สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอนาทม

จังหวัดนครพนม

นางสาวณิชาทิพย์ อุบลบาลไชยโรจน์

พัฒนาการอำเภอนาทม

บริหารงานพัฒนาชุมชน ตามภารกิจหลักของกรม การพัฒนาชุมชนและบริหารการพัฒนาอื่นๆ ในส่วน ที่เกี่ยวข้องกับอำเภอตลอดจนบูรณการกิจกรรม โครงการแผนและการทำงาน

พช.นาทม ดำเนินโครงการเสริมสร้างและพัฒนาผู้นำการเปลี่ยนแปลง แลกเปลี่ยนแรงงาน เอามื้อสามัคคี ประยุกต์ศาสตร์พระราชากับการบริหารจัดการดิน น้ำ ป่า อย่างยั่งยืน สู่การพัฒนาพื้นที่ตามหลักทฤษฎีใหม่ “โคก หนอง นา โมเดล” 😊วันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 09.00 – 16.00 น. 😊นางสาวณิชาทิพย์ อุบลบาลไชโรจน์ นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ รักษาราชการแทน พัฒนาการอำเภอนาทม พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชน ดำเนินโครงการเสริมสร้างและพัฒนาผู้นำการเปลี่ยนแปลง ประจำปี งบประมาณ พ.ศ. 2564 กิจกรรมที่ 2 ประชุมเชิงปฏิบัติการเสริมสร้างและพัฒนาผู้นำการเปลี่ยนแปลง (วันที่ 2) อำเภอนาทม ดำเนินการจำนวน 1 ตำบล คือ ตำบลนาทม โดยขับเคลื่อนกิจกรรมเพื่อเพิ่มขีดความสามารถสร้างผู้นำการเปลี่ยน จำนวน 3 วัน ระหว่างวันที่ 24 – 26 กุมภาพันธ์ 2564 ณ ศาลาเฉลิมพระเกียรติฉลองสิริราชสมบัติ ครบ 60 ปี วัดโพธิ์ชัย บ้านดอนแดง หมู่ที่ 2 ตำบลนาทม อำเภอนาทม จังหวัดนครพนม โดยมีกลุ่มเป้าหมาย จำนวน 15 คน ได้แก่ กลุ่มเป้าหมาย ประกอบด้วย กำนัน, ผู้ใหญ่บ้าน, ผู้นำกลุ่มอาชีพ, ผู้นำ อช. , ผู้นำองค์กรสตรี 😊โดยในวันที่สอง มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้เข้าร่วมกิจกรรมเกิดการแลกเปลี่ยนแรงงาน เอามื้อสามัคคี และเป็นการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในด้านการพัฒนาพื้นที่ตามหลักทฤษฎีใหม่ และเพื่อให้ผู้นำรู้จักการวางแผน การแบ่งงาน การแบ่งปัน นำไปสู่การสร้างความสามัคคี ความร่วมแรงร่วมใจ แลผนึกกำลังร่วมกัน สร้างความรู้ให้แก่ผู้เข้าอบรมได้เข้าใจเรื่องศาสตร์พระราชากับการบริหารจัดการ ดิน น้ำ ป่า อย่างยั่งยืน ตลอดจนมีความเข้าใจในการจัดการพื้นที่เชิงภูมิสังคมไทย ตามหลักการพัฒนาภูมิสังคมอย่างยั่งยืนเพื่อการพึ่งตนเองและรองรับภัยพิบัติ นอกจากนี้ยังสร้างความตระหนักถึงความสำคัญของดิน เผยแพร่ความรู้เรื่องดิน ตามประกาศของสหประชาชาติ UN ให้วันที่ 5 ธันวาคม ของทุกปี เป็น “วันดินโลก World Soil Day” 😊โดยมีกิจกรรมเพื่อเพิ่มขีดความสามารถของผู้นำ ดังนี้ 😊ช่วงเช้า การรับชมคลิปวิดีโอบรรยายพิเศษ โดยอธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน ในหัวข้อ “บทบาทผู้นำ ในการสร้างความมั่นคงด้านอาหาร” 😊บรรยายด้วยคลิปวิดีโอ ในหัวข้อ “การน้อมนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาสู่การปฏิบัติ” 😊กิจกรรมการถอดบทเรียน 🌕(ช่วงบ่าย) เวทีเสวนา การบริหารจัดการ ดิน น้ำ ป่า สร้างความตระหนักถึงความสำคัญของดิน เผยแพร่ความรู้เรื่องดิน ตามประกาศของสหประชาชาติ UN ให้วันที่ 5 ธันวาคม ของทุกปี เป็น “วันดินโลก World Soil Day” และจัดทำโมเดลในการบริหารจัดการ ดิน น้ำ ป่า “นาทม โมเดล” ก่อนปิดกิจกรรมในวันที่สองด้วยการ อ่านสาส์น การประกาศเจตนารมณ์เนื่องในวันดินโลก โดย นายชวน โมธรรม (หมอดิน) นายไพรัตน์ รวดเร็ว (ครัวเรือนต้นแบบการทำเกษตรทฤษฎีใหม่) ได้แลกเปลี่ยนการน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและสานต่อเจตนารมณ์เนื่องในวันดินโลก เพื่อให้ทุกคนเป็นส่วนหนึ่งของการ รักษ์ดิน น้ำ ป่า สร้างความสมดุลให้ธรรมชาติ โดยบูรณาการงาน สร้างการมีส่วนร่วมของคนในชุมชน เกิดความสามัคคีของคนในชุมชน ชุมชนมีการบริหารการให้เกิดความเข้มแข็ง พึ่งตนเองได้อย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง @นาทมกลมเกลียว เศรษฐกิจฐานรากมั่นคงและชุมชนพึ่งตนเองได้ ภายในปี 2565 😊Change For Good😊

