พช.นาทม : ติดตามความก้าวหน้า และตรวจเยี่ยมพื้นที่ครัวเรือนต้นแบบ ตามโครงการพัฒนาหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง กิจกรรมการพัฒนาศูนย์เรียนรู้ทฤษฎีใหม่รูปแบบ “โคก หนอง นา พช.” แปลงที่ 2 (พื้นที่แปลง นางบุญโฮม ศรีฟ้า ) 😊วันที่ 26 เมษายน 2564 เวลา 10.30 น. นางสาวณิชาทิพย์ อุบลบาลไชโรจน์ นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ รักษาราชการแทนพัฒนาการอำเภอนาทม มอบหมาย นายพรชัย สีหมงคล พัฒนากรผู้ประสานงานตำบลดอนเตย ลงพื้นที่ติดตามความก้าวหน้าการขุดปรับปรุงพื้นที่ศูนย์เรียนรู้ชุมชน ตามโครงการพัฒนาหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง กิจกรรมพัฒนาศูนย์เรียนรู้ทฤษฎีใหม่รูปแบบ “โคก หนอง นา พัฒนาชุมชน” ณ แปลงนางบุญโฮม ศรีฟ้า หมู่ที่ 8 .บ้านโคกสี ตำบลดอนเตย อำเภอนาทม จังหวัดนครพนม ซึ่งการขุดปรับพื้นที่แปลงที่ 2 ของอำเภอ โดยผูบจ้างได้ดำเนินการขุดปรับพื้นที่บ่อน้ำ ที่ 1 เสร็จเรียบร้อยแล้ว ซึ่งคาดการณ์ว่าการขุดปรับพื้นที่แปลงนี้จะแล้วเสร็จภายในวันพรุ่งนี้ โดยดำเนินการขุดปรับพื้นที่ตามแบบรายละเอียดงานปรับรูปแบบแปลงที่ดิน ตามแบบมาตรฐาน โคก หนอง นา พัฒนาชุมชน พื้นที่ครัวเรือนต้นแบบ กรมการพัฒนาชุมชน กระทรวงมหาดไทย โดยดำเนินการในพื้นที่ 1 ไร่ สัดส่วนพื้นที่ 1 : 2 ชนิดดินร่วนปนทราย นายช่างผู้ควบคุมงาน คือ นายสำราญ ดอนมงคล ตำแหน่งผู้ช่วยช่างโยธา จากองค์การบริหารส่วนตำบลดอนเตย อำเภอนาทม 😊 อำเภอนาทม โดยสำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอนาทม กำหนดดำเนินงานตามโครงการพัฒนาหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง กิจกรรมการพัฒนาศูนย์เรียนรู้ทฤษฎีใหม่รูปแบบ “โคก หนอง นา โมเดล” จำนวน 11 ครัวเรือน ครอบคลุมพื้นที่ ตำบลๆละ ทั้ง 3 ตำบล รวม 11 หมู่บ้าน โดยมีพื้นที่ดำเนินงานขนาดแปลง 1 ไร่ จำนวน 11 ครัวเรือน ใช้แบบรายละเอียดงานปรับรูปแบบแปลงที่ดินตามแบบมาตรฐาน โคก หนอง นา โมเดล กรมการพัฒนาชุมชน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างและพัฒนาพื้นที่ต้นแบบในการส่งเสริมองค์ความรู้ด้านเศรษฐกิจพอเพียง เป็นแหล่งเรียนรู้ให้กับประชาชนในรูปแบบ “โคก หนอง นา โมเดล” @นาทมกลมเกลียว 😊เศรษฐกิจฐานรากมั่นคงและชุมชนพึ่งตนเองได้ ภายในปี 2565 😊Change For Good😊

