…นาน้อยน่าอยู่ @ CDD NANOI…นักพัฒนาพื้นที่ต้นแบบ (นพต.) อำเภอนาน้อย (CLM) ดำเนินกิจกรรมจัดทำป้ายศูนย์เรียนรู้ พื้นที่ต้นแบบ นายจำนงค์ เสนนะ บ้านหนองเตา หมู่ที่ 5 ตำบลศรีษะเกษ อำเภอนาน้อย จังหวัดน่าน

วันที่ 19 ตุลาคม พ.ศ.2564 นายธงชัย ธนสถิตย์ ตำแหน่ง พัฒนาการอำเภอนาน้อย มอบหมายให้นักพัฒนาพื้นที่ต้นแบบ (นพต.) ตำบลศรีษะเกษ (CLM) ดำเนินกิจกรรมจัดทำป้ายศูนย์เรียนรู้  ณ พื้นที่ครัวเรือนต้นแบบของ  นายจำนงค์ เสนนะ บ้านหนองเตา หมู่ที่ 5 ตำบลศรีษะเกษ อำเภอนาน้อย จังหวัดน่าน

(Visited 2 times, 1 visits today)