…นาน้อยน่าอยู่ @ CDD NANOI… กิจกรรม “จิตอาสาพัฒนาชุมชนเอามื้อสามัคคี” เพื่อเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว

วันอังคารที่ 27 กรกฎาคม พ.ศ.2564 เวลา 09.09 น.
นายธงชัย ธนสถิตย์ พัฒนาการอำเภอนาน้อย พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนอำเภอนาน้อย นักพัฒนาพื้นที่ต้นแบบ (นพต.) และผู้นำอาสาพัฒนาชุมชน ร่วมกับ ผู้นำชุมชนท้องที่และท้องถิ่นในตำบลศรีษะเกษ ประชาชนจิตอาสาและครัวเรือนต้นแบบ “โคก หนอง นา โมเดล” ดำเนินกิจกรรม “จิตอาสาพัฒนาชุมชนเอามื้อสามัคคี” เพื่อเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ณ พื้นที่เรียนรู้ต้นแบบ ของ นายอุดม ถาเมือง บ้านหนองห้า หมู่ที่ 3 ตำบลศรีษะเกษ อำเภอนาน้อย จังหวัดน่าน โดยมี นายนพพร เรืองสว่าง นายอำเภอนาน้อย มีการดำเนินกิจกรรม ได้แก่ การปล่อยปลา การปลูกหญ้าแฝก การปลูกต้นไม้ การทำปุ๋ยหมักและการปลูกข้าว
(Visited 16 times, 1 visits today)