@CDD NANOI@ การประชุมเจ้าหน้าที่สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอนาน้อย ประจำเดือนเมษายน 2563

วันที่ 3 เมษายน พ.ศ.2563 เวลา 10.00 น. นางสาวศศิวิมล ยินดี พัฒนาการอำเภอนาน้อย ประชุมเจ้าหน้าที่สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอนาน้อย ประจำเดือนเมษายน 2563 ณ สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอนาน้อย จังหวัดน่าน

(Visited 23 times, 1 visits today)