สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอน้ำยืน

จังหวัดอุบลราชธานี

นางสาวนันท์นภัส สุวรรณา

พัฒนาการอำเภอน้ำยืน

บริหารงานพัฒนาชุมชน ตามภารกิจหลักของกรม การพัฒนาชุมชนและบริหารการพัฒนาอื่นๆ ในส่วน ที่เกี่ยวข้องกับอำเภอตลอดจนบูรณการกิจกรรม โครงการแผนและการทำงาน