…นาน้อยน่าอยู่ @ CDD NANOI…นักพัฒนาพื้นที่ต้นแบบ (นพต.) อำเภอนาน้อย (HLM) ดำเนินกิจกรรมเอามื้อสามัคคี พื้นที่ต้นแบบ นายดาวฤกษ์ อิ่นคำ บ้านทุ่ง หมู่ที่ 12 ตำบลสถาน อำเภอนาน้อย จังหวัดน่าน

วันที่ 19 ตุลาคม พ.ศ.2564 นายธงชัย ธนสถิตย์ ตำแหน่ง พัฒนาการอำเภอนาน้อย มอบหมายให้นักพัฒนาพื้นที่ต้นแบบ (นพต.) ตำบลน้ำตก ตำบลสถาน ตำบลบัวใหญ่ ตำบลนาน้อยและตำบลเชียงของ (HLM) ดำเนินกิจกรรมตามโครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎีใหม่ประยุกต์สู่ “โคก หนอง นา โมเดล” กิจกรรม กระตุ้นการบริโภคภาคครัวเรือนและเอกชน ผ่านกิจกรรมการพัฒนาและสนับสนุนพื้นที่ครัวเรือนต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิต (Household Lab Model for quality of life : HLM) ระดับครัวเรือน ณ พื้นที่ครัวเรือนต้นแบบของ  นายดาวฤกษ์ อิ่นคำ บ้านทุ่ง หมู่ที่ 12 ตำบลสถาน อำเภอนาน้อย จังหวัดน่าน กิจกรรมที่ดำเนินการ ได้แก่ สร้างสะพานข้ามคลองไส้ไก่

(Visited 5 times, 1 visits today)