25 กุมภาพันธ์ 2564 / 22:32 น.

[...]

อ่านเพิ่มเติม

พช.นาทม ดำเนินโครงการเสริมสร้างและพัฒนาผู้นำการเปลี่ยนแปลง 😊 วันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 09.00 -16.00 น. ณ ศาลาเฉลิมพระเกียรติฉลองสิริราชสมบัติ ครบ 60 ปี วัดโพธิ์ชัย บ้านดอนแดง หมู่ที่ 1 ตำบลนาทม อำเภอนาทม จังหวัดนครพนม 😊นายวิชาญ น้อยโต นายอำเภอนาทม เป็นประธานพิธีเปิดโครงการเสริมสร้างและพัฒนาผู้นำการเปลี่ยนแปลง กิจกรรมที่ 2 ประชุมเชิงปฏิบัติการเสริมสร้างและพัฒนาผู้นำการเปลี่ยนแปลง โดยกลุ่มเป้าหมายประกอบไปด้วย กำนันและผู้นำชุมชน จำนวน 15 คน เพื่อดำเนินการจัดกิจกรรม ซึ่งการจัดกิจกรรมในวันนี้ ได้มีการปรับเปลี่ยนตารางการดำเนินโครงการ เนื่องด้วยมีการติดตั้งสายไฟและเสาไฟฟ้าแรงสูง ทำให้จำเป็นต้องงดจ่ายกระแสไฟฟ้า เป็นเหตุให้ไฟดับในพื้นที่เป้าหมาย ตั้งแต่เวลา 08.00 – 16.00 น.ซึ่งเป็นช่วงเวลาของการดำเนินกิจกรรม จึงทำให้ไม่สามารถเปิดคลิปวิดีโอจากท่านอธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน ตามแนวทางของโครงการฯ ได้ จึงได้มีการปรับเปลี่ยนจัดกิจกรรม ในวันที่ 1 ดังนี้ 😊ช่วงเช้า😊 พิธีเปิดโดย นายวิชาญ น้อยโต นายอำเภอนาทม มอบโอวาทและให้กำลังใจผู้นำชุมชนที่เข้าร่วมโครงการให้เป็นกำลังสำคัญและเป็นแกนนำในการขับเคลื่อนและดำเนินกิจกรรมให้สำเร็จและบรรลุวัตถุประสงค์ตามโครงการให้เป็นตำบลต้นแบบ ภายใต้หัวข้อ “1 หมู่บ้าน สามารถดูแลได้ทั้งตำบล สร้างความมั่นคงทางด้านอาหารด้วยหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” พร้อมบรรยายพิเศษ ในหัวข้อ “บทบาทผู้นำในการสร้างความมั่นคงทางด้านอาหารและการน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาสู่การปฏิบัติ” 😊กิจกรรมจิตอาสาพัฒนาชุมชนเอามื้อสามัคคี “ทำความดีด้วยหัวใจ” และตั้งปณิธาน จิตอาสาพัฒนาชุมชน โดยทีมวิทยากรจิตอาสา 904 ศูนย์อำนวยการจิตอาสาพระราชทาน จังหวัดนครพนม 😊ช่วงบ่าย😊 😊กิจกรรมเอามื้อสามัคคีปลูกผักสวนครัวเพื่อสร้างความมั่นคงทางอาหารบริเวณถนนหน้าวัดโพธิ์ชัย ,การเพาะพันธุ์ต้นขี้เหล็ก 😊การเยี่ยมชมครัวเรือนต้นแบบการปลูกผักสวนครัวและแหล่งอาหารสำคัญในชุมชน 😊กิจกรรมจิตอาสาบำเพ็ญประโยชน์ด้วยการทำความสะอาดบริเวณวัดโพธิ์ชัย 😊อำเภอนาทม โดยสำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอนาทม กำหนดดำเนินโครงการเสริมสร้างและพัฒนาผู้นำการเปลี่ยนแปลงโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเพิ่มขีดความสามารถของผู้นำชุมชนให้สามารถบูรณาการงานพัฒนาชุมชนและเป็นแกนนำหลักในการบริหารจัดการชุมชนให้เข้มแข็งพึ่งตนเองได้อย่างยั่งยืนโดยการใช้พลังชุมชนในการเสริมสร้างความมั่นคงทางด้านอาหารสร้างภูมิคุ้มกันทางสังคมและสร้างสิ่งแวดล้อมให้ยั่งยืน ในภาวะวิกฤติการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid – 19) ซึ่งกำหนดจัดกิจกรรมที่ 2 ประชุมเชิงปฏิบัติการเสริมสร้างและพัฒนาผู้นำการเปลี่ยนแปลง ในพื้นที่ 12 อำเภอ โดยอำเภอนาทม กำหนดเป้าหมายดำเนินโครงการ คือ ตำบลนาทม อำเภอนาทม จังหวัดนครพนม 😊อำเภอนาทม มีเป้าหมายการดำเนินโครงการเสริมสร้างและพัฒนาผู้นำการเปลี่ยนแปลง