ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศ

คำสั่งแต่งตั้งผู้นำอาสาพัฒนาชุมชน ปี 2566 – 2569

ดาวน์โหลด

ประกาศจังหวัดน่าน เรื่อง ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญา หรือข้อตกลงเป็นหนังสือ กรณีที่ไม่ได้ดำเนินการในระบบ e-GP ประจำไตรมาสที่ 4 (เดือน กรกฎาคม พ.ศ.2565 ถึง เดือน กันยายน พ.ศ.2565)

ดาวน์โหลด

แผนปฏิบัติราชการระยะ 5 ปี พ.ศ.2566-2570 ของกรมการพัฒนาชุมชน กระทรวงมหาดไทย

ดาวน์โหลด

แผนปฏิบัติราชการรายปี พ.ศ.2566 ของกรมการพัฒนาชุมชน

ดาวน์โหลด

ประกาศรับสมัครผู้เข้าร่วมโครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎิใหม่ประยุกต์สู่ “โคก หนอง นา โมเดล” ระยะที่ 3

ดาวน์โหลด

หนังสือราชการ

การจัดกิจกรรมน้อมรำลึกเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว 23 ตุลาคม 2565

ดาวน์โหลด

การจัดกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว

ดาวน์โหลด

การยกเลิกประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินในทุกเขตท้องที่ทั่วราชอาณาจักร ประกาศ ข้อกำหนดและคำสั่งที่เกี่ยวข้อง

ดาวน์โหลด

การจัดกิจกรรมเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันที่ 13 ตุลาคม 2565

ดาวน์โหลด

ทะเบียนรายชื่อหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง กระทรวงมหาดไทย ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

ดาวน์โหลด