พช.นางรอง เข้าร่วมประชุมประชุมผู้อำนวยการกลุ่มงาน/พัฒนาการอำเภอ และนักวิชาการพัฒนาชุมชน ครั้งที่ 11/2565

📢บุรีรัมย์ -พช.นางรอง เข้าร่วมประชุมประชุมผู้อำนวยการกลุ่มงาน/พัฒนาการอำเภอ และนักวิชาการพัฒนาชุมชน ครั้งที่ 11/2565
☘️วันที่ 30 พฤศจิกายน 2565
เวลา 13.00 น.
ณ ห้องประชุมสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดบุรีรัมย์ ศาลากลางจังหวัดบุรีรัมย์ ชั้น 3
✨นางปราณีต ชำนิจศิลป์ พัฒนาการอำเภอนางรอง เข้าร่วมประชุมผู้อำนวยการกลุ่มงาน/พัฒนาการอำเภอ และนักวิชาการพัฒนาชุมชน ครั้งที่ 11/2565 โดยมี นายทองใจ ปุยไธสง รักษาราชการแทนพัฒนาการจังหวัดบุรีรัมย์ เป็นประธานการประชุมฯ มีวาระสำคัญดังนี้
1)การขับเคลื่อนนโยบายของรัฐ กระทรวงมหาดไทย และภารกิจสำคัญของกรมการพัฒนาชุมชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
2)การติดตาม นิเทศ และสนับสนุนการปฏิบัติงานในระดับพื้นที่
3)แผนการเบิกจ่ายงบประมาณและค่าใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
4)แผนปฏิบัติงานสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดบุรีรัมย์ ประจำเดือนธันวาคม 2565
5)ประเด็นรายงานการดำเนินงานตามนโยบายสำคัญ ประเด็นการตรวจราชการ และภารกิจสำคัญ ประจำเดือน ธันวาคม 2565
6)สรุปผลการส่งงานประจำเดือนพฤศจิกายน 2565
7)โครงการพัฒนาหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง (โคก หนอง นา) งบยุทธศาสตร์กรมฯ ประจำปี 2566
8)การดำเนินงานโครงการส่งเสริมกระบวนการเครือข่ายองค์ความรู้ (Knowledge-based OTOP:KBO)
9)การขับเคลื่อนการดำเนินงานเศรษฐกิจฐานรากและประชารัฐ
10)การจัดงาน OTOP CITY 2022
11)การจัดกาชาดและปีใหม่บุรีรัมย์ 2023
12)การดำเนินงานตามระบบมาตรการพัฒนาชุมชน (มชช.) ประจำปี 2566
13)การน้อมนำแนวพระราชดำริของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารี สู่ปฏิบัติการปลูกผักสวนครัว เพื่อสร้างความมั่นคงทางอาหาร
14)การประชุมโครงการสร้างนักขับเคลื่อนยุทธศาสตร์นำการเปลี่ยนแปลง
15)การจัดวันดินโลก วันที่ 5 ธันวาคม 2565
16)โครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎีใหม่ ปนะยุกต์สู่ “หนอง นา โมเดล” (งบเงินกู้)
17)เตรียมความพร้อมการจัดเก็บข้อมูลความจำเป็นพื้นฐาน (จปฐ.) ประจำปี 2566
18)การติดตามความก้าวหน้าการดำเนินงานโครงการบ้านห่วงใยจากใจ GLO ประจำปี 2565
19)จังหวัดบุรีรัมย์ ร่วมกับมูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง ได้ดำเนินการมอบวัสดุอุปกรณ์สนับสนุนการประกอบอาชีพของครัวเรือนยากจน
20)การดำเนินงานของกองทุนแม่ของแผ่นดิน จังหวัดบุรีรัมย์
21)สรุปเบิกจ่ายงบประมาณ จากระบบ GFMIS ข้อมูล ณ วันที่ 29 พฤศจิกายน 2565
22)การตรวจสอบสุขภาพประจำปี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
23)การรายงานข้อมูล โครงการ โคก หนอง นา ที่เบิกจ่ายในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
24)การดำเนินกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีจังหวัดบุรีรัมย์
……
🔆นางรอง🔆 : เมืองโบราณนานเนา มะพร้าวเผา น้ำตาลหวานศาลหลักเมืองศักดิ์สิทธิ์ เศรษฐกิจก้าวหน้า ขาหมูรสดี มีภาษานางรอง
📸ภาพ/ข่าว : สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอนางรอง
⏩Change for Good “เศรษฐกิจฐานรากมั่นคง ชุมชนเข้มแข็งอย่างยั่งยืน ด้วยหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง”
#กรมการพัฒนาชุมชน
#60ปีกรมการพัฒนาชุมชน “สร้างสรรค์ชุมชน สร้างคน สร้างชาติ”
#70พรรษาจิตอาสาเทิดไท้องค์ราชัน
#130ปีกระทรวงมหาดไทย_บำบัดทุกข์บำรุงสุข
#อาสาพัฒนา

(Visited 9 times, 1 visits today)