ทะเบียนรายชื่อหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง กระทรวงมหาดไทย ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

ดาวน์โหลด

รายงานโครงการวัด ประชา รัฐ สร้างสุข เดือนตุลาคม 2563

ดาวน์โหลด

รายงานการขับเคลื่อนวัด ประชา รัฐ สร้างสุข เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง

ดาวน์โหลด

รายงานผลการขับเคลื่อนการพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากและประชารัฐ เดือนมิถุนายน 2563

ดาวน์โหลด

รายงานผลการติดตามการดำเนินงานตลาดประชารัฐ คนไทยยิ้มได้ เดือนพฤษภาคม 2563

ดาวน์โหลด

รายงานผลการดำเนินงานกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง เดือนพฤษภาคม 2563

ดาวน์โหลด

ขอเชิญประชุมหัวหน้าส่วนราชการ หัวหน้าหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กำนันและผู้ใหญ่บ้าน ประจำเดือนมิถุนายน 2563

ดาวน์โหลด

รายงานตรวจสอบและตรวจรับรองข้อมูลการลงทะเบียนผู้ผลิต ผู้ประกอบการ OTOP เดือนพฤษภาคม 2563

ดาวน์โหลด

รายงานการคัดเลือกหมู่บ้านหัตถกรรมเข้ารับรางวัล “หม่อมงามจิตต์ บุรฉัตร” รางวัลสร้างเสริมคนดีมีคุณธรรม ประจำปี 2564

ดาวน์โหลด