🆕 พช.นาหว้า : สานพลังขับเคลื่อน ติดตาม สนับสนุน การขุด ปรับพื้นที่ “แปลงแรกอำเภอนาหว้า” ตามโครงการพัฒนาหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง กิจกรรมพัฒนาศูนย์เรียนรู้ทฤษฏีใหม่ โคก หนอง นา โมเดล (วันที่ 1,2) 🎉🎉

🆕 พช.นาหว้า : สานพลังขับเคลื่อน ติดตาม สนับสนุน การขุด ปรับพื้นที่ “แปลงแรกอำเภอนาหว้า” ตามโครงการพัฒนาหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง กิจกรรมพัฒนาศูนย์เรียนรู้ทฤษฏีใหม่ โคก หนอง นา โมเดล (วันที่ 1,2) 🎉🎉

⏩ วันที่ 1 เม.ย. 2564 และ วันที่ 2 เม.ย. 2564 เวลา 09.00 น. ณ พื้นที่ครัวเรือนเป้าหมายบ้านม่วง หมู่ที่ 1 ตำบลนาคูณใหญ่ อำเภอนาหว้า จังหวัดนครพนม

✍️นางรัชต์วรรณ ไวยากรณ์ พัฒนาการอำเภอนาหว้า พร้อมด้วย นางชลธิชา มาตรรักษ์ เจ้าพนักงานพัฒนาชุมชนชำนาญงาน พัฒนากรผู้ประสานงานตำบลนาคูณใหญ่ นางสาวพนมพร โคตรลือไชย นักวิชาการพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ และนางสาวพรรณวลี อภิวิมลลักษณ์ อาสาพัฒนา (อสพ.)ร่วมติดตามการดำเนินงาน สนับสนุน ควบคุมงาน พร้อมทั้งให้คำปรึกษา ร่วมวางแผนเตรียมการขุด ปรับที่ดิน “แปลงแรกอำเภอนาหว้า” ตามโครงการพัฒนาหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง กิจกรรมพัฒนาศูนย์เรียนรู้ทฤษฏีใหม่ โคก หนอง นา โมเดล (วันที่ 1 – 2) เพื่อให้ได้ตามแบบ
➡️โดยมี คณะทำงานออกแบบผังการพัฒนาศูนย์เรียนรู้ทฤษฎีใหม่ รูปแบบ “โคก หนอง นา โมเดล”ตามโครงการพัฒนาหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง ได้แก่ นายช่างโยธาองค์การบริหารส่วนตำบลนาหว้า,นายช่างโยธาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเสียว ,นายช่างโยธาองค์การบริหารส่วนตำบลนาคูณใหญ่, นักพัฒนาพื้นที่ต้นแบบ(นพต.) อำเภอนาหว้าจำนวน 8 คน ผู้นำอช.ตำบลนาคูณใหญ่ เข้าร่วมจัดเตรียมพื้นที่ดำเนินการกิจกรรม
🎯วันแรก นายช่างโยธาได้ใช้กล้องสำรวจ Survey เป็นเครื่องมือปฏิบัติงานสำรวจการวัดระยะ ทิศทาง หาค่าระดับ มีการรังวัดที่ดิน ปักหมุดแนวเขต โรยปูนขาว ใช้โดรนการถ่ายภาพทางอากาศ ตรวจสอบพื้นที่สิ่งก่อสร้าง และเมื่อเวลา 16.30 น.ดำเนินการขุดสระตามแบบรายละเอียดงานปรับรูปแบบแปลงที่ดิน ตามแบบมาตรฐาน โคก หนอง นา โมเดล โดยดำเนินการในพื้นที่ 3 ไร่ แบบแปลนมาตรฐานสัดส่วนพื้นที่ 1 : 3 มีสภาพดินเป็นดินร่วนปนทราย ซึ่งในวันนี้ได้มีนักพัฒนาพื้นที่ต้นแบบ(นพต.) อำเภอโพนสวรรค์จำนวน 4 คน ร่วมกิจกรรมศึกษาข้อมูลสังเกตการณ์ เพื่อนำไปปรับใช้ในพื้นที่
🎯วันที่สอง ผู้รับจ้างดำเนินการขุดดิน ปรับพื้นที่บ่อที่สองตามแบบรายละเอียดงานปรับรูปแบบแปลงที่ดิน ตามแบบมาตรฐาน โคก หนอง นา โมเดล
โดยมีนายช่างโยธาองค์การบริหารส่วนตำบลนาหว้า ควบคุมงานทุกขั้นตอนให้เป็นไปตามแบบมาตรฐาน
โคก หนอง นา โมเดล

🌱นาหว้าเมือง 5 ชนเผ่า 🌱
💠เศรษฐกิจฐานรากมั่นคงและชุมชนพึ่งตนเองได้ภายในปี2565💠
🔰Change For Good🔰
➡️พช.นาหว้า🔹ร่วมต้าน Covid -19 ประเทศไทยต้องชนะ ⬅️

(Visited 5 times, 1 visits today)