สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอนาทม

จังหวัดนครพนม

นางสาวณิชาทิพย์ อุบลบาลไชยโรจน์

พัฒนาการอำเภอนาทม

บริหารงานพัฒนาชุมชน ตามภารกิจหลักของกรม การพัฒนาชุมชนและบริหารการพัฒนาอื่นๆ ในส่วน ที่เกี่ยวข้องกับอำเภอตลอดจนบูรณการกิจกรรม โครงการแผนและการทำงาน

พช.นาทม : ติดตามความก้าวหน้า และตรวจเยี่ยมพื้นที่ครัวเรือนต้นแบบ ตามโครงการพัฒนาหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง กิจกรรมการพัฒนาศูนย์เรียนรู้ทฤษฎีใหม่รูปแบบ “โคก หนอง นา พช.” แปลงที่ 2 (พื้นที่แปลง นางบุญโฮม ศรีฟ้า ) 😊วันที่ 26 เมษายน 2564 เวลา 10.30 น. นางสาวณิชาทิพย์ อุบลบาลไชโรจน์ นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ รักษาราชการแทนพัฒนาการอำเภอนาทม มอบหมาย นายพรชัย สีหมงคล พัฒนากรผู้ประสานงานตำบลดอนเตย ลงพื้นที่ติดตามความก้าวหน้าการขุดปรับปรุงพื้นที่ศูนย์เรียนรู้ชุมชน ตามโครงการพัฒนาหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง กิจกรรมพัฒนาศูนย์เรียนรู้ทฤษฎีใหม่รูปแบบ “โคก หนอง นา พัฒนาชุมชน” ณ แปลงนางบุญโฮม ศรีฟ้า หมู่ที่ 8 .บ้านโคกสี ตำบลดอนเตย อำเภอนาทม จังหวัดนครพนม ซึ่งการขุดปรับพื้นที่แปลงที่ 2 ของอำเภอ โดยผูบจ้างได้ดำเนินการขุดปรับพื้นที่บ่อน้ำ ที่ 1 เสร็จเรียบร้อยแล้ว ซึ่งคาดการณ์ว่าการขุดปรับพื้นที่แปลงนี้จะแล้วเสร็จภายในวันพรุ่งนี้ โดยดำเนินการขุดปรับพื้นที่ตามแบบรายละเอียดงานปรับรูปแบบแปลงที่ดิน ตามแบบมาตรฐาน โคก หนอง นา พัฒนาชุมชน พื้นที่ครัวเรือนต้นแบบ กรมการพัฒนาชุมชน กระทรวงมหาดไทย โดยดำเนินการในพื้นที่ 1 ไร่ สัดส่วนพื้นที่ 1 : 2 ชนิดดินร่วนปนทราย นายช่างผู้ควบคุมงาน คือ นายสำราญ ดอนมงคล ตำแหน่งผู้ช่วยช่างโยธา จากองค์การบริหารส่วนตำบลดอนเตย อำเภอนาทม 😊 อำเภอนาทม โดยสำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอนาทม กำหนดดำเนินงานตามโครงการพัฒนาหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง กิจกรรมการพัฒนาศูนย์เรียนรู้ทฤษฎีใหม่รูปแบบ “โคก หนอง นา โมเดล” จำนวน 11 ครัวเรือน ครอบคลุมพื้นที่ ตำบลๆละ ทั้ง 3 ตำบล รวม 11 หมู่บ้าน โดยมีพื้นที่ดำเนินงานขนาดแปลง 1 ไร่ จำนวน 11 ครัวเรือน ใช้แบบรายละเอียดงานปรับรูปแบบแปลงที่ดินตามแบบมาตรฐาน โคก หนอง นา โมเดล กรมการพัฒนาชุมชน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างและพัฒนาพื้นที่ต้นแบบในการส่งเสริมองค์ความรู้ด้านเศรษฐกิจพอเพียง เป็นแหล่งเรียนรู้ให้กับประชาชนในรูปแบบ “โคก หนอง นา โมเดล” @นาทมกลมเกลียว 😊เศรษฐกิจฐานรากมั่นคงและชุมชนพึ่งตนเองได้ ภายในปี 2565 😊Change For Good😊

26 เมษายน 2564 / 15:52 น.

[...]

