พช.นางรอง ร่วมรับชมและรับฟังการถ่ายทอดสดการประชุมกรมการพัฒนาชุมชนครั้งที่ 11/2565 ผ่านระบบทีวี พช.

📢จังหวัดบุรีรัมย์ – พช.นางรอง ร่วมรับชมและรับฟังการถ่ายทอดสดการประชุมกรมการพัฒนาชุมชนครั้งที่ 11/2565 ผ่านระบบทีวี พช.
🌈วันที่ 28 พฤศจิกายน 2565
เวลา 09:00 น
ณ สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอนางรอง
✨ด้วยกรมพัฒนาชุมชนกำหนดให้มีการประชุมกรมพัฒนาชุมชนครั้งที่ 11/2565 ผ่านระบบวีดีทัศน์ทางไกล (video conference) ในวันจันทร์ที่ 28 พฤศจิกายน 2565 เวลา 09.00 น. ณ ห้อง War Room ชั้น 5 กรมพัฒนาชุมชน เพื่อให้ข้าราชการกรมพัฒนาชุมชนสามารถติดตามรับฟังรายละเอียดและแนวทางปฏิบัติงานสำคัญของกรมพัฒนาชุมชนได้อย่างทั่วถึงและรวดเร็ว
📌นางปราณีต ชำนิจศิลป์ พัฒนาการอำเภอนางรอง พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอนางรอง นักศึกษาฝึกประสบการณ์ ร่วมรับชมและรับฟังการถ่ายทอดสดการประชุมกรมพัฒนาชุมชนครั้งที่ 11/2565 โดยมีสาระสำคัญในการประชุม ดังนี้
1)การแต่งตั้งข้าราชการให้ดำรงตำแหน่งประเภทอำนวยการ ระดับสูง
2)การมอบนโยบายเปิดปฏิบัติการป้องกัน ปราบปราม และแก้ไขปัญหายาเสพติด ตามนโยบายรัฐบาล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ระยะเร่งด่วน 3 เดือน (1 พฤศจิกายน 2565 – 31 มกราคม 2566)
3)การน้อมนำแนวพระราชดำริของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี สร้างความมั่นคงทางอาหารสู่ปฏิบัติการปลูกผักสวนครัว เพื่อสร้างความมั่นคงทางอาหาร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
4)การขับเคลื่อนการดำเนินงานขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ปี 2565 (ระยะที่ 2)
5)โครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎี ใหม่ ประยุกต์สู่ “โคก หนอง นา โมเดล”
6)โครงการตำบลเข้มแข็งตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
7)โครงการของขวัญปีใหม่ของกระทรวงมหาดไทยเพื่อมอบให้ประชาชน ประจำปี พ.ศ. 2566
8)ผลการเบิกจ่ายและการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
9)เป้าหมายการเบิกจ่ายงบประมาณและการใช้จ่ายภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 กรมการพัฒนาชุมชน
10)130 ปี กระทรวงมหาดไทย และการขับเคลื่อนกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิต ปี 2566
11)สรุปรายงานผลการตรวจราชการของผู้ตรวจราชการกรมการพัฒนาชุมชน ประจำเดือนพฤศจิกายน 2565
12)รายงานผลการเบิกจ่ายตามแผนการดำเนินงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
13)การบริหารจัดการหนี้ของกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี
14)ผลการรายงานภาวะหนี้สินและฐานะการเงินโครงการแก้ไขปัญหาความยากจน (กข.คจ.) ประจำปี พ.ศ. 2565
15)การจัดงาน OTOP City 2022
16)โครงการเทศกาลไหมไทย (Thai Silk Festival)
17)การจัดกิจกรรมเนื่องในวันดินโลก 5 ธันวาคม 2565 ( world soil day)
18)โครงการพัฒนาหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
19)การบริหารการจัดเก็บและการใช้ประโยชน์ข้อมูลเพื่อการพัฒนาชุมชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
20)การประเมินผลกิจกรรม/โครงการตามแผนปฏิบัติราชการ กรมการพัฒนาชุมชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
21)การจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567
………..
🔆นางรอง🔆 : เมืองโบราณนานเนา มะพร้าวเผา น้ำตาลหวานศาลหลักเมืองศักดิ์สิทธิ์ เศรษฐกิจก้าวหน้า ขาหมูรสดี มีภาษานางรอง
📸ภาพ/ข่าว : สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอนางรอง
⏩Change for Good “เศรษฐกิจฐานรากมั่นคง ชุมชนเข้มแข็งอย่างยั่งยืน ด้วยหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง”
#กรมการพัฒนาชุมชน
#60ปีกรมการพัฒนาชุมชน “สร้างสรรค์ชุมชน สร้างคน สร้างชาติ”
#70พรรษาจิตอาสาเทิดไท้องค์ราชัน
#130ปีกระทรวงมหาดไทย_บำบัดทุกข์บำรุงสุข
#อาสาพัฒนา

(Visited 8 times, 1 visits today)