กลุ่มแปรรูปผลผลิตทางการเกษตรบ้านป่าสัก หมู่ที่ 3 ตำบลเชียงของ อำเภอนาน้อย จังหวัดน่าน

กลุ่มแปรรูปผลผลิตทางการเกษตรบ้านป่าสัก หมู่ที่ 3 ตำบลเชียงของ อำเภอนาน้อย จังหวัดน่าน

ประธานกลุ่ม :  นางดวงวรรณ ใหม่จันทร์

โทรศัพท์ : 0899541498

ผลิตภัณฑ์ของกลุ่ม : แหนมหมู

(Visited 26 times, 1 visits today)