โครงสร้างหน่วยงาน

พัฒนาการอำเภอนาน้อย

นางฐานิตา ยศอาจ

นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ

รับผิดชอบตำบลบัวใหญ่และตำบลสันทะ

นางสาวพรพิมล อินธิศักดิ์

นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ

รับผิดชอบตำบลเชียงของ และตำบลศรีษะเกษ

ว่าที่ร้อยตรี ดำรงค์ นุปง

นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ

รับผิดชอบตำบลนาน้อย ตำบลน้ำตกและตำบลสถาน

(Visited 479 times, 1 visits today)