สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอนาทม

จังหวัดนครพนม

นางปรมาภรณ์ วิวัฒนะ

พัฒนาการอำเภอนาทม

บริหารงานพัฒนาชุมชน ตามภารกิจหลักของกรม การพัฒนาชุมชนและบริหารการพัฒนาอื่นๆ ในส่วน ที่เกี่ยวข้องกับอำเภอตลอดจนบูรณการกิจกรรม โครงการแผนและการทำงาน