สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอนาทม

จังหวัดนครพนม

นางสาวณิชาทิพย์ อุบลบาลไชยโรจน์

พัฒนาการอำเภอนาทม

บริหารงานพัฒนาชุมชน ตามภารกิจหลักของกรม การพัฒนาชุมชนและบริหารการพัฒนาอื่นๆ ในส่วน ที่เกี่ยวข้องกับอำเภอตลอดจนบูรณการกิจกรรม โครงการแผนและการทำงาน

พช.นาทม ขับเคลื่อนกิจกรรม “เอามื้อสามัคคี โคก หนอง นา พัฒนาชุมชน” 😊 วันที่ 23 กรกฎาคม 2564 เวลา 13.30 น. ณ แปลงโคก หนอง นา พัฒนาชุมชนบ้านนาทม หมู่ที่ 10 ตำบลนาทม อำเภอนาทม จังหวัดนครพนม 😊 สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอนาทม ขับเคลื่อนกิจกรรม “เอามื้อสามัคคี” ตามโครงการพัฒนาหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง กิจกรรมการพัฒนาศูนย์เรียนรู้ทฤษฎีใหม่รูปแบบ “โคก หนอง นา พช.” ณ พื้นที่ครัวเรือนต้นแบบ แปลง นายไพรัตน์ รวดเร็ว ณ บ้านพันห่าว หมู่ที่ 3 ตำบลนาทม อำเภอนาทม จังหวัดนครพนม ขนาดพื้นที่ 1 ไร่ ซึ่งดำเนินการขุดปรับพื้นที่ตามแบบมาตรฐาน โคก หนอง นา พช. สัดส่วนพื้นที่ 1 : 1 😊โดย นางสาวณิชาทิพย์ อุบลบาลไชโรจน์ พัฒนาการ นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ รักษาราชการแทนพัฒนาการอำเภอนาทม พร้อมด้วย นางสาวขนิจฐา ชัยบิล พัฒนากร ลงพื้นที่จัดกิจกรรม เอามื้อสามัคคี โคกหนอง นา พช. ด้วยการร่วมเรียนรู้สู่การปฏิบัติ ผ่านกิจกรรมการเอามื้อสามัคคี การลงแขก และพัฒนาพื้นที่ให้สามารถเป็นแหล่งอาหาร เป็นแหล่งเรียนรู้และสถานที่ศึกษาดูงานให้ความรู้กับประชาชน ให้สามารถน้อมนำหลักปรัญชาของเศรษฐกิจพอเพียงของพระบาทสมเด็จพระมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ไปสู่การปฏิบัติ เพื่อส่งเสริมการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนให้ดีขึ้น ก้าวไปสู่ความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน 😊โดยมีผู้ใหญ่บ้าน ,คณะกรรมการหมู่บ้าน ,ผู้แทนครอบครัวพัฒนา และครัวเรือนเป้าหมาย “โคก หนอง นา พช.อำเภอนาทม” ดำเนินกิจกรรม “เอามื้อสามัคคี” ร่วมกับ ภาคีเครือข่ายงานพัฒนาชุมชน เครือข่าย โคก หนอง นา อำเภอนาทม ด้วยการร่วมเรียนรู้สู่การปฏิบัติผ่านกิจกรรมเอามื้อสามัคคี (ลงแขก) โดยดำเนินกิจกรรมต่างๆ ดังนี้ 1. การปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณแปลงโคก หนอง นา 2.กิจกรรมปลูกป่าสามัคคี สร้างความมั่นคงทางอาหารด้วย ป่า 3 อย่าง ประโยชน์ 4 อย่าง การปลูกป่า 5 ระดับ การปลูกพืชสมุนไพร ได้แก่ ขิง ข่า ตะไคร้ กระชาย และฟ้าทะลายโจร 3.การห่มดิน 4.กิจกรรม แลกเปลี่ยนเรียนรู้วิถีชีวิตเศรษฐกิจพอเพียง ในการนี้ เจ้าของแปลงเล่าถึงแรงบันดาลใจในการเข้าร่วมโครงการ โคก หนองนา พช. กับกรมการพัฒนาชุมชน และจะมุ่งมั่นพัฒนาพื้นที่ของตนเองเพื่อให้เป็นแหล่งเรียนรู้ และสามารถสร้างประโยชน์ให้แก่ชุมชนต่อไป และร่วมกันรับประทานอาหารเที่ยง ร่วมกัน @นาทมกลมเกลียว เศรษฐกิจฐานรากมั่นคงและชุมชนพึ่งตนเองได้ ภายในปี 2565 Change for Good

23 กรกฎาคม 2564 / 22:39 น.

