…นาน้อยน่าอยู่ @ CDD NANOI…พช.นาน้อย เข้าร่วมกิจกรรมเนื่องในวันก่อตั้งกรมการพัฒนาชุมชน ปี 2565

วันที่ 3 ตุลาคม 2565 นางฐานิตา ยศอาจ นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ รักษาราชการแทน พัฒนาการอำเภอนาน้อย พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนอำเภอนาน้อย เข้าร่วมกิจกรรมเนื่องในวันก่อตั้งกรมการพัฒนาชุมชน และกิจกรรมตามโครงการส่งเสริมความสัมพันธ์ สอ.พช. ปี 2565 ณ วัดพญาภู และโรงแรมน้ำทอง ตำบลดู่ใต้ อำเภอเมืองน่าน จังหวัดน่าน โดยในปีนี้สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอนาน้อย ได้รับรางวัลจากการขับเคลื่อนงานในรอบปีที่ผ่านมา นับเป็นรางวัลแห่งความภาคภูมิใจที่พวกเรา พช.นาน้อย ได้ร่วมแรงร่วมใจในการขับเคลื่อนงานจนบรรลุผลสำเร็จ “พช.นาน้อย ไปด้วยกัน ไปได้ไกล”  ดังนี้

  1. รางวัลข้าราชการดีเด่นระดับจังหวัด ประเภท พัฒนาการอำเภอ ได้แก่ นายธงชัย ธนสถิตย์ พัฒนาการอำเภอนาน้อย (ปัจจุบันดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการกลุ่มงานยุทธศาสตร์การพัฒนาชุมชน สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดน่าน)
  2. รางวัลข้าราชการดีเด่นระดับจังหวัด ประเภท พัฒนากรขวัญใจชุมชน ได้แก่ นางฐานิตา ยศอาจ นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ
  3. รางวัลชนะเลิศ หน่วยงานที่มีผลการขับเคลื่อนโครงการพัฒนาชุมชนใสสะอาดดีเด่น ประจำปี 2565
  4. รางวัลชนะเลิศ องค์ความรู้ดีเด่น (KM Challenge) ประเภท สุดยอดสำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอแห่งการเรียนรู้ ประจำปี 2565
  5. รางวัลชนะเลิศ การส่งรายงานการดำเนินงานสำนักงานพัฒนาชุมชนดีเด่น (CDD NAN TOP REPORT AWARDS 2022)
  6. รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 พัฒนากรใสสะอาดดีเด่น ประจำปี 2565 ได้แก่ นางฐานิตา ยศอาจ นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ
  7. รางวัลระดับดี ประเภท เรื่องเล่าเร้าพลัง ประจำปี 2565 ได้แก่ นางสาวพรพิมล อินธิศักดิ์ นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ
  8. รางวัลชนะเลิศ ผู้นำองค์กรเครือข่ายพัฒนาชุมชนใสสะสะอาดดีเด่น ประจำปี 2565 ได้แก่ นางณธกฤต อินนันใจ ผู้นำอาสาพัฒนาชุมชนตำบลนาน้อย
(Visited 2 times, 1 visits today)