โครงสร้างบุคคลากร

นางนันท์นภัส สุวรรณา

พัฒนาการอำเภอน้ำยืน

นายบพิธ วาทวิจารณ์

นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ

นายวัชรินทร์ ถูกธรรม

นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ

นางสาวณัทชลิดา พรรษา

นักวิชาการพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ

นายสภาวุฒิ นารี

นักวิชาการพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ

(Visited 204 times, 1 visits today)