พิธีมอบเงินพระราชทานขวัญถุงกองทุนแม่ของแผ่นดิน ประจำปี 2565

วันที่ 19 กันยายน 2565

นายวิบูรณ์ แววบัญฑิต ผู้ว่าราชการจังหวัดน่าน เป็นประธานในพิธีมอบเงินพระราชทานขวัญถุงกองทุนแม่ของแผ่นดิน ประจำปี 2565 ณ ห้องแกร์นบอลรูม โรงแรมเทวราช อำเภอเมืองน่าน  จังหวัดน่าน โดยมี นายฐสิฐญ์ บำเพ็ญ ปลัดอำเภอหัวหน้ากลุ่มงานบริหารงานปกครอง นายชาย กล่อมสกุล นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ รักษาราชการแทนพัฒนาการอำเภอเฉลิมพระเกียรติ  นางสาวบุญมี จิรยศวงศ์วัฒนา ประธานกองทุนแม่ของแผ่นดินบ้านสะเกี้ยง และนายเกตุ อุ่นถิ่น ประธานกองทุนแม่ของแผ่นดินบ้านบวกอุ้ม เข้าร่วมพิธีมอบเงินพระราชทานขวัญถุงกองทุนแม่ของแผ่นดิน จังหวัดน่าน ประจำปี 2565

โดยพิธีดังกล่าวจัดขึ้นเพื่อเป็นการส่งเสริมสนับสนุนกิจกรรมกองทุนแม่ของแผ่นดิน ให้มีการขับเคลื่อนงานกองทุนแม่ของแผ่นดินให้เป็นรูปธรรม และบรรลุเป้าหมายตามแนวทางการดำเนินงานกองทุนแม่ของแผ่นดิน และเพื่อเป็นการเทิดพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง และแสดงความจงรักภักดี ตลอดจนเป็นการประชาสัมพันธ์ผลการดำเนินงานกองทุนแม่ของแผ่นดินให้เป็นที่รู้จักแก่สาธารณชนต่อไป

(Visited 28 times, 1 visits today)