พช.นางรอง เข้าร่วมโครงการฝึกอบรมสร้างนักขับเคลื่อนยุทธศาสตร์นำการเปลี่ยนแปลงสู่นักสื่อสารสังคม

📢จังหวัดบุรีรัมย์ -พช.นางรอง เข้าร่วมโครงการฝึกอบรมสร้างนักขับเคลื่อนยุทธศาสตร์นำการเปลี่ยนแปลงสู่นักสื่อสารสังคม
🌈วันที่ 30 พฤศจิกายน 2565
เวลา 08.30 น.
ณ ห้องประชุมพนมรุ้ง ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดบุรีรัมย์
✨นางปราณีต ชำนิจศิลป์ พัฒนาการอำเภอนางรอง มอบหมาย นายสมชิต ไชยชาติ นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ นางสาวสุนันท์ เธียรวรรณ นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ นางสาวธัญญลักษณ์ หอมโลก อาสาพัฒนา นายปริน จีนเกิด ผู้ใหญ่บ้านโคกยาง และนางนุช ทองทับพันธ์ ผู้ใหญ่บ้านหนองยาง เข้าร่วมกิจกรรมฝึกอบรมสร้างนักขับเคลื่อนยุทธศาสตร์นำการเปลี่ยนแปลงสู่นักสื่อสารสังคม ตามโครงการการสร้างนักขับเคลื่อนยุทธศาสตร์นำการเปลี่ยนแปลง ระหว่างวันที่ 30 พฤศจิกายน – 2 ธันวาคม 2565 แบบออนไลน์ผ่านระบบ Zoom Cloud Meeting
…..โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเพิ่มทักษะขีดความสามารถของนักขับเคลื่อนยุทธศาสตร์นำการเปลี่ยนแปลง สู่นักสื่อสารสังคม ขจัดความยากจนโดยใช้พลังชุมชน และเพื่อให้เกิดการบูรณาการภาคีเครือข่ายในการสร้างภาพลักษณ์และสร้างค่านิยม สร้างพลังสังคม บรรลุเป้าหมายตามนโยบาย “ตำบลเข้มแข็งตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง”
……
🔆นางรอง🔆 : เมืองโบราณนานเนา มะพร้าวเผา น้ำตาลหวานศาลหลักเมืองศักดิ์สิทธิ์ เศรษฐกิจก้าวหน้า ขาหมูรสดี มีภาษานางรอง
📸ภาพ/ข่าว : สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอนางรอง
⏩Change for Good “เศรษฐกิจฐานรากมั่นคง ชุมชนเข้มแข็งอย่างยั่งยืน ด้วยหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง”
#กรมการพัฒนาชุมชน
#60ปีกรมการพัฒนาชุมชน “สร้างสรรค์ชุมชน สร้างคน สร้างชาติ”
#70พรรษาจิตอาสาเทิดไท้องค์ราชัน
#130ปีกระทรวงมหาดไทย_บำบัดทุกข์บำรุงสุข
#อาสาพัฒนา

(Visited 17 times, 1 visits today)