กลุ่มเย็บพรมเช็ดเท้าบ้านทัพม่าน หมู่ที่ 4 ตำบลบัวใหญ่ อำเภอนาน้อย จังหวัดน่าน

กลุ่มเย็บพรมเช็ดเท้าบ้านทัพม่าน หมู่ที่ 4 ตำบลบัวใหญ่ อำเภอนาน้อย จังหวัดน่าน

ประธานกลุ่ม : นางรินดา อิ่นแก้ว

เบอร์โทรศัพท์ : 0810223245

ผลิตภัณฑ์ :

พรมเช็ดเท้า

(Visited 170 times, 1 visits today)