สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอนางรอง

จังหวัดบุรีรัมย์

นางปราณีต ชำนิจศิลป์

พัฒนาการอำเภอนางรอง

"เศรษฐกิจฐานรากมั่นคง ชุมชนเข้มแข็งอย่างยั่งยืน ด้วยหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง"