ข่าวประชาสัมพันธ์

นางเพ็ญศรี โพธิ์เงิน

ตำแหน่งพัฒนาการอำเภอนาโพธิ์สำนักงานพัฒนาอำเภอนาโพธิ์

บริหารงานพัฒนาชุมชน ตามภารกิจหลักของกรม การพัฒนาชุมชนและบริหารการพัฒนาอื่นๆ ในส่วน ที่เกี่ยวข้องกับอำเภอตลอดจนบูรณการกิจกรรม โครงการแผนและการทำงาน