐานที่กรมการพัฒนาชุมชนกำหนด

🌱อีกทั้งในวันนี้ พัฒนาการอำเภอและครัวเรือนต้นแบบได้ร่วมกันหว่านข้าวเปลือก เพื่อให้ข้าวเจริญเติบโตจะได้ยึดหน้าดินไว้ป้องกันการพังทะลายของหน้าดินด้วย☘️

🌱นาหว้าเมือง 5 ชนเผ่า 🌱
💠เศรษฐกิจฐานรากมั่นคงและชุมชนพึ่งตนเองได้ภายในปี 2565💠
🔰Change For Good🔰

(Visited 6 times, 1 visits today)