ประชุมคณะอนุกรรมการกลั่นกรองและติดตามการดำเนินงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีอำเภอ ครั้งที่ 4/2565

“พช.เฉลิมพระเกียรติ น่าน“

•●ประชุมคณะอนุกรรมการกลั่นกรองและติดตามการดำเนินงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีอำเภอ ครั้งที่ 4/2565●•

วันที่ 2 กันยายน 2565
นายชาย กล่อมสกุล นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ รักษาราชการแทนพัฒนาการอำเภอเฉลิมพระเกียรติ มอบหมายให้นางสาวนีรนันท์ สีโน นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนอำเภอเฉลิมพระเกียรติ ดำเนินการประชุมคณะอนุกรรมการกลั่นกรองและติดตามการดำเนินงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีอำเภอ ครั้งที่ 4/2565

ในการนี้ ได้รายงานสรุปผลการดำเนินงานในรอบที่ผ่านมา ให้คณะอนุกรรมการฯ ทราบ โดยมี นายกฤติชฎา บุญล้อมรัตน์ นายอำเภอเฉลิมพระเกียรติ เป็นประธานในการประชุม ณ ห้องประชุมที่ว่าการอำเภอเฉลิมพระเกียรติ

(Visited 3 times, 1 visits today)