พช.นาทม : ร่วมทอดผ้าป่าสามัคคีเครือข่ายกองทุนหมู่บ้านอำเภอนาทม จังหวัดนครพนม วันที่ 25 กันยายน 2564 เวลา 11.00 น. ณ วัดป่าจุฬามณี หมู่ที่ 2 ตำบลดอนเตย อำเภอนาทม จังหวัดนครพนม นายปรีชา สอิ้งทอง นายอำเภอนาทม มอบหมาย ว่าที่ร้อยตรี อัคเดช นาคสุวรรณ ปลัดอำเภอหัวหน้ากลุ่มบริหารงานปดครองอำเภอนาทม เป็นประธานทอดผ้าป่าสามัคคีเครือข่ายกองทุนหมู่บ้านอำเภอนาทม จังหวัดนครพนม โดยผู้เข้าร่วมกิจกรรม ประกอบด้วย คณะกรรมการกองทุนหมู่บ้าน จำนวน 38 กองทุน เข้าร่วมเป็นเจ้าภาพทอดผ้าป่าสามัคคี โดยทอดถวาย ณ วัดป่าจุฬามณี หมู่ที่ 2 บ้านดอนเตยเหนือ ตำบลดอนเตย อำเภอนาทม จังหวัดนครพนม รวมยอดเงินผ้าป่าทั้งสิ้น จำนวน 63,752.50 บาท ในการนี้ นางสาวณิชาทิพย์ อุบลบาลไชโรจน์ พัฒนาการอำเภอนาทม พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนอำเภอ คณะกรรมการเครือข่ายกองทุนหมู่บ้านอำเภอนาทม เข้าร่วมในกิจกรรมทอดผ้าป่าสามัคคี ในครั้งนี้อย่างพร้อมเพรียง @นาทมกลมเกลียว เศรษฐกิจฐานรากมั่นคงและชุมชนพึ่งตนเองได้ ภายในปี 2565 Change For Good

[...]
อ่านเพิ่มเติม

พช.นาทม : ร่วมทอดผ้าป่าสามัคคีเครือข่ายกองทุนหมู่บ้านอำเภอนาทม จังหวัดนครพนม วันที่ 24 กันยายน 2564 เวลา 11.00 น. ณ วัดป่าจุฬามณี หมู่ที่ 2 ตำบลดอนเตย อำเภอนาทม จังหวัดนครพนม นายปรีชา สอิ้งทอง นายอำเภอนาทม มอบหมาย ว่าที่ร้อยตรี อัคเดช นาคสุวรรณ ปลัดอำเภอหัวหน้ากลุ่มบริหารงานปดครองอำเภอนาทม เป็นประธานทอดผ้าป่าสามัคคีเครือข่ายกองทุนหมู่บ้านอำเภอนาทม จังหวัดนครพนม โดยผู้เข้าร่วมกิจกรรม ประกอบด้วย คณะกรรมการกองทุนหมู่บ้าน จำนวน 38 กองทุน เข้าร่วมเป็นเจ้าภาพทอดผ้าป่าสามัคคี โดยทอดถวาย ณ วัดป่าจุฬามณี หมู่ที่ 2 บ้านดอนเตยเหนือ ตำบลดอนเตย อำเภอนาทม จังหวัดนครพนม รวมยอดเงินผ้าป่าทั้งสิ้น จำนวน 63,752.50 บาท ในการนี้ นางสาวณิชาทิพย์ อุบลบาลไชโรจน์ พัฒนาการอำเภอนาทม พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนอำเภอ คณะกรรมการเครือข่ายกองทุนหมู่บ้านอำเภอนาทม เข้าร่วมในกิจกรรมทอดผ้าป่าสามัคคี ในครั้งนี้อย่างพร้อมเพรียง @นาทมกลมเกลียว เศรษฐกิจฐานรากมั่นคงและชุมชนพึ่งตนเองได้ ภายในปี 2565 Change For Good

[...]
อ่านเพิ่มเติม

พช.นาทม : ขับเคลื่อนกิจกรรมส่งเสริมช่องทางการตลาดผลิตภัณ์ชุมชน กิจกรรมตลาดนัด คนไทยยิ้มได้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 วันที่ 7 กันยายน 2564 เวลา 15.00 – 19.00 น. ณ ตลาดนัด คนไทยยิ้มได้บ้านนาทม (ตลาดขยายผล) หมู่ที่ 11 ตำบลนาทม อำเภอนาทม จังหวัดนครพนม นายปรีชา สอิ้งทอง นายอำเภอนาทม เป็นประธานเปิดโครงการส่งเสริมการพัฒนากลไกและโครงสร้างดูดซับมูลค่าทางเศรษฐกิจและการกระจายรายได้กลับสู่ท้องถิ่น กิจกรรมย่อยส่งเสริมและพัฒนาช่องทางการตลาดผลิตภัณฑ์ชุมชน กิจกรรมตลาดนัด คนไทยยิ้มได้ ณ ตลาดนัดคนไทยยิ้มได้บ้านนาทม หมู่ที่ 11 ตำบลนาทม อำเภอนาทม จังหวัดนครพนม เพื่อส่งเสริมการขาย และพัฒนาช่องทางการตลาด โดยการเน้นการสร้างเอกลักษณ์ของตลาด ปรับปรุงและพัฒนาตลาดนัด คนไทยยิ้มได้ และการรณรงค์งดใช้โฟม และงดใช้ถุงพลาสติก โดยมีหัวหน้าส่วนราชการ ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กำนัน /ผู้ใหญ่บ้าน คณะกรรมการบริหารจัดการตลาด คณะกรรมการเครือข่าย OTOP อำเภอนาทม คณะกรรมการพัฒนาสตรี ผู้นำกลุ่มองค์กร และภาคีเครือข่ายการพัฒนา เข้าร่วมกิจกรรม จำนวน 30 คน โดยการจัดกิจกรรมในครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมการขายและพัฒนาช่องทางการตลาด ให้แก่กลุ่มผู้ผลิต ผู้ประกอบการ OTOP ครัวเรือนต้นแบบ โคก หนอง นา ,กลุ่มเกษตรกร ให้มีสถานที่ในการจำหน่ายสินค้า รองรับผู้ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 -19 (COVID -19) โดยกลุ่มเป้าหมายเข้าร่วมจำหน่ายสินค้า ประกอบด้วย กลุ่มผู้ผลิต ผู้ประกอบการ OTOP ครัวเรือนต้นแบบโคก หนอง นา พัฒนาชุมชน กลุ่มเกษตรกร ผู้ผลิตชุมชน เข้าร่วมกิจกรรมพร้อมนำสินค้า อาทิ กลุ่มทอผ้าย้อมคราม ไม้กวาดขนตาช้าง ไม้กวาดดอกหญ้า ผลิตภัณฑ์จักสาน ปลาส้ม ปลาสด ไข่ไก่ พืชผักสวนครัว ผลผลิตทางการเกษตร อาหารปรุงสำเร็จ ขนม ฯลฯ เข้าร่วมจำหน่ายด้วย โดยมียอดจำหน่ายรวมทั้งสิ้น จำนวน 13,500 บาท ในการนี้ นางสาวณิชาทิพย์ อุบลบาลไชโรจน์ พัฒนาการอำเภอนาทม พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนอำเภอ คณะกรรมการบริหารตลาดนัดคนไทยยิ้มได้ คณะกรรมการพัฒนาสตรี และภาคีเครือข่ายงานพัฒนาชุมชน เข้าร่วมกิจกรรมตลาดนัด คนไทยยิ้มได้ ในครั้งนี้อย่างพร้อมเพรียง @นาทมกลมเกลียว เศรษฐกิจฐานรากมั่นคงและชุมชนพึ่งตนเองได้ ภายในปี 2565 Change For Good

