สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอนาทม

จังหวัดนครพนม

นางสาวณิชาทิพย์ อุบลบาลไชยโรจน์

พัฒนาการอำเภอนาทม

บริหารงานพัฒนาชุมชน ตามภารกิจหลักของกรม การพัฒนาชุมชนและบริหารการพัฒนาอื่นๆ ในส่วน ที่เกี่ยวข้องกับอำเภอตลอดจนบูรณการกิจกรรม โครงการแผนและการทำงาน

พช.นาทม ร่วมประชุมกำนัน/ผู้ใหญ่บ้าน ประจำเดือน เมษายน 2564 😊วันนี้ (วันที่ 5 เมษายน 2564) เวลา 13.00 น. ณ หอประชุมอำเภอนาทม ที่ว่าการอำเภอนาทม จังหวัดนครพนม 😊นายวิชาญ น้อยโต นายอำเภอนาทม เป็นประธานการประชุมกำนัน/ผู้ใหญ่บ้าน ประจำเดือนเมษายน 2564 โดยมีหัวหน้าส่วนราชการเข้าร่วมประชุมเพื่อแจ้งข้อราชการสำคัญของหน่วยงานให้ผู้นำชุมชนได้รับทราบ 😊ในการนี้ นางสาวณิชาทิพย์ อุบลบาลไชโรจน์ นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ รักษาราชการแทน พัฒนาการอำเภอนาทม เข้าร่วมประชุมเพื่อแจ้งข้อราชการสำคัญ เกี่ยวกับการขับเคลื่อนงานพัฒนาชุมชนตามยุทธศาสตร์กรม/จังหวัด/อำเภอ ให้ที่ประชุมได้รับทราบเพื่อนำไปสู่การบูรณาการงานในพื้นที่อำเภอนาทม ดังนี้ 1. กิจกรรมการน้อมนำแนวพระราชดำริสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี สร้างความมั่นคงทางอาหาร สู่แผนปฏิบัติการ 90 วัน ปลูกผักสวนครัวเพื่อสร้างความมั่นคงทางอาหาร ระยะที่ 2 2 การประชาสัมพันธ์ “ผ้าไทยใส่ให้สนุก” ตามพระดำริ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรีฯ 3.การขับเคลื่อนโครงการแก้ไขปัญหาความยากจนแบบบูรณาการ 4.การดำเนินโครงการพัฒนาหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง กิจกรรมการพัฒนาศูนย์เรียนรู้ทฤษฎีใหม่รูปแบบ “โคก หนอง นา โมเดล” 5. การดำเนินงานโครงการ “นครพนมสร้างสุข บำบัดทุกข์ด้วยชุมชนท้องถิ่น” (Nakhon Phanom Happy Creation) 6.การจำหน่ายสินค้า OTOP ในงานประเพณีสงกรานต์ ประจำปี 2564 ณ บ้านชนเผ่า 12 อำเภอ ริมฝั่งแม่น้ำโขง อำเภอเมืองนครพนม จังหวัดนครพนม @นาทมกลมเกลียว 😊เศรษฐกิจฐานรากมั่นคงและชุมชนพึ่งตนเองได้ ภายในปี 2564 😊Change for Good😊

06 เมษายน 2564 / 15:25 น.

[...]

อ่านเพิ่มเติม

พช.นาทม ร่วมประชุมหัวหน้าส่วนราชการ ประจำเดือน เมษายน 2564 😊วันนี้ (วันที่ 5 เมษายน 2564) เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมอำเภอนาทม ที่ว่าการอำเภอนาทม ชั้น 2 จังหวัดนครพนม 😊นายวิชาญ น้อยโต นายอำเภอนาทม เป็นประธานการประชุมหัวหน้าส่วนราชการ ประจำเดือนเมษายน 2564 โดยมีหัวหน้าส่วนราชการ ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผู้บริหารสถานศึกษา รัฐวิสาหกิจ กำนัน ฯลฯ เข้าร่วมประชุมโดยพร้อมเพรียงกัน เพื่อแจ้งข้อราชการ กิจกรรมยุทธศาสตร์กรมฯ แนวนโยบายของจังหวัด/อำเภอ 😊ในการนี้ นางสาวณิชาทิพย์ อุบลบาลไชโรจน์ นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ รักษาราชการแทน พัฒนาการอำเภอนาทม เข้าร่วมประชุมเพื่อแจ้งข้อราชการสำคัญ เกี่ยวกับการขับเคลื่อนงานพัฒนาชุมชนตามยุทธศาสตร์กรม/จังหวัด/อำเภอ ให้ที่ประชุมได้รับทราบเพื่อนำไปสู่การบูรณาการงานในพื้นที่อำเภอนาทม ดังนี้ 1. กิจกรรมการน้อมนำแนวพระราชดำริสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี สร้างความมั่นคงทางอาหาร สู่แผนปฏิบัติการ 90 วัน ปลูกผักสวนครัวเพื่อสร้างความมั่นคงทางอาหาร ระยะที่ 2 2 การประชาสัมพันธ์ “ผ้าไทยใส่ให้สนุก” ตามพระดำริ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรีฯ 3.การขับเคลื่อนโครงการแก้ไขปัญหาความยากจนแบบบูรณาการ 4.การดำเนินโครงการพัฒนาหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง กิจกรรมการพัฒนาศูนย์เรียนรู้ทฤษฎีใหม่รูปแบบ “โคก หนอง นา โมเดล” 5. การดำเนินงานโครงการ “นครพนมสร้างสุข บำบัดทุกข์ด้วยชุมชนท้องถิ่น” (Nakhon Phanom Happy Creation) 6.การจำหน่ายสินค้า OTOP ในงานประเพณีสงกรานต์ ประจำปี 2564 ณ บ้านชนเผ่า 12 อำเภอ ริมฝั่งแม่น้ำโขง อำเภอเมืองนครพนม จังหวัดนครพนม @นาทมกลมเกลียว 😊เศรษฐกิจฐานรากมั่นคงและชุมชนพึ่งตนเองได้ ภายในปี 2564 😊Change for Good😊

05 เมษายน 2564 / 20:10 น.

