ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศ

แผนการดำเนินกิจการบริหารงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีอำเภอ ประจำปีงบประมาณ 2564

ดาวน์โหลด

แผนการดำเนินกิจกรรมตามแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ไตรมาส 3 – 4

ดาวน์โหลด

แผนการดำเนินกิจกรรมตามแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ไตรมาส 1 – 2

ดาวน์โหลด

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างปรับปรุงพื้นที่ตามโครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎีใหม่ประยุกต์สู่ “โคก หนอง นา โมเดล” กิจกรรม พัฒนาพื้นที่ครัวเรือนต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิต (Household Lab Model for quality of life : HLM) ระดับครัวเรือน ขนาดพื้นที่ 1 ไร่ ของ นางสุวิมล นิพันธ์ ตั้งอยู่พื้นที่บ้านศรีษะเกษ หมู่ที่ 11 ตำบลศรีษะเกษ อำเภอนาน้อย จังหวัดน่าน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ดาวน์โหลด

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างปรับปรุงพื้นที่ตามโครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎีใหม่ประยุกต์สู่ “โคก หนอง นา โมเดล” กิจกรรม พัฒนาพื้นที่ครัวเรือนต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิต (Household Lab Model for quality of life : HLM) ระดับครัวเรือน ขนาดพื้นที่ 1 ไร่ ของ นายทวน ทาโน ตั้งอยู่พื้นที่บ้านหนอง หมู่ที่ 10 ตำบลศรีษะเกษ อำเภอนาน้อย จังหวัดน่าน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ดาวน์โหลด

หนังสือราชการ

ทะเบียนรายชื่อหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง กระทรวงมหาดไทย ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

ดาวน์โหลด

รายงานโครงการวัด ประชา รัฐ สร้างสุข เดือนตุลาคม 2563

ดาวน์โหลด

รายงานการขับเคลื่อนวัด ประชา รัฐ สร้างสุข เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง

ดาวน์โหลด

รายงานผลการขับเคลื่อนการพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากและประชารัฐ เดือนมิถุนายน 2563

ดาวน์โหลด

รายงานผลการติดตามการดำเนินงานตลาดประชารัฐ คนไทยยิ้มได้ เดือนพฤษภาคม 2563

ดาวน์โหลด