[...]
อ่านเพิ่มเติม

พช.นาทม : ร่วมกิจกรรมฝึกอบรมหลักสูตรการฝึกอาชีพเสริม สาขาการเพิ่มมูลค่าผลิตภัณฑ์จากผ้าเพื่อจำหน่ายในยุคดิจิทัล ภายใต้โครงการพัฒนาวิสาหกิจสู่ความเป็นมืออาชีพ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 วันที่ 6 กันยายน 2564 ณ กลุ่มแปรรูปผ้าขาวม้า บ้านดอนแดง หมู่ที่ 2 ตำบลนาทม อำเภอนาทม จังหวัดนครพนม นายปรีชา สอิ้งทอง นายอำเภอนาทม เป็นประธานเปิดการฝึกอบรมหลักสูตรการฝึกอาชีพเสริม สาขา การเพิ่มมูลค่าผลิตภัณฑ์จากผ้า เพื่อจำหน่ายในยุคดิจิทัล ภายใต้โครงการพัฒนาวิสาหกิจสู่ความเป็นมืออาชีพ โดยสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานนครพนมร่วมกับสำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอนาทม ดำเนินการจัดฝึกอบรม เพื่อพัฒนาและยกระดับสมรรถนะผู้ประกอบกิจการวิสาหกิจชุมชนและประชาชนทั่วไปที่มีความสนใจ สามารถประกอบธุรกิจอย่างมืออาชีพ รองรับผู้ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID -19) แลขยายโอกาสในการประกอบอาชีพ ผลักดันให้เกิดความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ ในการทำธุรกิจแนวใหม่ และการประยุกต์ใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยี เพื่อรองรับการพัฒนาสู่ SME 4.0 โดยกลุ่มเป้าหมายผู้เข้าฝึกอบรม ประกอบด้วย ผู้ประกอบกิจการวิสาหกิจชุมชน และประชาชนทั่วไป จำนวน 20 คน ในการนี้ นางสาวณิชาทิพย์ อุบลบาลไชโรจน์ พัฒนาการอำเภอนาทม เข้าร่วมกิจกรรมการฝึกอบรม ในครั้งนี้ด้วย @นาทมกลมเกลียว เศรษฐกิจฐานรากมั่นคงและชุมชนพึ่งตนเองได้ ภายในปี 2565 Change For Good

[...]
อ่านเพิ่มเติม

พช. นาทม ประชุมสร้างความรู้ความเข้าใจอาสาสมัครจัดเก็บ บันทึกและประมวลผลข้อมูลความจำเป็นพื้นฐาน (จปฐ.) และข้อมูลพื้นฐานระดับหมู่บ้าน (กชช.2ค) ด้วยเครื่องมืออิเล็กทรอนิกส์ ปีงบฯ 2564 พื้นที่ตำบลหนองซน วันที่ 6 กันยายน 2564 เวลา 13.00 น. ณ ศาลาประชาคมบ้านนาโนนสะอาด หมู่ที่ 12 ตำบลหนองซน อำเภอนาทม จังหวัดนครพนม นางสาวณิชาทิพย์ อุบลบาลไชโรจน์ พัฒนาการอำเภอนาทม มอบหมายให้ นายพรชัย สีหมงคล พัฒนากรผู้รับผิดชอบงานชอบงาน (จปฐ.) และนายชัยรัตน์ เชียงขวาง เจ้าหน้าที่เครือข่าย กทบ. ลงพื้นที่ตำบลหนองซน ประชุมชี้แจงสร้างความเข้าใจแนวทางการบริหารการจัดเก็บและใช้งานโปรแกรมจัดเก็บ บันทึกและประมวลผลข้อมูลความจำเป็นพื้นฐาน (จปฐ.) และข้อมูลพื้นฐานระดับหมู่บ้าน (กชช.2ค) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ด้วยเครื่องมืออิเล็กทรอนิกส์ แก่อาสาสมัครฯ ในพื้นที่ตำบลนาทม จำนวน 4 หมู่บ้าน โดยตำบลหนองซน มีเป้าหมายในการบริหารการจัดเก็บข้อมูล จปฐ. จำนวน 1,995 ครัวเรือน และ กชช.2ค จำนวน 14 หมู่บ้าน ประเด็นการประชุมชี้แจง ประกอบด้วย 1) การติดตั้งและใช้งานโปรแกรมจัดเก็บ บันทึกและประมวลผล จปฐ. ปีงบฯ 2564 – Mobile Application (แอปบนมือถือ) สำหรับอุปกรณ์ Tablet/Smartphone บนระบบปฏิบัติการ Android – Web Application ผ่าน web browser ในมือถือ 2) การลงทะเบียนผู้ใช้ 3) การอัปโหลดข้อมูล 4) การแก้ไขข้อมูล 5) ค่าจัดเก็บ บันทึกและประมวลผล จปฐ. ปีงบฯ 2564 6) และเรื่องอื่นๆ โดยอำเภอนาทม มีเป้าหมายในการบริหารการจัดเก็บข้อมูล จปฐ. และ กชช.2ค ในปี 2564 ในพื้นที่ 3 ตำบล ดังนี้ +ข้อมูล จปฐ. จำนวน 3 ตำบล จำนวน 38 หมู่บ้าน รวมจำนวน 5,277 ครัวเรือน +ข้อมูล กชช.2ค จำนวน 3 ตำบล จำนวน 38 หมู่บ้าน ในการนี้อำเภอนาทม ได้จัดช่องทางประสานงานผ่านกลุ่มไลน์อาสาสมัครรายตำบล เพื่อแจ้งปัญหาอุปสรรคและแลกเปลี่ยนเรียนรู้แนวทางแก้ไขระหว่างอาสาสมัครและพัฒนากรผู้ประสานงานตำบลต่อไป @นาทมกลมเกลียว เศรษฐกิจฐานรากมั่นคงและชุมชนพึ่งตนเองได้ ภายในปี 2565 Change For Good

[...]
อ่านเพิ่มเติม

พช.นาทม :ประชุมเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชน เพื่อสรุปผลและขับเคลื่อนงานพัฒนาชุมชน ไตรมาส 4 ประจำปี 2564 วันที่ 2 กันยายน 2564 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุมสำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอนาทม จังหวัดนครพนม นางสาวณิชาทิพย์ อุบลบาลไชโรจน์ พัฒนาการอำเภอนาทม ประชุมทีมเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนอำเภอ เพื่อติดตามผลการดำเนินงานตามนโยบายรัฐบาล/กรมการพัฒนาชุมชน และขับเคลื่อนงานพัฒนาชุมชน ไตรมาส 4 ประจำปี 2564 ให้บรรลุเป้าหมาย ซึ่งมีประเด็นการประชุมฯ ดังนี้ 1) การจัดดำเนินกิจกรรมยุทธศาสตร์และจัดทำหลักฐานการเบิกจ่ายเงินกิจกรรมตามยุทธศาสตร์กรมการพัฒนาชุมชน ประจำปีงบประมาณ 2564 2) การจัดส่งหลักฐานเชิงประจักษ์ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมายการประเมินผลการปฏิบัติราชการ รอบการประเมินที่ 2 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (1 เมษายน – 30 กันยายน 2564) 3) การบริหารการจัดเก็บและใช้ประโยชน์ข้อมูลความจำเป็นพื้นฐาน (จปฐ.) และข้อมูลพื้นฐานระดับหมู่บ้าน (กชช.2ค) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 @นาทมกลมเกลียว เศรษฐกิจฐานรากมั่นคงและชุมชนพึ่งตนเองได้ ภายในปี 2565 Change for Good

[...]
อ่านเพิ่มเติม

พช.นาทม จัดกิจกราม kick off ปฏิบัติการ 1123 จัดเก็บข้อมูล จปฐ. แบบม้วนเดียวจบ “ถูกต้อง ครบถ้วน ทันเวลา ใช้ประโยชน์” บ้านหมูม้น หมู่ที่ 9 ตำบลดอนเตย วันที่ 1 กันยายน 2564 เวลา 08.30 น. ณ ที่ทำการผู้ใหญ่บ้านบ้านหมูม้น หมู่ที่ 9 ตำบลดอนเตย อำเภอนาทม จังหวัดนครพนม นางสาวณิชาทิพย์ อุบลบาลไชโรจน์ พัฒนาการอำเภอนาทม พร้อมด้วยทีมเจ้าหน้าที่ สพอ.นาทม ดำเนินกิจกรรม kick off ปฏิบัติการ 1123 จัดเก็บข้อมูล จปฐ. แบบม้วนเดียวจบ “ถูกต้อง ครบถ้วน ทันเวลา ใช้ประโยชน์” โดยดำเนินการพร้อมกันทั้งจังหวัดนครพนม ในวันที่ 1 กันยายน 2564 ภายใต้โครงการบริหารการจัดเก็บข้อมูลความจำเป็นพื้นฐาน (จปฐ.) ด้วยเครื่องมืออิเล็กทรอนิกส์ ประจำปี 2564 ซึ่งปฏิบัติการ 1123 เป็นเป้าหมายการสนับสนุนและติดตาม การสำรวจและบันทึกข้อมูลความจำเป็นพื้นฐาน (จปฐ.) ด้วยเครื่องมืออิเล็กทรอนิกส์ ปี 2564 ของจังหวัดนครพนม มีวัตถุประสงค์เพื่อวางแผนการจัดเก็บข้อมูลฯ ให้ถูกต้อง ครบถ้วน รวดเร็ว ภายใต้กรอบเวลาที่กรมการพัฒนาชุมชนกำหนด โดยมีพัฒนากรผู้ประสานงานตำบลเป็นกลไกการประสานงานขับเคลื่อน ซึ่งมีตัวชี้วัดในการบริหารการจัดเก็บข้อมูลตามปฏิบัติการ 1123 ดังนี้ 1. ตัวเลข 1 : kick off 1 หมู่บ้าน 1 วัน สำรวจและบันทึกข้อมูลถูกต้อง ครบถ้วน โดยอำเภอนาทมเลือกจุดดำเนินการ บ้านหมูม้น หมู่ที่ 9 ตำบลดอนเตย มีจำนวนครัวเรือนที่อาศัยอยู่จริงทั้งสิ้น 40 ครัวเรือน มีอาสาสมัครจัดเก็บข้อมูลฯ ที่ได้รับคำสั่งแต่งตั้ง 1 คน คือ นางดวงใจ บุราณเคน 2. ตัวเลข 1 : 1 พัฒนากร 1 ตำบล สำรวจและบันทึกข้อมูลถูกต้อง ครบถ้วน 3. ตัวเลข 2 : 2 สัปดาห์ 1 อำเภอ สำรวจและบันทึกข้อมูลถูกต้อง ครบถ้วน 4. ตัวเอง 3 : 3 สัปดาห์ จังหวัดนครพนม สำรวจและบันทึกข้อมูลถูกต้อง ครบถ้วน พร้อมใช้ประโยชน์ ในการนี้ นางสาวณิชาทิพย์ อุบลบาลไชโรจน์ ได้มีการเน้นย้ำให้พี่น้องประชาชนชาวบ้านหมูม้น ได้ตระหนักถึงความสำคัญของการให้ข้อมูลที่ถูกต้อง เป็นจริง เพื่อข้อมูล จปฐ. ปี 2564 สามารถนำไปใช้ประโยชน์ เพื่อบูรณาการแก้ไขปัญหาและพัฒนาประเทศได้ต่อไป @นาทมกลมเกลียว เศรษฐกิจฐานรากมั่นคงและชุมชนพึ่งตนเองได้ ภายในปี 2565 Change For Good

[...]
อ่านเพิ่มเติม

พช.นาทม ลงพื้นที่ติดตามและให้กำลังใจกลุ่มผู้ประกอบในการเข้าร่วมจำหน่ายผลิตภัณฑ์ OTOP และสินค้าทางการเกษตร ณ ตลาดนัด คนไทยยิ้มได้ 😊วันนี้ 31 สิงหาคม 2564 เวลา 17.30 น. ณ ตลาดนัด คนไทยยิ้มได้บ้านนาทม หมู่ที่ 11 ตำบลนาทม อำเภอนาทม จังหวัดนครพนม นางสาวณิชาทิพย์ อุบลบาลไชโรจน์ พัฒนาการอำเภอนาทม มอบหมายให้ นางสาวขนิจฐา ชัยบิล พัฒนากรผู้รับผิดชอบงาน OTOP ลงพื้นที่ติดตามการดำเนินงานตลาดนัด คนไทยยิ้มได้ พร้อมให้กำลังใจและอุดหนุนผลิตภัณฑ์ จากกลุ่มผู้ผลิต ผู้ประกอบการ OTOP กลุ่มอาชีพ ผู้ประกอบการชุมชน และครัวเรือนต้นแบบ โคก หนอง นา บ้านนาทม ที่นำสินค้ามาร่วมจำหน่าย โดยกลุ่มแปรรูปปลาบ้านพันห่าว ครัวเรือนต้นแบบโคก หนอง นา นำผลผลิตทางการเกษตร อาทิ ถั่วฝักยาว พืชผักสวนครัว ฯลฯ เข้าร่วมจำหน่าย ณ ตลาดนัด คนไทยยิ้มได้บ้านนาทม หมู่ที่ 11 ตำบลนาทม อำเภอนาทม จังหวัดนครพนม @นาทมกลมเกลียว เศรษฐกิจฐานรากมั่นคงและชุมชนพึ่งตนเองได้ ภายในปี 2565 Change For Good

[...]
อ่านเพิ่มเติม

พช. นาทม จัดประชุมสร้างความรู้ความเข้าใจอาสาสมัครจัดเก็บ บันทึกและประมวลผลข้อมูลความจำเป็นพื้นฐาน (จปฐ.) และข้อมูลพื้นฐานระดับหมู่บ้าน (กชช.2ค) ด้วยเครื่องมืออิเล็กทรอนิกส์ ปีงบฯ 2564 พื้นที่ตำบลนาทม วันที่ 31 สิงหาคม 2564 เวลา 09.00 น. ณ ศาลาประชาคมบ้านนาทม หมู่ที่ 11 ตำบลนาทม อำเภอนาทม จังหวัดนครพนม นางสาวณิชาทิพย์ อุบลบาลไชโรจน์ พัฒนาการอำเภอนาทม มอบหมายให้ นางสาวขนิจฐา ชัยบิล พัฒนากรผู้ประสานงานตำบลนาทม พร้อมด้วยนายพรชัย สีหมงคล พัฒนากรผู้รับผิดชอบงานชอบงาน (จปฐ.) และนายชัยรัตน์ เชียงขวาง เจ้าหน้าที่เครือข่าย กทบ. ลงพื้นที่ตำบลนาทม จัดประชุมชี้แจงสร้างความเข้าใจแนวทางการบริหารการจัดเก็บและใช้งานโปรแกรมจัดเก็บ บันทึกและประมวลผลข้อมูลความจำเป็นพื้นฐาน (จปฐ.) และข้อมูลพื้นฐานระดับหมู่บ้าน (กชช.2ค) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ด้วยเครื่องมืออิเล็กทรอนิกส์ แก่อาสาสมัครฯ ในพื้นที่ตำบลนาทม จำนวน 15 หมู่บ้าน โดยตำบลนาทมมีเป้าหมายในการบริหารการจัดเก็บข้อมูล จปฐ. จำนวน 1,815 ครัวเรือน และ กชช.2ค จำนวน 15 หมู่บ้าน ประเด็นการประชุมชี้แจง ประกอบด้วย 1) การติดตั้งและใช้งานโปรแกรมจัดเก็บ บันทึกและประมวลผล จปฐ. ปีงบฯ 2564 – Mobile Application (แอปบนมือถือ) สำหรับอุปกรณ์ Tablet/Smartphone บนระบบปฏิบัติการ Android – Web Application ผ่าน web browser ในมือถือ 2) การลงทะเบียนผู้ใช้ 3) การอัปโหลดข้อมูล 4) การแก้ไขข้อมูล 5) ค่าจัดเก็บ บันทึกและประมวลผล จปฐ. ปีงบฯ 2564 6) และเรื่องอื่นๆ โดยอำเภอนาทม มีเป้าหมายในการบริหารการจัดเก็บข้อมูล จปฐ. และ กชช.2ค ในปี 2564 ในพื้นที่ 3 ตำบล ดังนี้ +ข้อมูล จปฐ. จำนวน 3 ตำบล จำนวน 38 หมู่บ้าน รวมจำนวน 5,277 ครัวเรือน +ข้อมูล กชช.2ค จำนวน 3 ตำบล จำนวน 38 หมู่บ้าน ในการนี้อำเภอนาทม ได้จัดช่องทางประสานงานผ่านกลุ่มไลน์อาสาสมัครรายตำบล เพื่อแจ้งปัญหาอุปสรรคและแลกเปลี่ยนเรียนรู้แนวทางแก้ไขระหว่างอาสาสมัครและพัฒนากรผู้ประสานงานตำบลต่อไป @นาทมกลมเกลียว เศรษฐกิจฐานรากมั่นคงและชุมชนพึ่งตนเองได้ ภายในปี 2565 Change For Good

[...]
อ่านเพิ่มเติม