อ่านเพิ่มเติม

พช.นาทม ลงพื้นที่ติดตามการน้อมนำแนวพระราชดำริสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี สร้างความมั่นคงทางอาหารสู่แผนปฏิบัติการ 90 วัน ปลูกผักสวนครัวเพื่อสร้างความมั่นคงทางอาหาร ระยะที่ 2 😊 วันที่ 24 เมษายน 2564 เวลา 17.30 น. ณ บ้านโนนอุดมดี หมู่ที่ 6 ตำบลดอนเตย อำเภอนาทม จังหวัดนครพนม 😊นางสาวณิชาทิพย์ อุบลบาลไชโรจน์ นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ รักษาราชการแทน พัฒนาการอำเภอนาทม พร้อมด้วย นางสาวขนิจฐา ชัยบิล พัฒนากร ลงพื้นที่ติดตามและสนับสนุนครัวเรือนต้นแบบการน้อมนำแนวพระราชดำริของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี สู่แผนปฏิบัติการ 90 วัน ปลูกผักสวนครัว เพื่อสร้างความมั่นคงทางอาหาร ระยะที่ 2 โดยบริหารจัดการพื้นที่รอบๆบ้าน ปลูกพืชผักสวนครัวสำหรับบริโภค เป็นการลดรายจ่ายในครัวเรือน และแบ่งปันให้แก่เพื่อนบ้านและคนในชุมชน 😷 เนื่องจากสถานการณ์ของการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid-19) ส่งผลให้ประชาชนได้รับผลกระทบทั้งทางตรงและทางอ้อม สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอนาทม จึงได้มีการส่งเสริมให้คนในชุมชน “น้อมนำแนวพระราชดำริของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี สู่แผน “ปฏิบัติการ 90 วัน ปลูกผักสวนครัว เพื่อสร้างความมั่นคงทางอาหาร ระยะที่ 2 ” ของกรมการพัฒนาชุมชน มาประยุกต์ใช้ในพื้นที่ เพราะเชื่อมั่นในแนวทางปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงที่เน้นความเข้มแข็งมาจากข้างในตัวเราก่อน มีการพึ่งพาตนเองให้มากที่สุด 😊ในการนี้ พัฒนาการอำเภอ ได้กล่าวถึงวัตถุประสงค์หลักของโครงการฯ ที่เน้นให้ปลูกไว้รับประทานเองในครัวเรือน และถ้ามีเหลือก็แบ่งปันให้กับเพื่อนบ้าน ช่วยสร้างความมั่นคงทางอาหาร รวมทั้งมีการใช้พื้นที่สาธารณะส่วนรวมปลูกพืชผักสวนครัวเพื่อความมั่นคงทางอาหาร เกิดเป็นครัวชุมชน และเป็นต้นแบบความสามัคคี เป็นชุมชนแห่งความเกื้อกูล @นาทมกลมเกลียว 😊เศรษฐกิจฐานรากมั่นคงและชุมชนพึ่งตนเองได้ ภายในปี 2565 😊Change for Good😊

24 เมษายน 2564 / 21:05 น.

[...]

อ่านเพิ่มเติม

พช.นาทม : ติดตามความก้าวหน้า และตรวจเยี่ยมพื้นที่ครัวเรือนต้นแบบ ตามโครงการพัฒนาหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง กิจกรรมการพัฒนาศูนย์เรียนรู้ทฤษฎีใหม่รูปแบบ “โคก หนอง นา พช.” แปลงที่ 2 (พื้นที่แปลง นางเพชรา ทานะศิลป์ ) 😊วันที่ 23 เมษายน 2564 เวลา 16.30 น. ณ แปลง “โคก หนอง นา พัฒนาชุมชน” แปลงนางเพชรา ทานะศิลป์ บ้านโนนอุดมดี หมู่ที่ 6 ตำบลดอนเตย อำเภอนาทม จังหวัดนครพนม 😊นางสาวณิชาทิพย์ อุบลบาลไชโรจน์ นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ รักษาราชการแทนพัฒนาการอำเภอนาทม พร้อมด้วย นางสาวขนิจฐา ชัยบิล พัฒนากรผู้รับผิดชอบงานหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง ลงพื้นที่ติดตามความก้าวหน้าการขุดปรับปรุงพื้นที่ศูนย์เรียนรู้ชุมชน ตามโครงการพัฒนาหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง กิจกรรมพัฒนาศูนย์เรียนรู้ทฤษฎีใหม่รูปแบบ “โคก หนอง นา พัฒนาชุมชน” ณ แปลงนางเพชรา ทานะศิลป์ หมู่ที่ 6 บ้านโนนอุดมดี ตำบลดอนเตย อำเภอนาทม จังหวัดนครพนม ซึ่งการขุดปรับพื้นที่แปลงมี่ 2 ของอำเภอ โดยผู้รับจ้างได้ดำเนินการขุดปรับพื้นที่บ่อน้ำ ที่ 1 เสร็จเรียบร้อยแล้ว ซึ่งคาดการณ์ว่าการขุดปรับพื้นที่แปลงนี้จะแล้วเสร็จภายในวันพรุ่งนี้ โดยดำเนินการขุดปรับพื้นที่ตามแบบรายละเอียดงานปรับรูปแบบแปลงที่ดิน ตามแบบมาตรฐาน โคก หนอง นา พัฒนาชุมชน พื้นที่ครัวเรือนต้นแบบ กรมการพัฒนาชุมชน กระทรวงมหาดไทย โดยดำเนินการในพื้นที่ 1 ไร่ สัดส่วนพื้นที่ 1 : 2 ชนิดดินร่วนปนทราย นายช่างผู้ควบคุมงาน คือ นายสำราญ ดอนมงคล ตำแหน่งผู้ช่วยช่างโยธา จากองค์การบริหารส่วนตำบลดอนเตย อำเภอนาทม 😊 อำเภอนาทม โดยสำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอนาทม กำหนดดำเนินงานตามโครงการพัฒนาหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง กิจกรรมการพัฒนาศูนย์เรียนรู้ทฤษฎีใหม่รูปแบบ “โคก หนอง นา โมเดล” จำนวน 11 ครัวเรือน ครอบคลุมพื้นที่ ตำบลๆละ ทั้ง 3 ตำบล รวม 11 หมู่บ้าน โดยมีพื้นที่ดำเนินงานขนาดแปลง 1 ไร่ จำนวน 11 ครัวเรือน ใช้แบบรายละเอียดงานปรับรูปแบบแปลงที่ดินตามแบบมาตรฐาน โคก หนอง นา โมเดล กรมการพัฒนาชุมชน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างและพัฒนาพื้นที่ต้นแบบในการส่งเสริมองค์ความรู้ด้านเศรษฐกิจพอเพียง เป็นแหล่งเรียนรู้ให้กับประชาชนในรูปแบบ “โคก หนอง นา โมเดล” @นาทมกลมเกลียว 😊เศรษฐกิจฐานรากมั่นคงและชุมชนพึ่งตนเองได้ ภายในปี 2565 😊Change For Good😊

23 เมษายน 2564 / 22:14 น.

[...]

อ่านเพิ่มเติม