บันทึกข้อตกลงความร่วมมือรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด

วันที่ 9 พฤษภาคม 2561 เวลา 15.00 น. สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอนาน้อย ร่วมกับสำนักงานปกครองอำเภอนาน้อย ส่วนราชการ และผู้นำท้องถิ่น จัดทำบันทึกข้อตกลงความร่วมมือรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด เพื่อขับเคล่ื่อนการป้องกันยาเสพติด ตามแผนปฏิบัติการ “คนนาน้อยร่วมใจ ปลอดภัยจากยาเสพติด” ณ อาคอารอเนกประสงค์ โรงเรียนนาน้อย อำเอนาน้อย จังหวัดน่าน

(Visited 51 times, 1 visits today)