สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอนาหว้า

จังหวัดนครพนม

นางรัชต์วรรณ ไวยากรณ์

พัฒนาการอำเภอนาหว้า

นาหว้า เมืองน่าอยู่ เศรษฐกิจดี ประชาชนมีความสุขอย่างยั่งยืน โดยการน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาปฏิบัติ