นาทม เป็นอำเภอหนึ่งของจังหวัดนครพนม เดิมทีเป็นตำบลหนึ่งในกิ่งอำเภออากาศอำนวย ก่อนที่จะโอนไปยังอำเภอบ้านแพง ตำบลนาทมตั้งขึ้นในราวปี พ.ศ. 2310 มีครอบครัวย้ายเข้ามาตั้งถิ่นฐานครั้งแรก 3-4 ครอบครัว เท่าที่ทราบคือครอบครัวขุนศรี (ตระกูลศรีนาทม) และครอบครัวยายหืด (ตระกูลวงษาศรี) ประกาศจัดตั้งเป็นกิ่งอำเภอ นาทมในวันที่ 1 เมษายน พ.ศ. 2535 และได้ยกฐานะเป็นอำเภอในวันที่ 11 ตุลาคม พ.ศ. 2540

ที่ตั้งและอาณาเขต

อำเภอนาทมตั้งอยู่ทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือของจังหวัด มีอาณาเขตติดต่อกับอำเภอข้างเคียง ดังนี้

การแบ่งเขตการปกครอง

อำเภอนาทมแบ่งเขตการปกครองย่อยออกเป็น 3 ตำบล 37 หมู่บ้าน ได้แก่

1.

นาทม

 

(Na Thom)

 

15 หมู่บ้าน

 

2.

หนองซน

 

(Nong Son)

 

13 หมู่บ้าน

 

3.

ดอนเตย

 

(Don Toei)

 

9 หมู่บ้าน

 

ท้องที่อำเภอนาทมประกอบด้วยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 3 แห่ง ได้แก่

  • องค์การบริหารส่วนตำบลนาทมครอบคลุมพื้นที่ตำบลนาทมทั้งตำบล
  • องค์การบริหารส่วนตำบลหนองซนครอบคลุมพื้นที่ตำบลหนองซนทั้งตำบล
  • องค์การบริหารส่วนตำบลดอนเตยครอบคลุมพื้นที่ตำบลดอนเตยทั้งตำบล

ข้อมูลด้านเศรษฐกิจ

   Ÿ    อาชีพหลัก การทำนาปี การทำนาปรัง การทำไร่ และการทำสวน

  • อาชีพเสริม ปุ๋ยหมักนาดี บายศรีโนนสวาท ไม้กวาดโคกสี มัดหมี่พันห่าว นาสามัคคีเห็ดขอน

บ้านหมอนดอนดู่ หมวกสานดอนแดง ปลาแห้งดอนเตย ลำเต้ยนานอ ทอผ้านาทม หน่อไม้ต้มคำแม่นาง แผ่นยางสามแยก ปลาแดกท่าพันโฮง

(Visited 2,364 times, 1 visits today)