@CDD NANOI@ การประชุมคณะอนุกรรมการกลั่นกรองและติดตามการดำเนินงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีอำเภอนาน้อย ครั้งที่ 4/2563

วันที่ 5 มิถุนายน พ.ศ.2563 เวลา 09.30 น. ว่าที่ร้อยตรีดำรง นุปง นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการรักษาราชการแทนพัฒนาการอำเภอนาน้อย พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนอำเภอนาน้อย และคณะอนุกรรมการกลั่นกรองและติดตามการดำเนินงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีอำเภอนาน้อย ได้ดำเนินการประชุมคณะอนุกรรมการกลั่นกรองและติดตามการดำเนินงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีอำเภอนาน้อย ครั้งที่ 4/2563 เรื่องการติดตามการดำเนินงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีและพิจารณากลั่นกรองโครงการกองทุนพัฒณาบทบาทสตรี โดยมีว่าที่ร้อยตรีศราวุธ กรจิระเจริญ นายอำเภอนาน้อยเป็นประธานในการประชุม ณ ห้องประชุมพระเจ้าทองทิพย์ อำเภอนาน้อย จังหวัดน่าน

(Visited 21 times, 1 visits today)