ข่าวดี !!! พช.ลดอัตราดอกเบี้ยกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี

นายสุทธิพงษ์ จุลเจริญ อธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน(พช.) กระทรวงมหาดไทย เปิดเผยว่า ด้วยภาวะทางเศรษฐกิจในปัจจุบันที่ชะลอตัว ประกอบกับค่าครองชีพที่สูงขึ้น ส่งผลกระทบให้สตรีมีภาระค่าใช้จ่ายในครัวเรือนเพิ่มมากขึ้น เพื่อเป็นการแบ่งเบาภาระ และช่วยเหลือสมาชิกกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี ในการลดค่าใช้จ่ายในครัวเรือน ที่เกิดจากดอกเบี้ยเงินกู้ของกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี และส่งเสริมให้สตรีมีความเข้มแข็งทางด้านเศรษฐกิจจากการใช้เงินกู้ดังกล่าว คณะกรรมการบริหารกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี กรมการพัฒนาชุมชน ได้มีมติเห็นชอบให้ออกประกาศ เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขเกี่ยวกับการลดอัตราดอกเบี้ยเงินกู้และอัตราดอกเบี้ยผิดนัดกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี พ.ศ. 2563 ขึ้น

ทั้งนี้ ตามมติที่ประชุมของคณะกรรมการบริหารกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี ได้ให้การช่วยเหลือสมาชิกกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี ในการแบ่งเบาภาระ และช่วยเหลือ ลดภาระค่าใช้จ่ายในครัวเรือน ที่เกิดจากดอกเบี้ยเงินกู้ของกองทุนฯดังกล่าว จึงได้ประกาศหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขเกี่ยวกับการลดอัตราดอกเบี้ยเงินกู้และอัตราดอกเบี้ยผิดนัดกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี พ.ศ.2563 ขึ้น โดยลูกหนี้รายใหม่ที่ทำสัญญากู้เงินกับกองทุนฯ ได้กำหนดอัตราดอกเบี้ยเงินกู้ในอัตราร้อยละ 0.10 ต่อปี และลูกหนี้รายเดิมที่กู้เงินจากกองทุนฯ ก่อนวันที่ประกาศนี้มีผลบังคับใช้ และไม่เคยผิดนัดชำระหนี้ จะได้รับสิทธิลดอัตราดอกเบี้ยเงินกู้ตามสัญญาที่เหลือในอัตราร้อยละ 0.10 ต่อปี นับแต่วันประกาศใช้ฯ

อธิบดีพช.กล่าวว่า ในกรณีที่ลูกหนี้รายเดิมที่ทำสัญญากู้ยืมเงินกับกองทุนสตรีไว้ และผิดนัดชำระหนี้ ก่อนวันประกาศมีผลบังคับใช้ จะต้องมาแสดงตนต่อเจ้าหน้าที่ภายใน 60 วันนับแต่วันที่ประกาศ และปรับโครงสร้างหนี้เพื่อชำระเป็นรายเดือน ลูกหนี้จะได้รับสิทธิลดอัตราดอกเบี้ยผิดนัดเหลือในอัตราร้อยละ 1 ต่อปี ในระยะ 3 เดือนแรก และหากลูกหนี้มีวินัยทางการเงินชำระหนี้ตรงตามกำหนด ในเดือนที่ 4 เป็นต้นไป ลูกหนี้จะได้รับสิทธิลดอัตรดอกเบี้ย ผิดนัด เหลือร้อยละ 0.10 ต่อปี เช่นกัน ซึ่งในการประกาศลดอัตราดอกเบี้ยจากการกู้เงินกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีในครั้งนี้ จะทำให้มีสมาชิกกองทุนฯ ได้รับสิทธิลดอัตราดอกเบี้ยทันทีจำนวน 185,310 คน จะทำให้สตรีลดภาระค่าใช้จ่ายในครัวเรือนจากดอกเบี้ยเงินกู้ดังกล่าว ไปจนกว่าประกาศฉบับนี้จะยกเลิก จึงขอประชาสัมพันธ์ให้สมาชิกกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี ที่กู้ยืมเงินจากกองทุนฯ ได้ใช้สิทธิของตนเอง โดยสามารถติดต่อสอบถามรายละเอียดได้ที่สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดทั่วประเทศ ณ ศาลากลางจังหวัด หรือที่สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอ ที่ตั้งอยู่ที่วอำเภอทั่วประเทศ ได้ในเวลาราชการ

 

(Visited 575 times, 1 visits today)