[...]

อ่านเพิ่มเติม

พช.นาทมติดตามผลการดำเนินงานการทอผ้าลายพระราชทาน“ผ้ามัดหมี่ลายขอเจ้าฟ้าสิริวัณณวรีฯ 😊วันที่ 2 เมษายน 2564 เวลา 15.00 น. ณ กลุ่มทอผ้าพื้นเมืองบ้านพันห่าว หมู่ที่ 3 ตำบลนาทม อำเภอนาทม จังหวัดนครพนม 😊นางสาวณิชาทิพย์ อุบลบาลไชยโรจน์ นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ รักษาราชการแทน พัฒนาการอำเภอนาทม พร้อมด้วยนางสาวขนิจฐา ชัยบิล พัฒนากรผู้รับผิดชอบงาน OTOP ลงพื้นที่ติดตามการดำเนินงานการทอผ้าลายพระราชทาน “ผ้ามัดหมี่ลายขอเจ้าฟ้าสิริวัณณวรีฯ” ณ ที่ทำการกลุ่มทอผ้าพื้นเมืองบ้านพันห่าว หมู่ที่ 3 ตำบลนาทม อำเภอนาทม จังหวัดนครพนม ซึ่งกลุ่มดังกล่าว มีการรังสรรค์ผ้าลายพระราชทานให้มีสีสันที่หลากหลาย เพื่อให้ลูกค้าและผู้ที่มีความสนใจได้เลือกซื้อผ้าลายพระราชทาน ไปตัดเย็บเสื้อผ้าสวมใส่ เป็นการประชาสัมพันธ์เพื่ออนุรักษ์ศิลป์ผ้าถิ่นไทยและสร้างการรับรู้การสวมใส่ผ้าไทยให้กว้างขวางยิ่งขึ้น 😊”ผ้ามัดหมี่ลายขอเจ้าฟ้าสิริวัณณวรีฯ” เป็นลายผ้าที่ออกแบบโดยสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญา และทรงประทานเพื่อเป็นของขวัญปีใหม่แก่ประชาชน ผ่านอธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน (นายสุทธิพงษ์ จุลเจริญ) สื่อความหมายถึงการส่งมอบความรักและความสุขให้แก่ชาวไทยทุกคน ให้กลุ่มทอผ้าทุกกลุ่ม ทุกเทคนิค สามารถนำไปใช้ทอผ้า ผลิตผ้าได้ เพื่อให้ผู้ที่มีฝีมือในเชิงช่างศิลปหัตถกรรม กลุ่มทอผ้า ได้นำไปเป็นต้นแบบและสามารถรังสรรค์เรียงร้อยพัฒนาต่อยอดไปสู่เครื่องแต่งกาย เครื่องประดับ ตามเเบบเอกลักษณ์ประจำถิ่น ดังดำริของพระองค์ ที่ว่า “ผ้าไทยใส่ให้สนุก” คือ ความสุขที่ได้เลือกใช้ศิลปะ หัตถกรรมไทย เพื่อให้รายได้กลับสู่ชุมชน ส่งเสริมกระตุ้น และยกระดับผ้าไทยให้ทันสมัยสู่สากลเป็นที่นิยมในทุกเพศ ทุกวัยและทุกโอกาส 😊 ผ้ามัดหมี่ “ลายขอเจ้าฟ้าสิริวัณณวรีฯ” ทุกลวดลายเปี่ยมไปด้วยความหมาย อาทิ ลาย S หมายถึง Sirivannavari สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรีนารีรัตนราชกัญญา / ลาย S จำนวน 10 แถว หมายถึง พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 10 ลายเชิงผ้ารูปหัวใจ หมายถึง ความรักที่พระองค์มีต่อประชาชนชาวไทยทุกคน = Eternal Love 😊โดยอำเภอนาทม ได้มีการส่งเสริมให้กลุ่มผู้ผลิตชุมชนในเขตพื้นที่อำเภอนาทม นำลวดลายผ้าพระราชทาน ไปรังสรรค์เป็นชิ้นงานผ่านเทคนิคการมัดหมี่ การทอผ้าฝ้ายย้อมครามและย้อมสีธรรมชาติ ซึ่งกลุ่มใช้เทคนิคในการมัดหมี่ “ลายขอเจ้าฟ้าสิริวัณณวรีฯ” ย้อมด้วยคราม และสีธรรมชาติ จากไม้มงคลต่างๆ จนปัจจุบันทุกกลุ่มสามารถทอผ้าและเกิดเป็นชิ้นงานผลิตภัณฑ์ต่างๆ เช่น ผ้าผืนมัดหมี่ ผ้าคลุมไหล่ ผ้าสำหรับการแปรรูปเป็นเครื่องแต่งกาย จำหน่ายในราคา 600 – 1,000 บาท ขึ้นอยู่กับประเภทเส้นด้ายและเทคนิคการทอ โดยปัจจุบันมีการสั่งทอผ้าลายพระราชทานเป็นจำนวนมาก สามารถสร้างรายได้ให้แก่สมาชิกกลุ่มผู้ทอผ้าลายพระราชทานดังกล่าว @นาทมกลมเกลียว 😊Change For Good😊 😊เศรษฐกิจฐานรากมั่นคงและชุมชนพึ่งตนเองได้ ภายในปี 2565

02 เมษายน 2564 / 19:06 น.

[...]

อ่านเพิ่มเติม