โครงการกลุ่มเพาะเห็ด บ้านนาอุดม หมู่ที่ 9 ตำบลนาน้อย อำเภอนาน้อย จังหวัดน่าน

โครงการกลุ่มเพาะเห็ด บ้านนาอุดม หมู่ที่ 9 ตำบลนาน้อย อำเภอนาน้อย จังหวัดน่าน โดยได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี ประเภท เงินทุนหมุนเวียน จำนวน 200,000 บาท

(Visited 104 times, 1 visits today)