“พช.นาหว้า ประชุมคณะทำงานขับเคลื่อนกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี”

@นาหว้า : เมือง5 ชนเผ่า
##เศรษฐกิจฐานรากมั่นคงและชุมชนพึ่งตนเองได้ภายในปี 2565##
“พช.นาหว้า ประชุมคณะทำงานขับเคลื่อนกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี”
>> วันที่ 31 สิงหาคม 2563 นางรัชต์วรรณ ไวยากรณ์ พัฒนาการอำเภอนาหว้า พร้อมด้วย นางชลธิชา มาตรรักษ์ จพง.พช.ชำนาญงาน น.ส.ศรินพรรณ ชาวันดี นว.พช.ปฏิบัติการ ประชุมคณะทำงานขับเคลื่อนกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี 7 คณะ เพื่อสรุปผลการขับเคลื่อนงานกองทุนฯ ในปีที่ผ่านมา และวางแผนติดตามงาน/ขับเคลื่อนงานในรอบเดือนกันยายน 2563 รวมถึงการดำเนินโครงการงบเงินอุดหนุนที่ได้รับการอนุมัติ จำนวน 4 ตำบล ณ ห้องประชุมที่ว่าการอำเภอนาหว้า (ชั้น 2)
>>ทั้งนี้ ได้มอบหมายให้พัฒนากรผู้ประสานงานตำบล ทุกคน ร่วมสนับสนุนการทำงานของคณะทำงานฯ เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด
##Change For Good##

(Visited 10 times, 1 visits today)