“พช.นาหว้า ร่วมประชุมกำนัน ผู้ใหญ่บ้านฯประจำเดือนสิงหาคม 2563”

@นาหว้า:เมือง5ชนเผ่า
#เศรษฐกิจฐายรากมั่นคงและชุมชนพึ่งตนเองได้ภายในปี2565#
“พช.นาหว้า ร่วมประชุมกำนัน ผู้ใหญ่บ้านฯประจำเดือนสิงหาคม 2563”
》》วันที่10สิงหาคม2563 นายทินกร ขันแก้ว นายอำเภอนาหว้า เป็นประธานการประชุมกำนัน ผู้ใหญ่บ้านฯ ประจำเดือนสิงหาคม2563 ณ หอประชุมอำเภอนาหว้า จังหวัดนครพนม
》》ในการนี้ นางรัชต์วรรณ ไวยากรณ์ พัฒนาการอำเภอนาหว้า เข้าร่วมประชุมและแจ้งข้อราชการที่สำคัญ เพื่อขอความร่วมมือและประชาสัมพันธ์งานพัฒนาชุมชนประกอบด้วย การสร้างวัฒนธรรมปลูกผัก ระยะที่2 /มาตรการส่งเสริมการใช้และสวมใส่ผ้าไทย /การดำเนินงานตลาดสุขใจ ไทนาหว้า ประชารัฐ/กิจกรรมจังหวัดเคลื่อนที่
》》ซึ่งการประชุมในครั้งนี้ นายอำเภอนาหว้า ได้เน้นย้ำและขอความร่วมมือจากกำนัน ผญบ.ในการประชาสัมพันธ์การจัดตลาดสุขใจ ไทนาหว้าประชารัฐ ซึ่งเป็นตลาดที่เกิดจากพลังของทุกภาคส่วนในการผลักดันและสนับสนุนให้ตลาดเกิดความต่อเนื่องและยั่งยืนต่อไป
#Change For Good#

(Visited 11 times, 1 visits today)