พช.นาทม เข้ารับการตรวจประเมินคัดเลือกสารสนเทศตำบลต้นแบบเพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิต ประจำปี 2564 เขตตรวจราชการที่ 11 กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 2 (สกลนคร-นครพนม-มุกดาหาร) ผ่านระบบ Zoom Cloud Meeting 😊วันที่ 22 กรกฎาคม 2564 เวลา 09.00 – 11.00 น. ณ ศูนย์สารสนเทศตำบลหนองซน อำเภอนาทม จังหวัดนครพนม 😊นายอาจณรงค์ สัตยพานิช ผู้ตรวจราชการกรมการพัฒนาชุมชน เขตตรวจราชการที่ 11 กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 2 (สกลนคร-นครพนม-มุกดาหาร) ประธานคณะกรรมการตรวจประเมินคัดเลือกสารสนเทศตำบลต้นแบบเพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิต ประจำปี 2564 โดยมี นายวิลาศ บุญโต ผู้อำนวยการศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชนอุบลราชธานี และผู้ช่วยผู้ตรวจราชการกรมการพัฒนาชุมชน ร่วมเป็นคณะกรรมการประเมินฯ ผ่านระบบ Zoom Cloud Meeting 😊ในการนี้ นายสุรพล แก้วอินธิ พัฒนาการจังหวัดนครพนม พร้อมด้วย นายหาญ ศรีหาวงษ์ ผู้อำนวยการกลุ่มงานสารสนเทศการพัฒนาชุมชน นางสาวณิชาทิพย์ อุบลบาลไชโรจน์ พัฒนาการอำเภอนาทม ทีมนักวิชาการพัฒนาชุมชนจังหวัดและทีมงาน สพอ.นาทม ตลอดจนภาคีเครือข่ายการพัฒนา กลุ่มองค์กร/ประชาชน ร่วมต้อนรับและให้ข้อมูลสนับสนุนการตรวจประเมินคัดเลือกฯ ผ่านระบบ Zoom Cloud meeting โดยนำเสนอการจัดทำสารสนเทศตำบลต้นแบบเพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตตำบลหนองซน อำเภอนาทม จังหวัดนครพนม โดยมี นายวิชัย โมธรรม ประธานศูนย์ขับเคลื่อนฯ เป็นผู้นำเสนอ คณะขับเคลื่อนสารสนเทศตำบลหนองซน (ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 1 – 14) ร่วมให้ข้อมูลในการตอบคำถามแก่คณะกรรมการ จากนั้นได้เยี่ยมชมผลการขับเคลื่อนการดำเนินงานเผยแพร่ข้อมูล ข่าวสารในห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ มุมรักการอ่านหนังสือ และผลิตภัณฑ์ของดีตำบลหนองซน เช่น ผลิตภัณฑ์กลุ่มไม้กวาด กลุ่มจักสานตะกร้าพลาสติก กลุ่มจักสานไม้ไผ่ กลุ่มทอเสื่อ กลุ่มพรมเช็ดเท้า และกลุ่มปลูกพืชผักสวนครัว ณ ศูนย์สารสนเทศตำบลหนองซน หมู่ที่ 1 ตำบลหนองซน อำเภอนาทม จังหวัดนครพนม @นาทมกลมเกลียว 😊เศรษฐกิจฐานรากมั่นคงและชุมชนพึ่งตนเองได้ ภายในปี 2565 😊Change for Good😊

(Visited 9 times, 1 visits today)