ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศ

ประกาศรับสมัครผู้เข้าร่วมโครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎิใหม่ประยุกต์สู่ “โคก หนอง นา โมเดล” ระยะที่ 3

ดาวน์โหลด

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อวัสดุสร้างฐานการเรียนรู้ตามโครงการพัฒนา พื้นที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎีใหม่ ประยุกต์สู่ โคก หนอง นา โมเดล กิจกรรมที่ ๕ บูรณาการร่วมพัฒนาพื้นที่ระดับตำบล ประเภท CLM ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ดาวน์โหลด

ประกาศจังหวัดน่าน เรื่อง ประกวดราคาซื้อวัสดุสร้างฐานการเรียนรู้ตามโครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎีใหม่ ประยุกต์สู่ โคก หนอง นา โมเดล กิจกรรมที่ ๕ บูรณาการร่วมพัฒนาพื้นที่ระดับตำบล ประเภท CLM ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ดาวน์โหลด

ประกาศจังหวัดน่าน เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ การจัดซื้อวัสดุสร้างฐานการเรียนรู้ตามโครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎีใหม่ ประยุกต์สู่ โคก หนอง นา โมเดล กิจกรรมที่ ๕ บูรณาการร่วมพัฒนาพื้นที่ระดับตำบล ประเภท CLM ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ดาวน์โหลด

แผนการดำเนินกิจการบริหารงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีอำเภอ ประจำปีงบประมาณ 2564

ดาวน์โหลด

หนังสือราชการ

ทะเบียนรายชื่อหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง กระทรวงมหาดไทย ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

ดาวน์โหลด

รายงานโครงการวัด ประชา รัฐ สร้างสุข เดือนตุลาคม 2563

ดาวน์โหลด

รายงานการขับเคลื่อนวัด ประชา รัฐ สร้างสุข เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง

ดาวน์โหลด

รายงานผลการขับเคลื่อนการพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากและประชารัฐ เดือนมิถุนายน 2563

ดาวน์โหลด

รายงานผลการติดตามการดำเนินงานตลาดประชารัฐ คนไทยยิ้มได้ เดือนพฤษภาคม 2563

ดาวน์โหลด