สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอนาทม

จังหวัดนครพนม

นางสาวณิชาทิพย์ อุบลบาลไชยโรจน์

พัฒนาการอำเภอนาทม

บริหารงานพัฒนาชุมชน ตามภารกิจหลักของกรม การพัฒนาชุมชนและบริหารการพัฒนาอื่นๆ ในส่วน ที่เกี่ยวข้องกับอำเภอตลอดจนบูรณการกิจกรรม โครงการแผนและการทำงาน

พช.นาทม : นำเสนอผลการจัดเก็บและรับรองคุณภาพ “ข้อมูลความจำเป็นพื้นฐาน (จปฐ.) และข้อมูลพื้นฐานระดับหมู่บ้าน (กชช.2ค) ด้วยเครื่องมืออิเล็กทรอนิกส์ ปี 2564 ระดับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น วันที่ 14 ตุลาคม 2564 เวลา 09.00 น. ณ ศาลาประชาคมบ้านหมูม้น หมู่ที่ 4 ตำบลดอนเตย อำเภอนาทม จังหวัดนครพนม นางสาวณิชาทิพย์ อุบลบาลไชโรจน์ พัฒนาการอำเภอนาทม มอบหมายให้ นายพรชัย สีหมงคล พัฒนากรผู้ประสานงานตำบลดอนเตย พร้อมด้วย นางสาวอรอุมา แก้วอุ่น อาสาพัฒนาชุมชน (อสพ.) ดำเนินการจัดประชุมนำเสนอผลการจัดเก็บข้อมูลและรับรองข้อมูล จปฐ. ระดับ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และข้อมูล กชช.2ค ระดับตำบล ตำบลดอนเตย โดยมีผู้เข้าร่วมประชุมจำนวน 20 คน โดยการประชุมมีวัตถุประสงค์เพื่อตรวจสอบคุณภาพข้อมูลฯ ระดับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยพัฒนากรผู้ประสานงานตำบล ได้นำเสนอผลการจัดเก็บข้อมูลฯ ต่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่น กำนัน/ผู้ใหญ่บ้าน ผู้นำชุมชน และประชาชนได้รับทราบและร่วมตรวจสอบยืนยันความถูกต้องครบถ้วนของข้อมูลฯ ก่อนที่จะนำไปใช้ประโยชน์ แล้วทำคำรับรองคุณภาพข้อมูลความจำเป็นพื้นฐาน (จปฐ.) ระดับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และคำรับรองคุณภาพข้อมูลพื้นฐานระดับหมู่บ้าน (กชช.2ค) ระดับตำบล เพื่อนำไปใช้ประโยชน์ต่อไป ตำบลดอนเตย มีผลการบริหารการจัดเก็บข้อมูล จปฐ. และ กชช.2ค ดังนี้ 1) ข้อมูล จปฐ. จัดเก็บข้อมูลจำนวน 9 หมู่บ้าน -เป้าหมายการจัดเก็บ จำนวน 1,309 ครัวเรือน -มีผลการจัดเก็บ จำนวน 1,308 ครัวเรือน คิดเป็นร้อยละ 99.92 % 2) ข้อมูล กชช.2ค จำนวน 9 หมู่บ้าน ในการนี้ สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอนาทม กำหนดแผนตรวจสอบคุณภาพข้อมูลฯ ระดับอำเภอ และสนับสนุนส่งเสริมการใช้ประโยชน์ข้อมูลเพื่อการพัฒนาชุมชนแก่ภาคีการพัฒนาและบูรณาการแผนพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน ปี 2564 โดยพัฒนากร จัดทำรายงานการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนอำเภอนาทม เพื่อเผยแพร่และใช้ประโยชน์ต่อไป @นาทมกลมเกลียว “เศรษฐกิจฐานรากมั่นคงและชุมชนพึ่งตนเองได้ ภายในปี 2565” Change For Good

14 ตุลาคม 2564 / 19:59 น.

[...]

