สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอนางรอง

จังหวัดบุรีรัมย์

นายสุรพันธ์ สุริยพันตรี

พัฒนาการอำเภอนางรอง

บริหารงานพัฒนาชุมชน ตามภารกิจหลักของกรม การพัฒนาชุมชนและบริหารการพัฒนาอื่นๆ ในส่วน ที่เกี่ยวข้องกับอำเภอตลอดจนบูรณการกิจกรรม โครงการแผนและการทำงาน