พช.นาทม ร่วมประชุมกำนัน/ผู้ใหญ่บ้าน ประจำเดือน เมษายน 2564 😊วันนี้ (วันที่ 5 เมษายน 2564) เวลา 13.00 น. ณ หอประชุมอำเภอนาทม ที่ว่าการอำเภอนาทม จังหวัดนครพนม 😊นายวิชาญ น้อยโต นายอำเภอนาทม เป็นประธานการประชุมกำนัน/ผู้ใหญ่บ้าน ประจำเดือนเมษายน 2564 โดยมีหัวหน้าส่วนราชการเข้าร่วมประชุมเพื่อแจ้งข้อราชการสำคัญของหน่วยงานให้ผู้นำชุมชนได้รับทราบ 😊ในการนี้ นางสาวณิชาทิพย์ อุบลบาลไชโรจน์ นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ รักษาราชการแทน พัฒนาการอำเภอนาทม เข้าร่วมประชุมเพื่อแจ้งข้อราชการสำคัญ เกี่ยวกับการขับเคลื่อนงานพัฒนาชุมชนตามยุทธศาสตร์กรม/จังหวัด/อำเภอ ให้ที่ประชุมได้รับทราบเพื่อนำไปสู่การบูรณาการงานในพื้นที่อำเภอนาทม ดังนี้ 1. กิจกรรมการน้อมนำแนวพระราชดำริสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี สร้างความมั่นคงทางอาหาร สู่แผนปฏิบัติการ 90 วัน ปลูกผักสวนครัวเพื่อสร้างความมั่นคงทางอาหาร ระยะที่ 2 2 การประชาสัมพันธ์ “ผ้าไทยใส่ให้สนุก” ตามพระดำริ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรีฯ 3.การขับเคลื่อนโครงการแก้ไขปัญหาความยากจนแบบบูรณาการ 4.การดำเนินโครงการพัฒนาหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง กิจกรรมการพัฒนาศูนย์เรียนรู้ทฤษฎีใหม่รูปแบบ “โคก หนอง นา โมเดล” 5. การดำเนินงานโครงการ “นครพนมสร้างสุข บำบัดทุกข์ด้วยชุมชนท้องถิ่น” (Nakhon Phanom Happy Creation) 6.การจำหน่ายสินค้า OTOP ในงานประเพณีสงกรานต์ ประจำปี 2564 ณ บ้านชนเผ่า 12 อำเภอ ริมฝั่งแม่น้ำโขง อำเภอเมืองนครพนม จังหวัดนครพนม @นาทมกลมเกลียว 😊เศรษฐกิจฐานรากมั่นคงและชุมชนพึ่งตนเองได้ ภายในปี 2564 😊Change for Good😊

(Visited 5 times, 1 visits today)