[...]

อ่านเพิ่มเติม

พช.นาทม ขับเคลื่อนกิจกรรม “เอามื้อสามัคคี โคก หนอง นา พัฒนาชุมชน” 😊 วันที่ 23 กรกฎาคม 2564 เวลา 09.00 น. ณ แปลงโคก หนอง นา พัฒนาชุมชนบ้านพันห่าว หมู่ที่ 3 ตำบลนาทม อำเภอนาทม จังหวัดนครพนม 😊 สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอนาทม ขับเคลื่อนกิจกรรม “เอามื้อสามัคคี” ตามโครงการพัฒนาหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง กิจกรรมการพัฒนาศูนย์เรียนรู้ทฤษฎีใหม่รูปแบบ “โคก หนอง นา พช.” ณ พื้นที่ครัวเรือนต้นแบบ แปลง นายไพรัตน์ รวดเร็ว ณ บ้านพันห่าว หมู่ที่ 3 ตำบลนาทม อำเภอนาทม จังหวัดนครพนม ขนาดพื้นที่ 1 ไร่ ซึ่งดำเนินการขุดปรับพื้นที่ตามแบบมาตรฐาน โคก หนอง นา พช. สัดส่วนพื้นที่ 1 : 1 😊โดย นางสาวณิชาทิพย์ อุบลบาลไชโรจน์ พัฒนาการ นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ รักษาราชการแทนพัฒนาการอำเภอนาทม พร้อมด้วย นางสาวขนิจฐา ชัยบิล พัฒนากร ลงพื้นที่จัดกิจกรรม เอามื้อสามัคคี โคกหนอง นา พช. ด้วยการร่วมเรียนรู้สู่การปฏิบัติ ผ่านกิจกรรมการเอามื้อสามัคคี การลงแขก และพัฒนาพื้นที่ให้สามารถเป็นแหล่งอาหาร เป็นแหล่งเรียนรู้และสถานที่ศึกษาดูงานให้ความรู้กับประชาชน ให้สามารถน้อมนำหลักปรัญชาของเศรษฐกิจพอเพียงของพระบาทสมเด็จพระมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ไปสู่การปฏิบัติ เพื่อส่งเสริมการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนให้ดีขึ้น ก้าวไปสู่ความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน 😊โดยมีผู้ใหญ่บ้าน ,คณะกรรมการหมู่บ้าน ,ผู้แทนครอบครัวพัฒนา และครัวเรือนเป้าหมาย “โคก หนอง นา พช.อำเภอนาทม” ดำเนินกิจกรรม “เอามื้อสามัคคี” ร่วมกับ ภาคีเครือข่ายงานพัฒนาชุมชน เครือข่าย โคก หนอง นา อำเภอนาทม ด้วยการร่วมเรียนรู้สู่การปฏิบัติผ่านกิจกรรมเอามื้อสามัคคี (ลงแขก) โดยดำเนินกิจกรรมต่างๆ ดังนี้ 1. การปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณแปลงโคก หนอง นา 2.กิจกรรมปลูกป่าสามัคคี สร้างความมั่นคงทางอาหารด้วย ป่า 3 อย่าง ประโยชน์ 4 อย่าง การปลูกป่า 5 ระดับ การปลูกพืชสมุนไพร ได้แก่ ขิง ข่า ตะไคร้ กระชาย และฟ้าทะลายโจร 3.การห่มดิน 4.การทำแซนด์วิชปลา 5.กิจกรรม แลกเปลี่ยนเรียนรู้วิถีชีวิตเศรษฐกิจพอเพียง ในการนี้ เจ้าของแปลงเล่าถึงแรงบันดาลใจในการเข้าร่วมโครงการ โคก หนองนา พช. กับกรมการพัฒนาชุมชน และจะมุ่งมั่นพัฒนาพื้นที่ของตนเองเพื่อให้เป็นแหล่งเรียนรู้ และสามารถสร้างประโยชน์ให้แก่ชุมชนต่อไป และร่วมกันรับประทานอาหารเที่ยง ร่วมกัน @นาทมกลมเกลียว เศรษฐกิจฐานรากมั่นคงและชุมชนพึ่งตนเองได้ ภายในปี 2565 Change for Good

23 กรกฎาคม 2564 / 18:16 น.

