🆕พช.นาหว้า : พร้อมนำคณะนิเทศงานลงพื้นที่ติดตาม สนับสนุน การดำเนินงานกิจกรรมการนำลายผ้าพระราชทาน “ผ้ามัดหมี่ลายขอเจ้าฟ้าสิริวัณณวรีฯ” “ผ้าไทยใส่ให้สนุก” ตามพระดำริสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญา ไปเป็นต้นแบบในการทอผ้า/ผลิตผ้า เพื่อสร้างงาน สร้างอาชีพ สร้างรายได้สู่ชุมชน

⏰วันที่ 6 พฤษภาคม 2564 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุมที่ว่าการอำเภอนาหว้า /ศูนย์หัตถกรรมและจำหน่ายสินค้าพื้นบ้านวัดธาตุประสิทธิ์ หมู่ที่ 4 บ้านนาหว้า ตำบลนาหว้า และศูนย์กลุ่มศิลปาชีพทอผ้าไหมบ้านท่าเรือ หมู่ที่ 1 บ้านท่าเรือ ตำบลท่าเรือ อำเภอนาหว้า จังหวัดนครพนม

✍️นายสุรพล แก้วอินธิ พัฒนาการจังหวัดนครพนม มอบหมายให้นางสาวพันสี คุณธรรม ผู้อำนวยการกลุ่มงานยุทธศาสตร์การพัฒนาชุมชน,นางวรนุช กรุงเกตุ ผู้อำนวยการกลุ่มงานส่งเสริม การพัฒนาชุมชน และทีมนักวิชาการพัฒนาชุมชน ดำเนินงานประชุมติดตาม สนับสนุน การดำเนินงานโครงการ/กิจกรรมตามยุทธศาสตร์กรมการพัฒนาชุมชน พร้อมทั้งได้ร่วมลงพื้นที่เพื่อติดตาม สนับสนุน การดำเนินงานกิจกรรมการนำลายผ้าพระราชทาน “ผ้ามัดหมี่ลายขอเจ้าฟ้าสิริวัณณวรีฯ” “ผ้าไทยใส่ให้สนุก” ตามพระดำริสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญา ไปเป็นต้นแบบในการทอผ้า/ผลิตผ้า เพื่อสร้างงาน สร้างอาชีพ สร้างรายได้สู่ชุมชน จำนวน 2 กลุ่ม ดังนี้

1️⃣ศูนย์หัตถกรรมและจำหน่ายสินค้าพื้นบ้านวัดธาตุประสิทธิ์ มีสมาชิกจำนวน 40 คนหมู่ที่ 4 โดยมีนางสุภาวดี อุดมเดชาเวทย์ เป็นผู้สมัครประกวดผ้าลายพระราชทานฯ ประเภทผ้าที่ส่งเข้าประกวดผ้าไหมย้อมคราม/ผ้าไหมย้อมสีธรรมชาติ เส้นยืนใช้ครามธรรมชาติ เส้นพุ่งย้อมด้วยเข ทอสลับเส้นหมากมัย เทคนิคผ้าเป็นผ้ามัดหมี่ ๒ ตะกอ ใช้ฟืมขนาด 45 หลบขนาดของผ้าความกว้าง 1 เมตร 20 เซนติเมตร ความยาว 2 เซนติเมตร

2️⃣กลุ่มแม่บ้านทอผ้าไหมบ้านท่าเรือ มีสมาชิก 70 คน หมู่ที่ 1 ตำบลท่าเรือ มีสมาชิกผู้สมัครประกวดผ้าลายพระราชทานฯจำนวน 4 คน ได้แก่

✅นางอรพิน วะสารผ้า ประเภทผ้าที่ส่งเข้าประกวดคือมัดหมี่ ๒ ตะกอ ชนิดของผ้า/เทคนิคที่ใช้ สีที่ใช้ผ้าไหมย้อมคราม/ผ้าไหมย้อมสีเคมี

☑️นางเข็ม แมดมิ่งเหง้า ประเภทผ้าที่ส่งเข้าประกวดคือมัดหมี่ ๒ ตะกอ ชนิดของผ้า/เทคนิคที่ใช้ สีที่ใช้ผ้าไหมย้อมคราม

✅นางสาวไพรินทร์ จองบุดดี ประเภทผ้าที่ส่งเข้าประกวดคือมัดหมี่ ๒ ตะกอ ชนิดของผ้า/เทคนิคที่ใช้ สีที่ใช้ผ้ามัดหมี่ย้อมสีธรรมชาติ

☑️นายวีระศักดิ์ มาตชัยเคน ประเภทผ้าที่ส่งเข้าประกวดคือมัดหมี่ ๒ ตะกอ ชนิดของผ้า/เทคนิคที่ใช้ สีที่ใช้ผ้าไหมย้อมคราม/ผ้าไหมย้อมสีเคมีมัดหมี่ผสมผสานลายมุก

⏩ซึ่งทั้ง 2 กลุ่มได้นำลายผ้าพระราชทานฯ ไปเป็นต้นแบบในการทอผ้าไหม โดยเส้นไหมย้อมสีธรรมชาติโดยใช้สมุนไพรและไม้มงคล มีการประยุกต์ลายพระราชทานร่วมกับลายโบราณดั้งเดิมของพื้นถิ่น และลายมุกซึ่งเป็นลายเอกลักษณ์ของจังหวัดนครพนม ทำให้มีรายได้จากการจำหน่ายผ้าลายพระราชทาน จำนวน 290,000 บาท และมียอดสั่งซื้อ จำนวน 45,000 บาท

✍️ในการนี้ นางรัชต์วรรณ ไวยากรณ์ พัฒนาการอำเภอนาหว้า พร้อมด้วย เจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนอำเภอนาหว้าได้รับการนิเทศงาน พร้อมจดบันทึกข้อมูลในการนิเทศงานเพื่อนำมาพัฒนาการดำเนินงานโครงการ/กิจกรรมให้บรรลุผลสำเร็จตามนโยบายและยุทธศาสตร์กรมการพัฒนาชุมชนต่อไป

🌱นาหว้าเมือง 5 ชนเผ่า 🌱
💠เศรษฐกิจฐานรากมั่นคงและชุมชนพึ่งตนเองได้ภายในปี2565💠
🔰Change For Good🔰

➡️พช.นาหว้า🔹ร่วมต้าน Covid -19 ประเทศไทยต้องชนะ ⬅️..

(Visited 10 times, 1 visits today)