…นาน้อยน่าอยู่ @ CDD NANOI…พช.นาน้อย ดำเนินโครงการบริหารจัดการหนี้ กิจกรรม จัดตั้งศูนย์จัดการกองทุนชุมชน กิจกรรมที่ 2 ศึกษาดูงานศูนย์จัดการกองทุนชุมชนต้นแบบ

วันที่ 18 – 19 มกราคม พ.ศ.2565 นายธงชัย ธนสถิตย์ ตำแหน่ง พัฒนาการอำเภอนาน้อย และเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนอำเภอนาน้อย ดำเนินโครงการบริหารจัดการหนี้ กิจกรรม จัดตั้งศูนย์จัดการกองทุนชุมชน กิจกรรมที่ 2 ศึกษาดูงานศูนย์จัดการกองทุนชุมชนต้นแบบ ณ ศูนย์จัดการกองทุนชุมชนบ้านเชียงยืน หมู่ที่ 4 ตำบลบ่อสวก อำเภอเมืองน่าน จังหวัดน่าน กลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วมโครงการฯ ประกอบด้วย ผู้นำชุมชน คณะกรรมการกองทุนชุมชน และภาคีการพัฒนา จำนวน 20 คน

ทั้งนี้ การจัดกิจกรรมดังกล่าวเป็นไปตามมาตราการการป้องกันโรคโควิด-19 อย่างเคร่งครัด

ทางสำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอนาน้อยและคณะกรรมการศูนย์จัดการกองทุนชุมชนบ้านศาลา ขอขอบคุณท่านพัฒนาการอำเภอเมืองน่าน ทีมงานสำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอเมืองน่าน และคณะกรรมการศูนย์จัดการกองทุนชุมชนบ้านเชียงยืน ที่อำนวยความสะดวกในการศึกษาดูงานในครั้งนี้ ให้สำเร็จลุล่วงด้วยดีและบรรลุตามวัตถุประสงค์ทุกประการค่ะ

(Visited 1 times, 1 visits today)