…นาน้อยน่าอยู่ @ CDD NANOI…พช.นาน้อย ดำเนินการประเมินคัดเลือกสารสนเทศตำบลต้นแบบเพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิต ประจำปี 2564

วันที่ 2 กันยายน 2564 เวลา 09.00 น. นายอาทร พิมชะนก ผู้ตรวจราชการกรมการพัฒนาชุมชน ดำเนินการประเมินคัดเลือกตำบลศรีษะเกษ อำเภอนาน้อย จังหวัดน่านเป็นสารสนเทศตำบลต้นแบบเพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิต ประจำปี 2564 เขตตรวจราชการที่ 16 กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 2 ผ่านระบบห้องประชุมออนไลน์ (Zoom Cloud Meeting) โดยนายชำนาญ บุดาสา พัฒนาการจังหวัดน่าน พร้อมด้วยนายชัยยะ ศรีชัยยะ ผู้อำนวยการกลุ่มงานสารสนเทศการพัฒนาชุมชน นายธงชัย ธนสถิตย์ พัฒนาการอำเภอนาน้อย ทีมงานเจ้าหน้าที่สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดน่านและสำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอนาน้อย ร่วมให้กำลังใจและรับฟังการนำเสนอผลการดำเนินงาน โดยคณะทำงานการจัดทำสารสนเทศตำบลต้นแบบเพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตตำบลศรีษะเกษ บรรยายสรุปผลการดำเนินงานการจัดทำสารสนเทศตำบลต้นแบบฯ และตอบข้อซักถาม ณ ศูนย์สารสนเทศตำบลศรีษะเกษ อำเภอนาน้อย จังหวัดน่าน
ทั้งนี้ ผู้ตรวจราชการกรม ประธานคณะกรรมการฯ ได้ซักถามข้อมูลเพิ่มเติมจากผู้เข้ารับการประเมินฯ เกี่ยวกับผลการดำเนินงานและผลงานเด่นที่ผ่านมา และให้ข้อเสนอแนะแนวทางการทำงานแก่คณะทำงานฯ
(Visited 10 times, 1 visits today)