🆕พช.นาหว้า : พร้อมนำคณะนิเทศงานลงพื้นที่ติดตาม สนับสนุน การดำเนินงาน โครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎีใหม่ ประยุกต์สู่ “โคก หนอง นา พช.” และโครงการพัฒนาหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง กิจกรรมพัฒนาศูนย์เรียนรู้ทฤษฏีใหม่ “โคก หนอง นา โมเดล”☘️

⏰วันที่ 6 พฤษภาคม 2564 เวลา 16.30 น. ณ พื้นที่ครัวเรือนต้นแบบอำเภอนาหว้า จังหวัดนครพนม

✍️นายสุรพล แก้วอินธิ พัฒนาการจังหวัดนครพนม มอบหมายให้นางสาวพันสี คุณธรรม ผู้อำนวยการกลุ่มงานยุทธศาสตร์การพัฒนาชุมชน,นางวรนุช กรุงเกตุ ผู้อำนวยการกลุ่มงานส่งเสริมการพัฒนาชุมชน และทีมนักวิชาการพัฒนาชุมชน ลงพื้นที่เพื่อติดตาม สนับสนุน การดำเนินงาน โครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎีใหม่ ประยุกต์สู่ “โคก หนอง นา พช.” และโครงการพัฒนาหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง กิจกรรมพัฒนาศูนย์เรียนรู้ทฤษฏีใหม่ “โคก หนอง นา โมเดล”

ในการนี้ นางรัชต์วรรณ ไวยากรณ์ พัฒนาการอำเภอนาหว้า พร้อมด้วย เจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนอำเภอนาหว้า นักพัฒนาพื้นที่ต้นแบบ(นพต.) และครัวเรือนต้นแบบ รับการติดตาม สนับสนุนและนิเทศงานฯในพื้นที่

🚡โดยในวันนี้ได้รับความร่วมมือจาก ว่าที่ร้อยตรีทวิทย์ มงคุณแก้ว หัวหน้าสาขาวิชาอิเล็กทรอนิกส์ วิทยาลัยเทคนิคนาหว้า ได้ร่วมสำรวจพื้นที่โดยใช้โดรนในการบันทึกวีดีโอการถ่ายภาพทางอากาศ พร้อมภาพนิ่งในพื้นที่ทั้ง 2 แปลง ดังนี้

1️⃣ โครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎีใหม่ ประยุกต์สู่ “โคก หนอง นา พช ่ครัวเรือนต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิต (Household Lab Model for quality of life : HLM) งบเงินกู้ฯ ในรายของนางเครือวัลย์ สุจริตตานันท์ หมู่ที่ 5 ตำบลนาหว้า พื้นที่อยู่ในเขตหมู่ที่ 15 บ้านตาล ตำบลนาหว้า “ ซึ่งดำเนินการขุดตามแบบรายละเอียดงานปรับรูปแบบแปลงที่ดิน ตามแบบมาตรฐาน โคก หนอง นา พช. โดยดำเนินการในพื้นที่ 3 ไร่ แบบแปลนมาตรฐานสัดส่วนพื้นที่ 1 : 2 มีสภาพดินเป็นดินร่วนปนทราย
2️⃣ โครงการพัฒนาหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง กิจกรรมพัฒนาศูนย์เรียนรู้ทฤษฏีใหม่ “โคก หนอง นา โมเดล” ประจำปี 2564 ในรายของ นางสาวพัชรี คำภูเงิน หมู่ที่ 4 ตำบลนาหว้า พื้นที่เข้าร่วมโครงการขนาด 3 ไร่ สัดส่วน 1:2 ประเภทดินร่วนปนทราย

⏩ทั้งนี้ คณะนิเทศงานได้มอบพันธุ์พืชเพื่อใช้ปลูกในพื้นที่ครัวเรือนต้นแบบ และได้แนะนำการบริหารจัดการพื้นที่ การดำรงชีวิตตามหลักทฤษฎีบันได ขั้น ๙ สู่ความยั่งยืนตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียงด้วย

🌱นาหว้าเมือง 5 ชนเผ่า 🌱
💠เศรษฐกิจฐานรากมั่นคงและชุมชนพึ่งตนเองได้ภายในปี2565💠
🔰Change For Good🔰

➡️พช.นาหว้า🔹ร่วมต้าน Covid -19 ประเทศไทยต้องชนะ

(Visited 8 times, 1 visits today)