จำนวน 1 ตำบล กลุ่มเป้าหมายเข้าร่วม จำนวน 15 คน ซึ่งจะดำเนินการระหว่างวันที่ 23 – 25 กุมภาพันธ์ 2564 ณ ศาลาเฉลิมพระเกียรติฉลองสิริราชสมบัติ ครบ 60 ปี วัดโพธิ์ชัย บ้านดอนแดง หมู่ที่ 2 ตำบลนาทม อำเภอนาทม จังหวัด สำหรับการจัดกิจกรรมในครั้งนี้เป็นการใช้พลังของผู้นำชุมชนเป็นกลไกเป็นสำคัญในการขับเคลื่อนภารกิจและบูรณาการงาน สร้างการมีส่วนร่วมของคนในชุมชน สร้างความสามัคคีของคนในชุมชน ภายใต้แนวคิด “1 หมู่บ้าน สามารถดูแลได้ทั้งตำบล สร้างความมั่นคงทางด้านอาหาร ด้วยหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง”เพื่อให้สามารถบริหารจัดการชุมชนให้เกิดความเข้มแข็งพึ่งตนเองได้อย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 😊 กรมการพัฒนาชุมชน ได้ให้ความสำคัญในการเสริมสร้างผู้นำชุมชน โดยการพัฒนาศักยภาพผู้นำชุมชนเพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชนในระดับต่างๆ ให้ผู้นำชุมชนมีความรู้ คู่คุณธรรม สามารถบริหารจัดการชุมชนของตนเองเป็นกำลังหลักในการขับเคลื่อนงานอย่างต่อเนื่องโดยมีการจัดประกวดแข่งขันเสริมสร้างและพัฒนาผู้นำการเปลี่ยนแปลงเพื่อเชิดชูเกียรติ สร้างแรงจูงใจต่อการขับเคลื่อนงาน นำไปสู่การเปลี่ยนแปลงที่ดีขึ้น Change for Good สร้างชุมชนเข้มแข็งและพึ่งตนเองได้ โดยน้อมนำแนวพระราชดำริของกรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี สร้างความมั่นคงทางอาหารสู่ปฏิบัติการ 90 วัน ปลูกผักสวนครัว เพื่อสร้างความมั่นคงทางอาหาร แก่พี่น้องประชาชน เช่น ตำบลโก่งธนู จังหวัดลพบุรี ภายใต้โครงการ “บ้านนี้มีรัก ปลูกผักกินเอง” รณรงค์ให้ทุกหลังคาเรือนมีการคัดแยกขยะ สร้างความรู้ ความเข้าใจในการบริหารจัดการขยะเปียก ดูแลรักษาภูมิทัศน์ สิ่งแวดล้อม เพิ่มพื้นที่สีเขียวให้กับชุมชน การปลูกผักสวนครัว สร้างคลังอาหารเพิ่มขึ้น 😊ทั้งนี้ กรมการพัฒนาชุมชนจึงได้น้อมนำมาเป็นแนวทางปฏิบัติ ซึ่งเป็นรูปแบบการขับเคลื่อนเชิงคุณภาพ ใช้ระยะเวลาในการปฏิบัติ โดยไม่ได้ทำเป็นการทั่วไป ซึ่งทำให้การขับเคลื่อนงานเป็นไปได้ยาก ไม่เหมือนกับทำงานเฉพาะพื้นที่ เพื่อให้เกิดผลสำเร็จ ฝังรากลึกทางวัฒนธรรมให้อยู่ในจิตสำนึกแก่ประชาชนอย่างยั่งยืนและมีความหวังว่าพื้นที่ที่มีผู้นำระดับท้องที่ เช่น ผู้ใหญ่บ้าน กำนัน นายกองค์การบริหารส่วนตำบล ผู้นำธรรมชาติ เช่น พระสงฆ์ ผู้ที่มีคนนับถือในชุมชน รวมถึง ผู้นำที่เป็นราชการ เช่น นายอำเภอ หัวหน้าส่วนราชการต่างๆ ที่จะร่วมเข้ามาขับเคลื่อนการดำเนินงานร่วมกัน โดยการปฏิบัติผู้นำต้องทำก่อน ให้พี่น้องประชาชนปฏิบัติตาม ด้วยการปลูกพืชผักสวนครัว ในครัวเรือน และพื้นที่ส่วนรวม วัด ถนนสายหลักในหมู่บ้าน ให้เป็นพื้นที่ที่สร้างความสวยงาม และสร้างความมั่นคงทางอาหารได้อย่างเป็นรูปธรรม 😊ในการนี้ นางสาวณิชาทิพย์ อุบลบาลไชโรจน์ นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ รักษาราชการแทน พัฒนาการอำเภอนาทม พร้อมด้วยทีมเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนอำเภอนาทม เข้าร่วมกิจกรรมอย่างพร้อมเพรียง @นาทมกลมเกลียว 😊เศรษฐกิจฐานรากมั่นคงและชุมชนพึ่งตนเองได้ ภายในปี 2565 😊 Change for Good😊

