พช.นางรอง ลงพื้นที่ติดตามสนับสนุนการดำเนินโครงการพัฒนาหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง กิจกรรมพัฒนาศูนย์เรียนรู้ทฤษฎีใหม่ประยุกต์สู่โคกหนองนา

📢บุรีรัมย์ – พช.นางรอง ลงพื้นที่ติดตามสนับสนุนการดำเนินโครงการพัฒนาหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง กิจกรรมพัฒนาศูนย์เรียนรู้ทฤษฎีใหม่ประยุกต์สู่โคกหนองนา
🌈วันที่ 27 พฤศจิกายน 2565
🕙เวลา 13.30 น.
ณ แปลง นายจำลอง สุขรินทร์ บ้านแพงพวย หมู่ที่ 1 ตำบลนางรอง อำเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์
✨ นางปราณีต ชำนิจศิลป์พัฒนาการอำเภอนางรอง มอบหมายให้นางภัทรวดี มักขุนทด นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ ลงพื้นที่ติดตามสนับสนุนการดำเนินงานโครงการพัฒนาหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงกิจกรรมพัฒนาศูนย์เรียนรู้ทฤษฎีใหม่ประยุกต์สู่โคกหนองนา แปลงครัวเรือนต้นแบบ นายจำลอง สุขรินทร์ บ้านแพงพวย หมู่ที่ 1 ตำบลนางรอง อำเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์
…..ผลจากการดำเนินโครงการ ทำให้ครัวเรือนเป้าหมายมีพื้นที่ในการเก็บกักน้ำ ไว้ใช้ในการทำการเกษตรได้ตลอดทั้งปี มีการเลี้ยงปลาในบ่อไว้รับประทานเพื่อบริโภคในครัวเรือน และทำนาบัวเพื่อตัดดอกบัวจำหน่าย เป็นรายได้เสริม ทำให้มีรายได้เพิ่มขึ้น และยังเหลือแบ่งปันให้เพื่อนบ้านอีกด้วย

ในการนี้ ได้มีการแลกเปลี่ยนความรู้ แนวคิดกันระหว่างเครือข่าย “โคก หนอง นา” สมาชิกครัวเรือนโคก หนอง นา มีความภูมิใจอย่างมากที่ได้ร่วมเป็นครัวเรือนโคก หนอง นา กรมการพัฒนาชุมชน และจะยึดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงใช้ในการดำรงชีวิตต่อไป เพราะตนและครอบครัวมีความสุขมากในการดำรงตนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
……………….
📸ข่าวโดย สพอ.นางรอง-บุรีรัมย์ บำรุงสุข…
เมืองโบราณนานเนา มะพร้าวเผา น้ำตาลหวานศาลหลักเมืองศักดิ์สิทธิ์ เศรษฐกิจก้าวหน้า ขาหมูรสดี มีภาษานางรอง
⏩Change for Good “เศรษฐกิจฐานรากมั่นคง ชุมชนเข้มแข็งอย่างยั่งยืน ด้วยหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง”
#จังหวัดบุรีรัมย์
#กรมการพัฒนาชุมชน #cdd
#กองทุนพัฒนาบทบาทสตรี
#60ปีกรมการพัฒนาชุมชน
#70พรรษาจิตอาสาเทิดไท้องค์ราชัน
#130ปีกระทรวงมหาดไทย บำบัดทุกข์บำรุงสุข
#อาสาพัฒนา

(Visited 12 times, 1 visits today)