โครงสร้างหน่วยงาน

นายธงชัย ธนสถิตย์

พัฒนาการอำเภอนาน้อย

นางฐานิตา ยศอาจ

นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ

รับผิดชอบตำบลบัวใหญ่และตำบลสันทะ

นางสาวพรพิมล อินธิศักดิ์

นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ

รับผิดชอบตำบลเชียงของ ตำบลน้ำตกและตำบลศรีษะเกษ

นางกรรณิกา ถาวงศ์

นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ

รับผิดชอบตำบลนาน้อยและตำบลสถาน

(Visited 242 times, 1 visits today)