24 กุมภาพันธ์ 2564 / 22:25 น.

[...]

อ่านเพิ่มเติม

พช.นาทม ร่วมขับเคลื่อนโครงการ ”เยือนถิ่น กินนอน เล่าขานตำนานงานพัฒนาชุมชน” 😊วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2564 ณ บ้านตาล หมู่ที่ 2 และบ้านโพน หมู่ที่ 8 ตำบลโนนตาล อำเภอท่าอุเทน จังหวัดนครพนม 😊นางสาวณิชาทิพย์ อุบลบาลไชโรจน์ นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ รักษาราชการแทน พัฒนาการอำเภอนาทม ร่วมลงพื้นที่ขับเคลื่อนโครงการ “เยือนถิ่น กินนอน เล่าขานงานพัฒนาชุมชน” ณ บ้านตาล หมู่ที่ 2 และหมู่บ้านท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี บ้านโพน หมู่ที่ 8 ตำบลโนนตาล อำเภอท่าอุเทน จังหวัดนครพนม เพื่อสืบสาน/เล่าขานงานพัฒนาชุมชนให้คนรุ่นหลังได้เห็นคุณค่า สร้างความสัมพันธ์ที่ดีในองค์กรและพื้นที่ชุมชนในการก้าวย่างสู่ปี 60 อย่างภาคภูมิ และสร้างการเรียนรู้/แลกเปลี่ยนเรียนรู้/การพัฒนาที่ยั่งยืน 😊ภาคเช้า เวลา 09.00 – 12.00 น. นายสุรพล แก้วอินธิ พัฒนาการจังหวัดนครพนม เป็นประธานการประชุมผู้อำนวยการกลุ่มงาน พัฒนาการอำเภอ นักวิชาการพัฒนาชุมชนจังหวัดนครพนม ครั้งที่ 2/2564 ณ ห้องประชุมที่ว่าการอำเภอท่าอุเทน ชั้น 2 ที่ว่าการอำเภอท่าอุเทน จังหวัดนครพนม ก่อนการประชุมฯ ได้มีการลงนามบันทึกข้อตกลงตัวชี้วัดการปฏิบัติราชการ ระหว่างพัฒนาการจังหวัดนครพนม กับผู้อำนวยการกลุ่มงาน และพัฒนาการอำเภอ โดยมีหัวข้อการประชุมฯ ดังนี้ 1.แนะนำข้าราชการย้ายมาใหม่ 2.การแต่งตั้ง(ย้าย)ข้าราชการ 3.รายงานความก้าวหน้าในการดำเนินงานโครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิต ตามหลักทฤษฎีใหม่ ประยุกต์สู่ “โคก หนอง นา โมเดล” 4.การดำเนินงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี 5.การดำเนินงานกองทุนแม่ของแผ่นดิน 6.การเตรียมความพร้อมกิจกรรม To Be Number One 7.การอบรมสร้างแกนนำขับเคลื่อนหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง ปี 2564 ระหว่างวันที่ 3 –7 มีนาคม 2564 8.การดำเนินโครงการเสริมสร้างและพัฒนาผู้นำการเปลี่ยนแปลง ประจำปีงบประมาณ 2564 9.