…นาน้อยน่าอยู่ @ CDD NANOI…พช.นาน้อย เข้าร่วมโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเพิ่มประสิทธิภาพการตรวจสอบภายในเบื้องต้น

วันที่ 24-25 พฤศจิกายน 2565 ว่าที่ร้อยตรีดำรงค์ นุปง นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ รักษาราชการแทน พัฒนาการอำเภอนาน้อย มอบหมายให้ นางสาวพรพิมล อินธิศักดิ์ นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ เข้าร่วมโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเพิ่มประสิทธิภาพการตรวจสอบภายในเบื้องต้น ณ ห้องประชุมสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดน่าน ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดน่าน ผ่านระบบวีดีทัศน์ทางไกล (Video Conference) โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจในเรื่องการบริหารการเบิกจ่ายงบประมาณ ระเบียบต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง ตามหัวข้อ ดังนี้

  1. การเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม การจัดงาน และการประชุมระหว่างประเทศ
  2. การเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ
  3. พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560
(Visited 5 times, 1 visits today)