🆕 พช.นาหว้า : ร่วมติดตามความก้าวหน้า การดำเนินการแก้ไขปัญหาความยากจน ตามโครงการนครพนมสร้างสังคมอุดมสุข

🆕 พช.นาหว้า : ร่วมติดตามความก้าวหน้า การดำเนินการแก้ไขปัญหาความยากจน ตามโครงการนครพนมสร้างสังคมอุดมสุข

⏩ วันที่ 31 มีนาคม 2564 เวลา 15.00 น.
ณ พื้นที่ครัวเรือนตำบลบ้านเสียว อำเภอนาหว้า จังหวัดนครพนม
✍️นายทินกร ขันแก้ว นายอำเภอนาหว้า ประธานคณะกรรมการโครงการนครพนมสร้างสังคมอุดมสุขระดับอำเภอ พร้อมด้วย ปลัดอำเภอ และผู้ใหญ่บ้าน ผู้ช่วยผู้ใหญ่ (ทีมสร้างสุขตำบลบ้านเสียว) ร่วมออกตรวจเยี่ยม สอบถามข้อมูล ให้ความช่วยเหลือ พร้อมให้กำลังใจครัวเรือนยากจนเป้าหมาย 2 ครัวเรือน ผู้พิการและด้อยโอกาส และครัวเรือนผู้ป่วยติดเตียง 3 ครัวเรือน โดยได้มอบถุงยังชีพ ช่วยเหลือครัวเรือนยากจน ผู้ป่วยติดเตียง และผู้พิการและด้อยโอกาส
✍️ในการนี้นางรัชต์วรรณ ไวยากรณ์ พัฒนาการอำเภอนาหว้า มอบหมายให้ นางสาวพนมพร โคตรลือไชย พัฒนากรผู้ประสานงานตำบลบ้านเสียว ร่วมลงพื้นที่ออกตรวจเยี่ยม สอบถามข้อมูล จดบันทึกความต้องการช่วยเหลือเพิ่มเติม ลงในสมุดบันทึกการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนและพัฒนาคุณภาพชีวิตของครัวเรือนเป้าหมาย (Family Folder) ซึ่งได้ร่วมมอบถุงยังชีพ ช่วยเหลือครัวเรือนยากจน ผู้ป่วยติดเตียง และผู้พิการและด้อยโอกาสด้วย

🌱นาหว้าเมือง 5 ชนเผ่า 🌱
💠เศรษฐกิจฐานรากมั่นคงและชุมชนพึ่งตนเองได้ภายในปี2565💠
👉Change For Good👈
➡️พช.นาหว้า🔹ร่วมต้าน Covid -19 ประเทศไทยต้องชนะ ⬅️

(Visited 3 times, 1 visits today)