การดำเนินโครงการ ”นครพนมสร้างสุข บำบัดทุกข์ด้วยชุมชนท้องถิ่น 10.การเตรียมความพร้อมในการประกวด “ผ้ามัดหมี่ลายขอเจ้าฟ้าสิริวัณณวรีฯ” นำผลงานตัดเย็บฉลองพระองค์ 11.การดำเนินโครงการแก้ไขปัญหาหนี้สินภาคครัวเรือนของประชาชนโดยศูนย์จัดการกองทุนชุมชน กิจกรรมที่ 1 จัดตั้งศูนย์จัดการกองทุนชุมชน 12.การดำเนินงานโครงการแก้ไขปัญหาความยากจนเชิงบูรณาการ “นครพนม สร้างสังคมอุดมสุข” ประจำปี 2564 13.กิจกรรมจังหวัดเคลื่อนที่แบบบูรณาการ “หน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชนจังหวัดนครพนม” 😊ภาคเที่ยง กิจกรรม “ตุ้มโฮม พช.” โดยทุกคน ถือตะกร้า หิ้วปิ่นโต รับประทานอาหารกลางวันร่วมกับชุมชน ณ บ้านโพน หมู่ที่ 8 ตำบลโนนตาล 😊ภาคบ่าย เยี่ยมชมและให้กำลังใจครัวเรือนพื้นที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎีใหม่ประยุกต์สู่ “โคก หนอง นาโมเดล” รายนายชวลิต บุพศิริ ณ บ้านตาล หมู่ที่ 2 ตำบลโนนตาล เจ้าของแปลงพื้นที่เข้าร่วม 3 ไร่ 😊กิจกรรม “เอามื้อพัฒนาชุมชน” ร่วมกับชุมชน โดยทำกิจกรรมปลูกต้นไม้ พืชผักสวนครัว โครงการถนนกินได้ การจัดทำขยะเปียกลดโลกร้อน ณ บ้านโพน หมู่ที่ 8 ตำบลโนนตาล 😊ภาคค่ำ กิจกรรม “เล่าขานตำนานงานพัฒนาชุมชน เสวนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้” โดยชุมชนบ้านโพน ได้ถ่ายทอดวัฒนธรรมประเพณี การบายศรีสู่ขวัญ การแสดงฟ้อนรำ เสร็จแล้ว ชมภาพยนต์ เรื่อง “พัฒนากร” เล่าประวัติความเป็นของกรมการพัฒนาชุมชน กิจกรรมเสวนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้การดำเนินงานพัฒนาชุมชน ร่วมกับปราชญ์ชุมชน ผู้นำกลุ่ม/องค์กร เพื่อรับทราบแนวความคิด มุมมอง บทบาทของพัฒนากรในพื้นที่ การมีส่วนร่วมของชุมชน ภาคีเครือข่าย ตลอดจนการน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาปรับใช้ในการดำรงชีวิต ทั้งนี้ ผู้เข้าร่วมกิจกรรมทุกคน มีการพักค้างคืนในพื้นที่ด้วย @นาทมกลมเกลียว เศรษฐกิจฐานรากมั่นคงและชุมชนพึ่งตนเองได้ ภายในปี 2565 😊Change for Good😊

23 กุมภาพันธ์ 2564 / 21:52 น.

[...]

อ่านเพิ่มเติม