“พช.นาหว้า รับการตรวจติดตามนิเทศและประเมินผลการขับเคลื่อนงานพัฒนาชุมชน ปีงบฯ63”

@นาหว้า:เมือง5ชนเผ่า
#เศรษฐกิจฐานรากมั่นคงและชุมชนพึ่งตนเองได้ภายในปี2565#
“พช.นาหว้า รับการตรวจติดตามนิเทศและประเมินผลการขับเคลื่อนงานพัฒนาชุมชน ปีงบฯ63”
》》วันที่ 18สิงหาคม2563 เวลา 09.00น. ณ ห้องประชุมที่ว่าการอำเภอนาหว้า
》》นายสามารถ โรจนวิเชียร พัฒนาการจังหวัดนครพนม มอบหมายให้ทีมนิเทศและประเมินผลการดำเนินงานพัฒนาชุมชน ปีงบฯ63 (โซนเหนือ) ลงพื้นที่อำเภอนาหว้า จังหวัดนครพนม เพื่อนิเทศติดตามงานและสนับสนุนงานพัฒนาชุมชน ในประเด็นดังนี้
1. การดำเนินงานยุทธศาสตร์กรมการพัฒนาชุมชน ปีงบฯ63
2.การดำเนินงานตามนโยบายรัฐบาล,กระทรวง,กรม,จว.,อำเภอ
3.การบูรณาการการทำงาน
4.การดำเนินงานพัฒนาชุมชนใสสะอาด
5.การดำเนินงานชุมชนท่องเที่ยวotopนวัตวิถี/การจัดทำทะเบียนครุภัณฑ์และการวางแผนขับเคลื่อนชุมชนอย่างต่อเนื่อง
6.การสร้างวัฒนธรรมปลูกผัก ระยะที่2
》》ในการนี้ นางรัชต์วรรณ ไวยากรณ์ พัฒนาการอำเภอนาหว้า นางชลธิชา มาตรรักษ์ จพง.พช.ชำนาญงาน น.ส.ศรินพรรณ ชาวันดี นว.พช.ปฏิบัติการ นำเสนอและให้ข้อมูลประกอบการติดตาม
》》และ เวลา 13.00น. ได้ลงพื้นที่ตำบลบ้านเสียว,ท่าเรือ,นาหว้า,นาคูณใหญ่ เพื่อติดตามสำรวจและปักหมุดครัวเรือนที่สมัครเข้าร่วมโครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิต ตามหลักทฤษฎีใหม่ ประยุกต์สู่โคก หนอง นา โมเดล เพื่อสอบถามการยืนยันการเข้าร่วมโครงการฯ 》》เวลา 16.00น.ได้ติดตามสนับสนุนการดำเนินงานกลุ่มสัมมาชีพชุมชนทอเสื่อกกบ้านดอนแดงม.4.ตำบลบ้านเสียว ซึ่งเป็นกลุ่มเป้าหมายในการจัดตั้งกลุ่มอาชีพ เพื่อสนับสนุนการบริหารจัดการกลุ่มให้เป็นไปตามแนวทางกรมฯ กำหนด
》》เวลา17.00น. สนับสนุนการดำเนินโครงการส่งเสริมอาชีพสตรีด้านการนวดแผนไทยผ่าวิกฤตภัยCOVID-19 ณ ศูนย์เรียนรู้วัฒนธรรมท้องถิ่ วัดธาตุประสิทธิ์ บ้านนาหว้า ต.นาหว้า อ.นาหว้า จ.นครพนม
#Change For Good##

(Visited 14 times, 1 visits today)