[...]
อ่านเพิ่มเติม

พช.นาทม ลงพื้นที่ติดตามการน้อมนำแนวพระราชดำริสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี สร้างความมั่นคงทางอาหารสู่แผนปฏิบัติการ 90 วัน ปลูกผักสวนครัวเพื่อสร้างความมั่นคงทางอาหาร ระยะที่ 2 😊 วันที่ 24 เมษายน 2564 เวลา 17.30 น. ณ บ้านโนนอุดมดี หมู่ที่ 6 ตำบลดอนเตย อำเภอนาทม จังหวัดนครพนม 😊นางสาวณิชาทิพย์ อุบลบาลไชโรจน์ นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ รักษาราชการแทน พัฒนาการอำเภอนาทม พร้อมด้วย นางสาวขนิจฐา ชัยบิล พัฒนากร ลงพื้นที่ติดตามและสนับสนุนครัวเรือนต้นแบบการน้อมนำแนวพระราชดำริของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี สู่แผนปฏิบัติการ 90 วัน ปลูกผักสวนครัว เพื่อสร้างความมั่นคงทางอาหาร ระยะที่ 2 โดยบริหารจัดการพื้นที่รอบๆบ้าน ปลูกพืชผักสวนครัวสำหรับบริโภค เป็นการลดรายจ่ายในครัวเรือน และแบ่งปันให้แก่เพื่อนบ้านและคนในชุมชน 😷 เนื่องจากสถานการณ์ของการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid-19) ส่งผลให้ประชาชนได้รับผลกระทบทั้งทางตรงและทางอ้อม สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอนาทม จึงได้มีการส่งเสริมให้คนในชุมชน “น้อมนำแนวพระราชดำริของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี สู่แผน “ปฏิบัติการ 90 วัน ปลูกผักสวนครัว เพื่อสร้างความมั่นคงทางอาหาร ระยะที่ 2 ” ของกรมการพัฒนาชุมชน มาประยุกต์ใช้ในพื้นที่ เพราะเชื่อมั่นในแนวทางปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงที่เน้นความเข้มแข็งมาจากข้างในตัวเราก่อน มีการพึ่งพาตนเองให้มากที่สุด 😊ในการนี้ พัฒนาการอำเภอ ได้กล่าวถึงวัตถุประสงค์หลักของโครงการฯ ที่เน้นให้ปลูกไว้รับประทานเองในครัวเรือน และถ้ามีเหลือก็แบ่งปันให้กับเพื่อนบ้าน ช่วยสร้างความมั่นคงทางอาหาร รวมทั้งมีการใช้พื้นที่สาธารณะส่วนรวมปลูกพืชผักสวนครัวเพื่อความมั่นคงทางอาหาร เกิดเป็นครัวชุมชน และเป็นต้นแบบความสามัคคี เป็นชุมชนแห่งความเกื้อกูล @นาทมกลมเกลียว 😊เศรษฐกิจฐานรากมั่นคงและชุมชนพึ่งตนเองได้ ภายในปี 2565 😊Change for Good😊

[...]
อ่านเพิ่มเติม

พช.นาทม : ติดตามความก้าวหน้า และตรวจเยี่ยมพื้นที่ครัวเรือนต้นแบบ ตามโครงการพัฒนาหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง กิจกรรมการพัฒนาศูนย์เรียนรู้ทฤษฎีใหม่รูปแบบ “โคก หนอง นา พช.” แปลงที่ 2 (พื้นที่แปลง นางเพชรา ทานะศิลป์ ) 😊วันที่ 23 เมษายน 2564 เวลา 16.30 น. ณ แปลง “โคก หนอง นา พัฒนาชุมชน” แปลงนางเพชรา ทานะศิลป์ บ้านโนนอุดมดี หมู่ที่ 6 ตำบลดอนเตย อำเภอนาทม จังหวัดนครพนม 😊นางสาวณิชาทิพย์ อุบลบาลไชโรจน์ นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ รักษาราชการแทนพัฒนาการอำเภอนาทม พร้อมด้วย นางสาวขนิจฐา ชัยบิล พัฒนากรผู้รับผิดชอบงานหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง ลงพื้นที่ติดตามความก้าวหน้าการขุดปรับปรุงพื้นที่ศูนย์เรียนรู้ชุมชน ตามโครงการพัฒนาหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง กิจกรรมพัฒนาศูนย์เรียนรู้ทฤษฎีใหม่รูปแบบ “โคก หนอง นา พัฒนาชุมชน” ณ แปลงนางเพชรา ทานะศิลป์ หมู่ที่ 6 บ้านโนนอุดมดี ตำบลดอนเตย อำเภอนาทม จังหวัดนครพนม ซึ่งการขุดปรับพื้นที่แปลงมี่ 2 ของอำเภอ โดยผู้รับจ้างได้ดำเนินการขุดปรับพื้นที่บ่อน้ำ ที่ 1 เสร็จเรียบร้อยแล้ว ซึ่งคาดการณ์ว่าการขุดปรับพื้นที่แปลงนี้จะแล้วเสร็จภายในวันพรุ่งนี้ โดยดำเนินการขุดปรับพื้นที่ตามแบบรายละเอียดงานปรับรูปแบบแปลงที่ดิน ตามแบบมาตรฐาน โคก หนอง นา พัฒนาชุมชน พื้นที่ครัวเรือนต้นแบบ กรมการพัฒนาชุมชน กระทรวงมหาดไทย โดยดำเนินการในพื้นที่ 1 ไร่ สัดส่วนพื้นที่ 1 : 2 ชนิดดินร่วนปนทราย นายช่างผู้ควบคุมงาน คือ นายสำราญ ดอนมงคล ตำแหน่งผู้ช่วยช่างโยธา จากองค์การบริหารส่วนตำบลดอนเตย อำเภอนาทม 😊 อำเภอนาทม โดยสำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอนาทม กำหนดดำเนินงานตามโครงการพัฒนาหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง กิจกรรมการพัฒนาศูนย์เรียนรู้ทฤษฎีใหม่รูปแบบ “โคก หนอง นา โมเดล” จำนวน 11 ครัวเรือน ครอบคลุมพื้นที่ ตำบลๆละ ทั้ง 3 ตำบล รวม 11 หมู่บ้าน โดยมีพื้นที่ดำเนินงานขนาดแปลง 1 ไร่ จำนวน 11 ครัวเรือน ใช้แบบรายละเอียดงานปรับรูปแบบแปลงที่ดินตามแบบมาตรฐาน โคก หนอง นา โมเดล กรมการพัฒนาชุมชน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างและพัฒนาพื้นที่ต้นแบบในการส่งเสริมองค์ความรู้ด้านเศรษฐกิจพอเพียง เป็นแหล่งเรียนรู้ให้กับประชาชนในรูปแบบ “โคก หนอง นา โมเดล” @นาทมกลมเกลียว 😊เศรษฐกิจฐานรากมั่นคงและชุมชนพึ่งตนเองได้ ภายในปี 2565 😊Change For Good😊

[...]
อ่านเพิ่มเติม

พช.นาทม : ติดตามความก้าวหน้า และตรวจเยี่ยมพื้นที่ครัวเรือนต้นแบบ ตามโครงการพัฒนาหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง กิจกรรมการพัฒนาศูนย์เรียนรู้ทฤษฎีใหม่รูปแบบ “โคก หนอง นา พช.” พื้นที่แปลง นายเสงี่ยม วงษา 😊วันที่ 22 เมษายน 2564 เวลา 18.00 น. นางสาวณิชาทิพย์ อุบลบาลไชโรจน์ นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ รักษาราชการแทนพัฒนาการอำเภอนาทม ลงพื้นที่ติดตามความก้าวหน้าการขุดปรับปรุงพื้นที่ศูนย์เรียนรู้ชุมชน ตามโครงการพัฒนาหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง กิจกรรมพัฒนาศูนย์เรียนรู้ทฤษฎีใหม่รูปแบบ “โคก หนอง นา พัฒนาชุมชน” ณ แปลงนายเสงี่ยม วงษา หมู่ที่ 5 บ้านหมูม้น ตำบลดอนเตย อำเภอนาทม จังหวัดนครพนม ซึ่งการขุดปรับพื้นที่แปลงแรกของอำเภอ ได้ดำเนินการแล้วเสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้ว โดยดำเนินการขุดปรับพื้นที่ตามแบบรายละเอียดงานปรับรูปแบบแปลงที่ดิน ตามแบบมาตรฐาน โคก หนอง นา พัฒนาชุมชน พื้นที่ครัวเรือนต้นแบบ กรมการพัฒนาชุมชน กระทรวงมหาดไทย โดยดำเนินการในพื้นที่ 1 ไร่ สัดส่วนพื้นที่ 1 : 1 ชนิดดินร่วนปนทราย นายช่างผู้ควบคุมงาน คือ นายสำราญ ดอนมงคล ตำแหน่งผู้ช่วยช่างโยธา จากองค์การบริหารส่วนตำบลดอนเตย อำเภอนาทม 😊 อำเภอนาทม โดยสำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอนาทม กำหนดดำเนินงานตามโครงการพัฒนาหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง กิจกรรมการพัฒนาศูนย์เรียนรู้ทฤษฎีใหม่รูปแบบ “โคก หนอง นา โมเดล” จำนวน 11 ครัวเรือน ครอบคลุมพื้นที่ ตำบลๆละ ทั้ง 3 ตำบล รวม 11 หมู่บ้าน โดยมีพื้นที่ดำเนินงานขนาดแปลง 1 ไร่ จำนวน 11 ครัวเรือน ใช้แบบรายละเอียดงานปรับรูปแบบแปลงที่ดินตามแบบมาตรฐาน โคก หนอง นา โมเดล กรมการพัฒนาชุมชน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างและพัฒนาพื้นที่ต้นแบบในการส่งเสริมองค์ความรู้ด้านเศรษฐกิจพอเพียง เป็นแหล่งเรียนรู้ให้กับประชาชนในรูปแบบ “โคก หนอง นา โมเดล” @นาทมกลมเกลียว 😊เศรษฐกิจฐานรากมั่นคงและชุมชนพึ่งตนเองได้ ภายในปี 2565 😊Change For Good😊

[...]
อ่านเพิ่มเติม

พช.นาทม ลงพื้นที่ให้ข้อมูลประกอบการจัดทำคลิปวิดีโอตามโครงการเสริมสร้างและพัฒนาผู้นำการเปลี่ยนแปลง 😊วันที่ 22 เมษายน 2564 เวลา 10.00 น. ณ ที่ทำการผู้ใหญ่บ้านบ้านดอนแดง หมู่ที่ 2 ตำบลนาทม อำเภอนาทม จังหวัดนครพนม 😊นางสาวณิชาทิพย์ อุบลบาลไชยโรจน์ นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ รักษาราชการแทน พัฒนาการอำเภอนาทม มอบหมายให้ นางสาวขนิจฐา ชัยบิล พัฒนากรผู้ประสานงานตำบลนาทม ลงพื้นที่เพื่ออำนวยความสะดวก พร้อมให้ข้อมูลประกอบการจัดทำคลิปวิดีโอโครงการเสริมสร้างและพัฒนาผู้นำการเปลี่ยนแปลงแก่ทีมนักวิชาการกลุ่มงานสารสนเทศการพัฒนาชุมชน นำโดย นายหาญ ศรีหาวงษ์ ผู้อำนวยการกลุ่มงานสารสนเทศการพัฒนาชุมชน ในการถ่ายทำคลิปวิดีโอโครงการเสริมสร้างและพัฒนาผู้นำการเปลี่ยนแปลง 😊โดยอำเภอนาทม คัดเลือกให้ตำบลนาทม เป็นชุมชนต้นแบบ โดยมีผู้นำชุมชน ได้แก่ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ในเขตพื้นที่ตำบลนาทม จำนวน 15 คน เข้าร่วมอบรม เพื่อเป็นแกนนำหลักในการบริหารจัดการชุมชนให้เข้มแข็งพึ่งตนเองได้อย่างยั่งยืน สร้างการมีส่วนร่วมของคนในชุมชน การอนุรักษ์ดิน น้ำ ป่า สร้างความสามัคคีของคนในชุมชน พึ่งตนเองได้อย่างอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ตามคติพจน์ (Motto) ภายใต้หัวข้อ “1 หมู่บ้าน สามารถดูแลได้ทั้งตำบลสร้างความมั่นคงทางด้านอาหารด้วยหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” โดยมีการจัดทำแผนปฏิบัติการเพื่อขับเคลื่อนโครงการฯ ดังนี้ 1.ผู้นำจะเป็นต้นแบบในการปลูกพืชผักสวนครัวเพื่อสร้างความมั่นคงทางอาหาร ภายใต้สโลแกน”ผู้นำต้องทำก่อน” 2.ดำเนินโครงการถนนกินได้ โดยใช้ถนนสายนาพระชัย – ห้วยคอม ซึ่งเป็นถนนสายหลักเป็นพื้นที่ดำเนินการ โดยผู้นำหมู่บ้านทุกหมู่บ้านที่อยู่ติดพื้นที่ถนนสายดังกล่าวเป็นผู้รับผิดชอบ เริ่มตั้งแต่บ้านนาทม หมู่ที่ 15 – บ้านนาโด หมู่ที่ 7 รวมระยะทางประมาณ 10 กิโลเมตร โดยส่งเสริมให้ครัวเรือนมีการปลูกพืชผักสวนครัวโดยใช้กระถางยางรถยนต์ หรือวัสดุเหลือใช้ เช่น ถังน้ำ กะละมัง เป็นภาชนะในการปลูกพืชผักสวนครัว และคนในชุมชนช่วยกันดูแล รดน้ำผักที่ตั้งอยู่บริเวณหน้าบ้านของตนเอง 3.การปรับปรุงภูมิทัศน์ และพัฒนาทำความสะอาดหมู่บ้าน และบริเวณที่สาธารณะอย่างสม่ำเสมอ 4.การจัดตั้งธนาคารขยะ เพื่อส่งเสริมให้ครัวเรือนมีการคัดแยกขยะตั้งแต่ต้นทาง เพื่อสร้างสิ่งแวดล้อมที่ดีให้เกิดขึ้นในชุมชน 😊โดยการถ่ายทำคลิปวิดีโอผู้นำต้นแบบการปลูกพืชผักสวนครัว มีผู้นำชุมชนต้นแบบ นำโดย นายประมูล ศรีนาทม กำนันตำบลนาทม และผู้ใหญ่บ้าน เข้าร่วม จำนวน 15 คน ณ แปลงผักสวนครัวของ นายศุกขี ลาชม ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 2 บ้านดอนแดง ซึ่งผู้นำมีการปลูกพืชผักสวนครัวเพื่อสร้างความมั่นคงทางอาหาร มากกว่า 10 ชนิด ได้แก่ พริก มะเขือ ต้นหอม ผักชีฝรั่ง แมงลัก ข่า ตะไคร้ ใบมะกรูด ชะอม ต้นแค ถั่วฝักยาว เผือก บวบ ฟักทอง มะนาว และประเภทผลไม้ อาทิ กล้วย มะละกอ น้อยหน่า ทุเรียน ลิ้นจี่ มะม่วง มะพร้าว ฯลฯ ช่วยให้สามารถลดรายจ่ายในครัวเรือน และได้มีการประชาสัมพันธ์ทางหอกระจายข่าวเพื่อกระตุ้นให้คนในชุมชนปลูกพืชผักสวนครัวเพื่อสร้างความมั่นคงทางด้านอาหาร และน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาปฏิบัติจนเป็นวิถีชีวิต @นาทมกลมเกลียว 😊เศรษฐกิจฐานรากมั่นคงและชุมชนพึ่งตนเองได้ ภายในปี 2565 😊Change For Good😊

[...]
อ่านเพิ่มเติม

พช.นาทม ลงพื้นที่สนับสนุน พร้อมให้ข้อมูลและอำนวยความสะดวกพร้อมติดตามความก้าวหน้าการขับเคลื่อนโครงการ โคก หนอง นา ประชารัฐสามัคคีจังหวัดนครพนม 😊วันที่ 21 เมษายน 2564 เวลา 16.00 – 17.00 น. ณ ศูนย์เรียนรู้ โคก หนอง นา ประชารัฐสามัคคีจังหวัดนครพนม ในเขตพื้นอำเภอนาทม จังหวัดนครพนม 😊นายสุรพล แก้วอินธิ พัฒนาการจังหวัดนครพนม มอบหมาย นางวรนุช กรุงเกตุ ผู้อำนวยการกลุ่มงานส่งเสริมการพัฒนาชุมชน นายหาญ ศรีหาวงษ์ ผู้อำนวยการกลุ่มงานสารสนเทศการพัฒนาชุมชน และทีมนักวิชาการพัฒนาชุมชนจังหวัด ลงพื้นที่อำเภอนาทมพร้อมติดตามความก้าวหน้าการขับเคลื่อนศูนย์เรียนรู้ “โคก หนอง นา ประชารัฐสามัคคี จังหวัดนครพนม จำนวน 2 แปลง ดังนี้ 1.นายอดุลย์ โบราณกุล หมู่ที่ 2 บ้านดอนแดง พื้นที่ดำเนินโครงการ จำนวน 4 ไร่. 2.แปลง นางรัตนาวดี ระวันประโคน หมู่ที่ 5 บ้านดอนดู่ อำเภอนาทม จังหวัดนครพนม พื้นที่ดำเนินโครงการ จำนวน 5 ไร่ โดยให้คำแนะนำการปรับพื้นที่ อาทิ การทำสันแข็ง/ฝาย ในการชะลอน้ำก่อนการไหลลงบ่อ การขุดร่องน้ำขนาดเล็กและการปลูกพืชคลุมดิน เพื่อลดปัญหาการชะล้างและพังทลายของบ่อ และมอบพันธุ์ไม้ (มะนาว , มะม่วงหาวมะนาวโห่ )เพื่อปลูกในพื้นที่ให้แก่ครัวเรือนด้วย 😊ในการนี้ นางสาวณิชาทิพย์ อุบลบาลไชโรจน์ นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ รักษาราชการแทน พัฒนาการอำเภอนาทม พร้อมด้วยทีมเจ้าหน้าที่ สพอ.นาทม ร่วมลงพื้นที่และให้ข้อมูล ณ ศูนย์เรียนรู้ “โคก หนอง นา ” ประชารัฐสามัคคี จังหวัดนครพนม พื้นที่อำเภอนาทม จังหวัดนครพนม ในครั้งนี้ด้วย @นาทมกลมเกลียว 😊เศรษฐกิจฐานรากมั่นคงและชุมชนพึ่งตนเองได้ ภายในปี 2565 😊Change For Good😊

[...]
อ่านเพิ่มเติม

พช.นาทม ลงพื้นที่สนับสนุน พร้อมให้ข้อมูลและอำนวยความสะดวกการดำเนินโครงการพัฒนาหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง กิจกรรมการพัฒนาศูนย์เรียนรู้ทฤษฎีใหม่รูปแบบ “โคก หนอง นา โมเดล” 😊วันที่ 21 เมษายน 2564 เวลา 13.00 – 15.30 น. ณ สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอนาทม และพื้นที่ครัวเรือนเป้าหมาย แปลงของ นายเสงี่ยม วงษา หมู่ที่ 5 ตำบลดอนเตย อำเภอนาทม จังหวัดนครพนม 😊นายสุรพล แก้วอินธิ พัฒนาการจังหวัดนครพนม มอบหมาย นางวรนุช กรุงเกตุ ผู้อำนวยการกลุ่มงานส่งเสริมการพัฒนาชุมชน นายหาญ ศรีหาวงษ์ ผู้อำนวยการกลุ่มงานสารสนเทศการพัฒนาชุมชน และทีมนักวิชาการพัฒนาชุมชนจังหวัด ลงพื้นที่อำเภอนาทมเพื่อให้คำแนะนำการจัดทำเอกสารการเงินกิจกรรมการพัฒนาศูนย์เรียนรู้ทฤษฎีใหม่ รูปแบบ “โคก หนอง นา โมเดล ” เยี่ยมเยียนและให้กำลังใจและติดตามการขุดปรับพื้นที่ตามโครงการพัฒนาหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง กิจกรรมการพัฒนาศูนย์เรียนรู้ทฤษฎีใหม่รูปแบบ “โคก หนอง นา โมเดล” ณ แปลงนายเสงี่ยม วงษา บ้านหมูม้น หมู่ที่ 5 ตำบลดอนเตย อำเภอนาทม จังหวัดนครพนม โดยให้คำแนะนำการปรับพื้นที่ อาทิ การทำสันแข็ง/ฝาย ในการชะลอน้ำก่อนการไหลลงบ่อ การขุดร่องน้ำขนาดเล็กและการปลูกพืชคลุมดิน เพื่อลดปัญหาการชะล้างและพังทลายของบ่อ 😊ในการนี้ นางสาวณิชาทิพย์ อุบลบาลไชโรจน์ นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ รักษาราชการแทน พัฒนาการอำเภอนาทม พร้อมด้วยทีมเจ้าหน้าที่ สพอ.นาทม และนายสำราญ ดอนมงคล ผู้ช่วยช่างโยธา อบต.ดอนเตย ช่างผู้ควบคุมงาน ร่วมลงลงพื้นที่สนับสนุนและรับคำแนะนำการขุดปรับพื้นที่ตามโครงการดำเนินโครงการพัฒนาหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง กิจกรรมการพัฒนาศูนย์เรียนรู้ทฤษฎีใหม่รูปแบบ “โคก หนอง นา โมเดล” พื้นที่แปลงของ นายเสงี่ยม วงษา หมู่ที่ 5 ตำบลดอนเตย อำเภอนาทม จังหวัดนครพนม ในครั้งนี้ด้วย @นาทมกลมเกลียว 😊เศรษฐกิจฐานรากมั่นคงและชุมชนพึ่งตนเองได้ ภายในปี 2565 😊Change For Good😊

[...]
อ่านเพิ่มเติม

พช.นาทม ลงพื้นที่สนับสนุนการดำเนินโครงการพัฒนาหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง กิจกรรมการพัฒนาศูนย์เรียนรู้ทฤษฎีใหม่รูปแบบ “โคก หนอง นา โมเดล” 😊วันที่ 21 เมษายน 2564 เวลา 09.00 – 12.00 น. ณ ครัวเรือนเป้าหมาย แปลงของ นายเสงี่ยม วงษา หมู่ที่ 5 ตำบลดอนเตย อำเภอนาทม จังหวัดนครพนม 😊 นางสาวณิชาทิพย์ อุบลบาลไชโรจน์ นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ รักษาราชการแทน พัฒนาการอำเภอนาทม พร้อมด้วย นางสาวขนิจฐา ชัยบิล พัฒนากรผู้รับผิดชอบงานหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง และนายสำราญ ดอนมงคล ผู้ช่วยช่างโยธา อบต.ดอนเตย ช่างผู้ควบคุมงาน ลงพื้นที่สนับสนุนการดำเนินโครงการพัฒนาหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง กิจกรรมการพัฒนาศูนย์เรียนรู้ทฤษฎีใหม่รูปแบบ “โคก หนอง นา โมเดล” พื่นที่แปลงของ นายเสงี่ยม วงษา หมู่ที่ 2 ตำบลดอนเตย อำเภอนาทม จังหวัดนครพนม ขนาดพื้นที่เข้าร่วมโครงการ จำนวน 1 ไร่ สัดส่วน 1:1 สภาพดินร่วนปนทราย โดยดำเนินการวัดขนาดพท่นที่สระ คลองไส้ไก่ พร้อมปักหลักเขตแนวการขุด เพื่ออำนวยความสะดวกในการขุดปรับะนที่ โดยผู้รับจ้างได้มีการปรับพื้นที่ก่อนดำเนินการปักหลักเขตแนวการขุด เนื่องจากบริเวณที่เข้าร่วมโครงการของครัวเรือนเป้าหมายเป็นพื้นที่ที่ใช้ทำนาและมีคันนาสูงซึ่งยากต่อการขุดตามแบบแปลง ซึ่งได้รับความร่วมมือจากนายเสงี่ยม วงษา เป็นอย่างดี @นาทมกลมเกลียว 😊เศรษฐกิจฐานรากมั่นคงและชุมชนพึ่งตนเองได้ ภายในปี 2565 😊Change For Good😊

[...]
อ่านเพิ่มเติม

พช.นาทม ติดตามความก้าวหน้าการนำผ้าลายพระราชทาน“ผ้ามัดหมี่ลายขอเจ้าฟ้าสิริวัณณวรีฯ ไปเป็นต้นแบบในการทอผ้าและพัฒนาต่อยอด 😊วันที่ 22 เมษายน 2564 เวลา 09.00 น. ณ กลุ่มทอผ้าพื้นเมืองบ้านพันห่าว หมู่ที่ 3 ตำบลนาทม อำเภอนาทม จังหวัดนครพนม 😊นางสาวณิชาทิพย์ อุบลบาลไชยโรจน์ นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ รักษาราชการแทน พัฒนาการอำเภอนาทม มอบหมายให้ นางสาวขนิจฐา ชัยบิล พัฒนากรผู้รับผิดชอบงาน OTOP ลงพื้นที่ติดตามความก้าวหน้าการนำผ้าลายพระราชทาน “ผ้ามัดหมี่ลายขอเจ้าฟ้าสิริวัณณวรีฯ” ไปเป็นต้นแบบในการทอผ้า และพัฒนาต่อยอด โดยมีการพบปะ พูดคุย และให้ข้อมูลการจัดเตรียมความพร้อมในการจัดส่งผ้าลายขอเจ้าฟ้าสิริวัณณวรีฯ เข้าร่วมประกวดแก่ นางคำนาง สุวรรณราษฎร ณ ที่ทำการกลุ่มทอผ้าพื้นเมืองบ้านพันห่าว หมู่ที่ 3 ตำบลนาทม อำเภอนาทม จังหวัดนครพนม โดยกลุ่มดังกล่าว ได้มีการรังสรรค์ผ้าลายพระราชทานให้มีสีสันที่หลากหลาย เพื่อให้ลูกค้าและผู้ที่มีความสนใจได้เลือกซื้อผ้าลายพระราชทาน ไปตัดเย็บเสื้อผ้าสวมใส่ เป็นการประชาสัมพันธ์เพื่ออนุรักษ์ศิลป์ผ้าถิ่นไทยและสร้างการรับรู้การสวมใส่ผ้าไทยให้กว้างขวางยิ่งขึ้น 😊”ผ้ามัดหมี่ลายขอเจ้าฟ้าสิริวัณณวรีฯ” เป็นลายผ้าที่ออกแบบโดยสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญา และทรงประทานเพื่อเป็นของขวัญปีใหม่แก่ประชาชน ผ่านอธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน (นายสุทธิพงษ์ จุลเจริญ) สื่อความหมายถึงการส่งมอบความรักและความสุขให้แก่ชาวไทยทุกคน ให้กลุ่มทอผ้าทุกกลุ่ม ทุกเทคนิค สามารถนำไปใช้ทอผ้า ผลิตผ้าได้ เพื่อให้ผู้ที่มีฝีมือในเชิงช่างศิลปหัตถกรรม กลุ่มทอผ้า ได้นำไปเป็นต้นแบบและสามารถรังสรรค์เรียงร้อยพัฒนาต่อยอดไปสู่เครื่องแต่งกาย เครื่องประดับ ตามเเบบเอกลักษณ์ประจำถิ่น ดังดำริของพระองค์ ที่ว่า “ผ้าไทยใส่ให้สนุก” คือ ความสุขที่ได้เลือกใช้ศิลปะ หัตถกรรมไทย เพื่อให้รายได้กลับสู่ชุมชน ส่งเสริมกระตุ้น และยกระดับผ้าไทยให้ทันสมัยสู่สากลเป็นที่นิยมในทุกเพศ ทุกวัยและทุกโอกาส 😊 ผ้ามัดหมี่ “ลายขอเจ้าฟ้าสิริวัณณวรีฯ” ทุกลวดลายเปี่ยมไปด้วยความหมาย อาทิ ลาย S หมายถึง Sirivannavari สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรีนารีรัตนราชกัญญา / ลาย S จำนวน 10 แถว หมายถึง พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 10 ลายเชิงผ้ารูปหัวใจ หมายถึง ความรักที่พระองค์มีต่อประชาชนชาวไทยทุกคน = Eternal Love 😊โดยอำเภอนาทม ได้มีการประชาสัมพันธ์และส่งเสริมให้กลุ่มทอผ้า ในเขตพื้นที่อำเภอนาทม นำลายผ้าพระราชทาน ไปเป็นต้นแบบในการทอผ้าแลพัฒนาต่อยอด รังสรรค์เป็นชิ้นงานผ่านเทคนิคการมัดหมี่ การทอผ้าฝ้ายย้อมครามและย้อมสีธรรมชาติ ซึ่งกลุ่มใช้เทคนิคในการมัดหมี่ “ลายขอเจ้าฟ้าสิริวัณณวรีฯ” ย้อมด้วยคราม และสีธรรมชาติ จากไม้มงคลต่างๆ จนปัจจุบันทุกกลุ่มสามารถทอผ้าและเกิดเป็นชิ้นงานผลิตภัณฑ์ต่างๆ เช่น ผ้าผืนมัดหมี่ ผ้าคลุมไหล่ ผ้าสำหรับการแปรรูปเป็นเครื่องแต่งกาย @นาทมกลมเกลียว 😊เศรษฐกิจฐานรากมั่นคงและชุมชนพึ่งตนเองได้ ภายในปี 2565 😊Change For Good😊

[...]
อ่านเพิ่มเติม