ทอดผ้าป่ากองทุนแม่ของแผ่นดิน โครงการ “90 พรรษา 999 สมทบทุนศรัทธา ทุนปัญญา กองทุนแม่ของแผ่นดิน ทุนตั้งต้นความดีงาม”

วันที่ 12 สิงหาคม 2565

อำเภอเฉลิมพระเกียรติ จัดพิธีทอดผ้าป่ากองทุนแม่ของแผ่นดิน โครงการ “90 พรรษา 999 สมทบทุนศรัทธา ทุนปัญญา กองทุนแม่ของแผ่นดิน ทุนตั้งต้นความดีงาม” โดยนายกฤติชฎา บุญล้อมรัตน์ นายอำเภอเฉลิมพระเกียรติ เป็นประธานในพิธี มีหัวหน้าส่วนราชการ ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น คณะขับเคลื่อนกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี คณะกรรมการพัฒนาสตรีตำบล กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน กรรมการหมู่บ้านกองทุนแม่ของแผ่นดิน จำนวน 20 กองทุนและหมู่บ้านต้นกล้ากองทุนแม่ของแผ่นดิน จำนวน 1 หมู่บ้าน ร่วมกิจกรรม ณ หอประชุมที่ว่าการอำเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดน่าน

ในการนี้ ได้รับเงินสมทบผ้าป่ากองทุนแม่ของแผ่นดิน จำนวน 30,437  บาท ซึ่งหมู่บ้านกองทุนแม่ของแผ่นดินในเขตพื้นที่อำเภอเฉลิมพระเกียรติ จะนำไปขับเคลื่อนเพื่อแก้ไขปัญหายาเสพติดในหมู่บ้าน ต่อไป

(Visited 22 times, 1 visits today)