ประวัติความเป็นมา

ตำบลห้วยโก๋นเดิมขึ้นกับอำเภอทุ่งช้าง ส่วนตำบลขุนน่านเดิมขึ้นกับอำเภอบ่อเกลือ ทางราชการได้รวมพื้นที่ทั้ง 2 ตำบล เพื่อตั้งเป็นอำเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดน่าน เป็นกรณีพิเศษโดยไม่ผ่านการเป็นกิ่งอำเภอ ตามโครงการจัดตั้งอำเภอเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช เนื่องในมหามงคลวโรกาสจัดงานฉลองสิริราชสมบัติครบ 50 ปี เมื่อ 5 ธันวาคม พ.ศ. 2539

แบ่งการปกครองออกเป็น 2 ตำบล ได้แก่
1.ตำบลห้วยโก๋น มีจำนวน 7 หมู่บ้าน
2.ตำบลขุนน่าน มีจำนวน 15 หมู่บ้าน
อำเภอเฉลิมพระเกียรติตั้งอยู่ทางทิศเหนือของจังหวัด มีอาณาเขตติดต่อกับเขตการปกครองข้างเคียง ดังนี้

นึกถึงการมาเที่ยวรับลมหนาว อากาศเย็นของภาคเหนือ อำเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดน่าน คือ อีกหนึ่งอำเภอที่หลายคนมักนึกถึง ในอันดับต้น ด้วยภูมิประเทศที่โอบล้อมด้วยเทือกเขาเขาสูงยาว ทอดยาว ทำให้มีอากาศที่เย็นสบายตลอดทั้งปี โดยเฉพาะฤดูหนาว อำเภอเฉลิมพระเกียรติยังคงมีธรรมชาติที่บริสุทธิ์ อุดมสมบูรณ์ไปด้วยป่าไม้และดอกไม้เหมืองหนาวที่ งดงาม และวถีชีวิตคนท้องถิ่นที่ยังไม่มีการเปลี่ยนแปล จึงเหมาะแก่การศึกษาเรียนรู้วิถีชีวิตคนท้องถิ่นเดิมไร้สิ่งปรุงแต่งควบคู่ไปกับอากาศที่หนาวเย็นตลอดทั้งปี 

(Visited 4,307 times, 2 visits today)