[...]

อ่านเพิ่มเติม

พช.นาทม เข้ารับการตรวจประเมินคัดเลือกสารสนเทศตำบลต้นแบบเพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิต ประจำปี 2564 เขตตรวจราชการที่ 11 กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 2 (สกลนคร-นครพนม-มุกดาหาร) ผ่านระบบ Zoom Cloud Meeting 😊วันที่ 22 กรกฎาคม 2564 เวลา 09.00 – 11.00 น. ณ ศูนย์สารสนเทศตำบลหนองซน อำเภอนาทม จังหวัดนครพนม 😊นายอาจณรงค์ สัตยพานิช ผู้ตรวจราชการกรมการพัฒนาชุมชน เขตตรวจราชการที่ 11 กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 2 (สกลนคร-นครพนม-มุกดาหาร) ประธานคณะกรรมการตรวจประเมินคัดเลือกสารสนเทศตำบลต้นแบบเพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิต ประจำปี 2564 โดยมี นายวิลาศ บุญโต ผู้อำนวยการศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชนอุบลราชธานี และผู้ช่วยผู้ตรวจราชการกรมการพัฒนาชุมชน ร่วมเป็นคณะกรรมการประเมินฯ ผ่านระบบ Zoom Cloud Meeting 😊ในการนี้ นายสุรพล แก้วอินธิ พัฒนาการจังหวัดนครพนม พร้อมด้วย นายหาญ ศรีหาวงษ์ ผู้อำนวยการกลุ่มงานสารสนเทศการพัฒนาชุมชน นางสาวณิชาทิพย์ อุบลบาลไชโรจน์ พัฒนาการอำเภอนาทม ทีมนักวิชาการพัฒนาชุมชนจังหวัดและทีมงาน สพอ.นาทม ตลอดจนภาคีเครือข่ายการพัฒนา กลุ่มองค์กร/ประชาชน ร่วมต้อนรับและให้ข้อมูลสนับสนุนการตรวจประเมินคัดเลือกฯ ผ่านระบบ Zoom Cloud meeting โดยนำเสนอการจัดทำสารสนเทศตำบลต้นแบบเพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตตำบลหนองซน อำเภอนาทม จังหวัดนครพนม โดยมี นายวิชัย โมธรรม ประธานศูนย์ขับเคลื่อนฯ เป็นผู้นำเสนอ คณะขับเคลื่อนสารสนเทศตำบลหนองซน (ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 1 – 14) ร่วมให้ข้อมูลในการตอบคำถามแก่คณะกรรมการ จากนั้นได้เยี่ยมชมผลการขับเคลื่อนการดำเนินงานเผยแพร่ข้อมูล ข่าวสารในห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ มุมรักการอ่านหนังสือ และผลิตภัณฑ์ของดีตำบลหนองซน เช่น ผลิตภัณฑ์กลุ่มไม้กวาด กลุ่มจักสานตะกร้าพลาสติก กลุ่มจักสานไม้ไผ่ กลุ่มทอเสื่อ กลุ่มพรมเช็ดเท้า และกลุ่มปลูกพืชผักสวนครัว ณ ศูนย์สารสนเทศตำบลหนองซน หมู่ที่ 1 ตำบลหนองซน อำเภอนาทม จังหวัดนครพนม @นาทมกลมเกลียว 😊เศรษฐกิจฐานรากมั่นคงและชุมชนพึ่งตนเองได้ ภายในปี 2565 😊Change for Good😊

22 กรกฎาคม 2564 / 22:52 น.

[...]

อ่านเพิ่มเติม