ให้คำแนะนำและแนวทางการดำเนินงานกองทุนหมู่บ้านบ้านปางหก

วันที่ 20 กันยายน 2565

นายชาย กล่อมสกุล นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ รักษาราชการแทนพัฒนาการอำเภอเฉลิมพระเกียรติ ให้คำแนะนำและแนวทางการดำเนินงานกองทุนหมู่บ้าน แก่คณะกรรมการกองทุนหมู่บ้านบ้านปางหก หมู่ที่ 5 ตำบลห้วยโก๋น อำเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดน่าน ณ สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดน่าน

(Visited 15 times, 1 visits today)