“พช.นาหว้า ร่วมกิจกรรมวันกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ประจำปี2563”

@นาหว้า:เมือง5ชนเผ่า
#เศรษฐกิจฐานรากมั่นคงและชุมชนพึ่งตนเองได้ภายในปี2565#
“พช.นาหว้า ร่วมกิจกรรมวันกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ประจำปี2563”
》》วันที่10สิงหาคม2563 เวลา 08.30น. ณ หอประชุมอำเภอนาหว้า จังหวัดนครพนม
》》นายทินกร ขันแก้ว นายอำเภอนาหว้า เป็นประธานในพิธีวันกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ประจำปี2563 โดยกิจกรรมในงานประกอบด้วยการประกอบพิธีทางศาสนา การอ่านสารรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย สารอธิบดีกรมการปกครอง และมอบใบประกาศนียบัตรและรางวัลให้แก่กำนัน ผู้ใหญ่บ้านฯ ที่มีผลงานดีเด่น
》》ในการนี้ นางรัชต์วรรณ ไวยากรณ์ พัฒนาการอำเภอนาหว้า และน.ส.ศรินพรรณ ชาวันดี นว.พช.ปฏิบัติการ ร่วมกิจกรรม และสนับสนุนการขับเคลื่อนชมรมกำนันผู้ใหญ่บ้านอำเภอนาหว้า จังหวัดนครพนม
#Change For Good#

(Visited 94 times, 1 visits today)