ประชุมคณะกรรมการบริหารศูนย์อำนวยการปฏิบัติการขจัดความยากจนพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง (ศจพ.อ.)

วันที่ 15 สิงหาคม 2565 เวลา 09.00 น.

นายชาย กล่อมสกุล นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ รักษาราชการแทน พัฒนาการอำเภอเฉลิมพระเกียรติ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนอำเภอเฉลิมพระเกียรติ ประชุมคณะกรรมการบริหารศูนย์อำนวยการปฏิบัติการขจัดความยากจนพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง (ศจพ.อ.) เพื่อติดตามรายงานผลการดำเนินงานการขจัดและแก้ไขปัญหาความยากจนในมิติต่างๆ ณ ห้องประชุมที่ว่าการอำเภอเฉลิมพระเกียรติ ชั้น 2

(Visited 11 times, 1 visits today)