อ่านเพิ่มเติม

พช.นาทม : ร่วมพิธีทอดผ้าป่า เพื่อน้อมเกล้าน้อมกระหม่อมถวายพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตและสมทบทุนโครงการทุนเล่าเรียนหลวงสำหรับพระสงฆ์ไทย วันที่ 13 ตุลาคม 2564 เวลา 13.30 น. ณ ศาลาการเปรียญ วัดป่าจุฬามณี หมู่ที่ 2 ตำบลดอนเตย อำเภอนาทม จังหวัดนครพนม นายปรีชา สอิ้งทอง นายอำเภอนาทม ประธานพิธีทอดผ้าป่า เพื่อน้อมเกล้าน้อมกระหม่อมถวายพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตและสมทบทุนโครงการทุนเล่าเรียนหลวงสำหรับพระสงฆ์ไทย เพื่อสนับสนุนและเผยแพร่การดำเนินงานของโครงการทุนเล่าเรียนหลวงสำหรับพระสงฆ์ไทย ในวันที่ 13 ตุลาคม ของทุกปี ซึ่งเป็นวันคล้ายวันสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ผู้ทรงพระราชทานจัดต้ังโครงการฯ เพื่อสนับสนุนและส่งเสริมพระภิกษุและสมเณร ให้ได้มีโอกาสศึกษาพระปริยัติธรรมและพระธรรมวินัยอย่างลึกซึ้ง ในการนี้ นางสาวณิชาทิพย์ อุบลบาลไชโรจน์ พัฒนาการอำเภอนาทม พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนอำเภอนาทม ได้ร่วมพิธีดังกล่าวด้วย @นาทมกลมเกลียว เศรษฐกิจฐานรากมั่นคงและชุมชนพึ่งตนเองได้ ภายในปี 2565 Change for Good

13 ตุลาคม 2564 / 20:25 น.

[...]

อ่านเพิ่มเติม

พช.นาทม : นำเสนอผลการจัดเก็บและรับรองคุณภาพ “ข้อมูลความจำเป็นพื้นฐาน (จปฐ.) และข้อมูลพื้นฐานระดับหมู่บ้าน (กชช.2ค) ด้วยเครื่องมืออิเล็กทรอนิกส์ ปี 2564 ระดับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตำบลนาทม วันที่ 13 ตุลาคม 2564 เวลา 09.00 น. ณ ศาลาประชาคมบ้านนาทมเหนือ หมู่ที่ 11 ตำบลนาทม อำเภอนาทม จังหวัดนครพนม นางสาวณิชาทิพย์ อุบลบาลไชโรจน์ พัฒนาการอำเภอนาทม มอบหมายให้ นางสาวขนิจฐา ชัยบิล พัฒนากรผู้ประสานงานตำบลนาทม พร้อมด้วยนายชัยรัตน์ เชียงขวาง เจ้าหน้าที่เครือข่าย กทบ.อำเภอนาทม ลงพื้นที่ดำเนินการจัดประชุมนำเสนอผลการจัดเก็บข้อมูลและรับรองข้อมูล จปฐ. ระดับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และข้อมูล กชช.2ค ระดับตำบล ตำบลนาทม โดยมีผู้เข้าร่วมประชุมจำนวน 20 คน โดยการประชุมมีวัตถุประสงค์เพื่อตรวจสอบคุณภาพข้อมูลฯ ระดับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยพัฒนากรผู้ประสานงานตำบล ได้นำเสนอผลการจัดเก็บข้อมูลฯ ต่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่น กำนัน/ผู้ใหญ่บ้าน ผู้นำชุมชน และประชาชนได้รับทราบและร่วมตรวจสอบยืนยันความถูกต้องครบถ้วนของข้อมูลฯ ก่อนที่จะนำไปใช้ประโยชน์ แล้วทำคำรับรองคุณภาพข้อมูลความจำเป็นพื้นฐาน (จปฐ.) ระดับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และคำรับรองคุณภาพข้อมูลพื้นฐานระดับหมู่บ้าน (กชช.2ค) ระดับตำบล เพื่อนำไปใช้ประโยชน์ต่อไป ตำบลนาทม มีผลการบริหารการจัดเก็บข้อมูล จปฐ. และ กชช.2ค ดังนี้ 1) ข้อมูล จปฐ. จัดเก็บข้อมูลจำนวน 15 หมู่บ้าน -เป้าหมายการจัดเก็บ จำนวน 1,969 ครัวเรือน -มีผลการจัดเก็บ จำนวน 1,971 ครัวเรือน คิดเป็นร้อยละ 100.10 % 2) ข้อมูล กชช.2ค จำนวน 15 หมู่บ้าน ในการนี้ สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอนาทม กำหนดแผนตรวจสอบคุณภาพข้อมูลฯ ระดับอำเภอ และสนับสนุนส่งเสริมการใช้ประโยชน์ข้อมูลเพื่อการพัฒนาชุมชนแก่ภาคีการพัฒนาและบูรณาการแผนพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน ปี 2564 โดยพัฒนากร จัดทำรายงานการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนอำเภอนาทม เพื่อเผยแพร่และใช้ประโยชน์ต่อไป @นาทมกลมเกลียว “เศรษฐกิจฐานรากมั่นคงและชุมชนพึ่งตนเองได้ ภายในปี 2565” Change For Good

13 ตุลาคม 2564 / 20:08 น.

[...]

อ่านเพิ่มเติม